Aanwijzing tarievenbeleid medisch specialisten

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 27-08-1994 t/m heden

Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzaken het aanvullend tarievenbeleid 1994 voor de medisch specialisten

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de Staatssecretaris van Economische Zaken, en de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646), laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991 (Stb. 584);

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van, 24 maart 1994 kenmerk, HV/tk/V/94/127 vastgesteld in de vergadering van 21 maart 1994)

Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (28 juli 1994 kenmerk VMP/O-942232);

Besluiten:

Artikel 1

Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (verder te noemen: Cotg) stelt voor de prestaties van personen en instellingen die in artikel 1, onder B, nummer 5, artikel 1, onder A nummer 32 en artikel 2 onder b, in het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige richtlijnen vast dat:

  • a. voor zover die prestaties worden geleverd in de ziekenfondspraktijk een neerwaartse aanpassing van de tarieven een opbrengst van f 35 mln. bewerkstelligt.

    Het aanvaardbaar kostenniveau voor de medisch specialistische hulp in de ziekenfondspraktijk van het totaal van de in rekening te brengen tarieven is over 1994 aanvullend bijgesteld tot inbeginsel maximaal f 942 mln. (exclusief loon- en prijsbijstellingen, autonome volumegroei en het sub 2 gestelde).

  • b. voor zover die prestaties worden geleverd in de particuliere praktijk een neerwaartse aanpassing van de tarieven een opbrengst van f 53 mln. bewerkstelligt. Het aanvaardbaar kostenniveau voor de medisch specialistische hulp in de particuliere praktijk van het totaal van de in rekening te brengen tarieven is over 1994 aanvullend bijgesteld tot inbeginsel maximaal f 1043 mln. (exclusief loon- en prijsbijstellingen, autonome volumegroei en het sub 2 gestelde).

  • c. voor zover die prestaties worden geleverd in de AWBZ-praktijk een neerwaartse aanpassing van de tarieven een opbrengst van f 19 mln. bewerkstelligt.

    Het aanvaardbaar kostenniveau voor de medisch specialisten in de AWBZ-praktijk van het totaal van de in rekening te brengen tarieven is over 1994 aanvullend bijgesteld tot in beginsel maximaal f 78 mln. (exclusief loon- en prijsbijstellingen, autonome volumegroei en het sub 2 gestelde).

    Revalidatie-geneeskunde is begrepen in 1a en 1b.

Artikel 2

Additioneel aan 1a, 1b en 1c worden de aanvaardbare kosten van de ziekenfonds-, particuliere en AWBZ-sectoren nog eens f 25 mln. neerwaarts bijgesteld. De verdeling vindt plaats naar rato van de omvang van de aanvaardbare kosten 1994, te weten: ziekenfonds-sector f 11 mln., particuliere sector f 13 mln. en de AWBZ-sector f 1 mln.

Artikel 3.1

De tariefaanpassingen gelden generiek voor alle onderscheiden specialismen, tenzij op basis van andere voorstellen van partijen terzake aan het Cotg gedaan het Cotg daartoe besluit.

Artikel 3.2

In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 4.1

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J.M.M. Ritzen

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Yvonne M.C.T. van Rooy

De

Staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

M.J. Cohen

Naar boven