Regeling aanvraag vergunning GSM 1

[Regeling vervallen per 27-09-2012.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 01-09-1994 t/m 26-09-2012

Regeling aanvraag vergunning GSM 1

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4 van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. besluit:

het Besluit mobiele telecommunicatie GSM;

c. minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat;

d. aanvraag:

een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 13i, eerste lid, van de wet;

e. aanvrager:

Koninklijke PTT Nederland N.V.;

f. tenderdocument:

een tenderdocument, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het besluit ten behoeve van GSM 1;

g. ATF 2 en ATF 3:

de dienst met betrekking tot het direkte transport van gegevens, met en tussen mobiele gebruikers die KPN op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aanbiedt onder de naam ATF 2, onderscheidenlijk ATF 3;

h. GSM:

het systeem, bedoeld in artikel 1, onder d, van het besluit;

i. GSM 1 vergunninghouder:

Koninklijke PTT Nederland NV als houder van een vergunning, verleend op grond van artikel 13i, eerste lid, van de wet;

j. GSM 2 vergunninghouder:

degene aan wie een vergunning is verleend op grond van artikel 13a, eerste lid, van de wet;

k. GSM 1 netwerk:

het netwerk waarvoor een GSM-vergunning is verleend op grond van artikel 13i van de wet;

l. GSM 2 netwerk:

het netwerk waarvoor een GSM-vergunning is verleend op grond van artikel 13a van de wet;

m. GSM-MoU:

de afspraken die zijn gemaakt tussen telecommunicatiebedrijven en nationale regelgevende autoriteiten op 7 september 1987 over de gecoördineerde introductie van een pan europees 900 Mhz digitaal cellulair telecommunicatiesysteem, met latere wijzigingen;

n. GSM Specificaties:

de Europese telecommunicatiestandaarden (ETS) voor pan-europese digitale cellulaire telecommunicatie in de 900 Mhz frequentieband;

o. dragerdiensten:

telecommunicatiediensten zoals gedefinieerd in de GSM Specificaties 0104;

p. telediensten:

telecommunicatiediensten zoals gedefinieerd in de GSM Specificaties 0104;

q. aanvullende diensten:

telecommunicatiediensten zoals gedefinieerd in de GSM Specificaties 0104;

r. toegevoegde waarde diensten:

diensten die geleverd worden aan gebruikers over een GSM netwerk, die niet zijn: dragerdiensten, telediensten of aanvullende diensten;

s. gebruiker:

een gebruiker als bedoeld in artikel 1, onder e, van het besluit;

t. concessiehouder:

Koninklijke PTT Nederland N.V. als houder van de concessie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet;

u. dienstaanbieder:

een dienstaanbieder als bedoeld in artikel 1, onder o, van de wet;

v. drukste uur:

het klokuur waarin volgens de aanname van de aanvrager de hoeveelheid verkeer het grootste is;

w. dekkingsgraad:

de mate waarin het Nederlands grondgebied met inbegrip van de Waddeneilanden en de binnenwateren wordt bestreken door een GSM netwerk, uitgedrukt in een percentage;

x. ondernemingsplan:

het gedeelte van de aanvraag dat de technische, financiële en commerciële plannen van de aanvrager bevat;

y. blokkeerkans:

het aantal malen dat een verbindingsopbouw niet tot stand komt, weergegeven als een percentage van het totaal aantal verbindingen in het drukste uur;

z. uitvalkans:

het aantal malen dat een verbinding voortijdig wordt afgebroken of onderbroken, weergegeven als een percentage van het totaal aantal verbindingen in het drukste uur. Onder een voortijdige onderbreking wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke onderbreking van de verbinding waarbij bij een gedeeltelijke onderbreking sprake moet zijn van een zodanige afname van de kwaliteit van de overdracht over een periode langer dan 10 seconden dat een gesprek onmogelijk is;

aa. PSTN:

het geschakelde netwerk voor openbare telefonie, geëxploiteerd door de concessiehouder;

ab. HLR:

een gegevensbestand met informatie betreffende aangesloten gebruikers en actieve SIM-kaarten voor het verzorgen van telecommunicatiediensten onafhankelijk van de actuele locatie van de actieve SIM-kaart;

ac. VLR:

een met een of meer centrales verbonden gegevensbestand met informatie betreffende actieve SIM-kaarten die zich tijdelijk bevinden in het verzorgingsgebied van de desbetreffende centrale of centrales;

ad. half-rate codec:

spraakcodering met dubbele efficiency;

ae. MS:

een voor GSM toegelaten mobiel randapparaat;

af. MSC:

een centrale voor GSM diensten volgens de GSM specificaties;

ag. actieve SIM-kaart:

een chipkaart met informatie die toegang tot GSM diensten geeft.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De aanvraag omvat de gegevens zoals gevraagd in de bij deze regeling behorende bijlage en wordt ingedeeld zoals in de bijlage is aangegeven.

 • 2 De gegevens worden verstrekt in overeenstemming met de specificaties, gevraagd in deel 9 van de in het eerste lid genoemde bijlage.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De aanvraag dient op 1 december 1994, om 14.00 uur te zijn ontvangen.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend bij de minister.

 • 3 Bij verzending via de post, wordt de aanvraag als volgt geadresseerd:

  De Minister van Verkeer en Waterstaat,

  p/a mr. P. van Dullemen, notaris

  Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn

  Postbus 11756

  2502 AT 's-Gravenhage

  Nederland

 • 4 Indien de aanvraag niet per post wordt verzonden, wordt deze geadresseerd aan en afgeleverd op het volgende adres:

  De Minister van Verkeer en Waterstaat,

  p/a mr. P. van Dullemen, notaris

  Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn

  Koningin Julianaplein 30

  Gebouw Babylon

  Kantoren A 5e verdieping

  2595 AA 's-Gravenhage

  Nederland

 • 5 Een aanvrager kan slechts één aanvraag indienen.

 • 6 Na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, wordt de aanvraag niet aangevuld, anders dan in de gevallen, bedoeld in de artikelen 7, tweede lid, en 9.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het besluit, wordt door degene die om toezending van een tenderdocument heeft verzocht onder vermelding van ‘GSM 1 tenderdocument’ overgemaakt op het in het tweede lid bedoelde bankrekeningnummer.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder c, van het besluit, dient, onder vermelding van ‘GSM 1 tender’ op 1 december 1994 om 14.00 uur van de aanvrager te zijn ontvangen op onderstaand bankrekeningnummer:

  22.58.72.285

  F. van Lanschot bankiers N.V.

  's-Gravenhage

  t.n.v. mr. P. van Dullemen

  notaris te 's-Gravenhage

Artikel 5

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

De minister deelt de aanvrager schriftelijk mee of de aanvraag is ontvangen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • 1 Vragen met betrekking tot het tenderdocument kunnen tot uiterlijk zes weken voor het tijdstip, bedoeld in artikel 3, eerste lid, uitsluitend schriftelijk bij de minister worden ingediend.

 • 2 De vragen worden als volgt geadresseerd;

  De Minister van Verkeer en Waterstaat

  HDTP-BZ

  t.a.v. het GSM-projectteam

  Postbus 20901

  2500 EX 's-Gravenhage

  Nederland

  faxnummer: 070 - 3516505

 • 3 De minister zal de vragen die tijdig zijn gesteld, schriftelijk beantwoorden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • 1 Indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 3, eerste lid, bedoelde eis, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 2 Indien de aanvraag niet voldoet aan de in de artikelen 2 en 4, tweede lid, gestelde eisen, stelt de minister de aanvrager in de gelegenheid zijn aanvraag gedurende een periode van een week aan te vullen.

 • 3 Indien de aanvraag niet wordt aangevuld, of na aanvulling nog steeds niet voldoet aan de in de artikelen 2 en 4, tweede lid, gestelde eisen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Indien de aanvraag voldoet aan de in de artikelen 2, 3, eerste lid, en 4, tweede lid, gestelde eisen, stelt de minister de aanvrager op een door de minister te bepalen wijze en tijdstip gedurende ten hoogste een werkdag in de gelegenheid de aanvraag toe te lichten.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

De minister kan in aanvulling op de gegevens die volgens artikel 2 worden verstrekt de aanvrager verzoeken nadere gegevens en bescheiden te verstrekken die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De minister verleent de vergunning met inachtneming van het in het tweede lid bepaalde.

 • 2 Indien het van de aanvraag deel uitmakende plan voor de aanleg, instandhouding en exploitatie van de telecommunicatie-infrastructuur naar het oordeel van de minister van onvoldoende kwaliteit, is, worden, na overleg met de aanvrager, aan de vergunning voorschriften en beperkingen terzake verbonden.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1994.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanvraag vergunning GSM 1.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

dr. J.E. Andriessen

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de regeling aanvraag vergunning GSM 1

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Algemeen

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De aanvraag wordt onderverdeeld in 8 fysiek gescheiden delen, te weten:

  • Deel 1 Samenvatting

  • Deel 2 Informatie over de aanvrager

  • Deel 3 Marktaspecten van het ondernemingsplan

  • Deel 4 Financiële aspecten van het ondernemingsplan

  • Deel 5 Het GSM netwerk

  • Deel 6 Exploitatie en instandhouding van het netwerk

  • Deel 7 Aanvullende informatie

  • Deel 8 Gevoeligheidsanalyses en overige zaken

  Indien de aanvrager informatie wenst aan te bieden waarvoor naar zijn oordeel geen passende rubriek bestaat, biedt hij deze informatie in deel 8 van de aanvraag aan.

 • 2 De aanvraag bestaat uit ten hoogste 500 pagina's op A4-formaat inclusief bijlagen, exclusief jaarverslagen en brochures.

 • 3 De aanvraag bevat:

  • a. naam van de aanvrager;

  • b. naam en de handtekening van degene die namens de aanvrager in de aanvraagprocedure vertegenwoordigingsbevoegd is;

  • c. statutaire en feitelijke vestigingsplaats;

  • d. kantooradres;

  • e. volledige postadres van de aanvrager,

  • f. telefoonnummer en telefaxnummer van de aanvrager.

  De aanvraag bevat tevens naam, functie en complete adres met telefoon- en telefaxnummer van een contactpersoon indien deze een ander is dan de vertegenwoordiger.

 • 4 De aanvraag, inclusief bijlagen, is in de Nederlandse taal gesteld. Jaarverslagen en brochures kunnen Engelstalig zijn. Een Engelse vertaling van de aanvraag, inclusief bijlagen, wordt meegestuurd.

  Bij verschil tussen de Nederlandstalige aanvraag en de vertaling zal bij de besluitvorming worden uitgegaan van de Nederlandstalige aanvraag.

 • 5 De aanvrager duidt een Nederlands exemplaar aan als origineel exemplaar. Dat exemplaar wordt ondertekend door de daartoe bevoegde personen namens de aanvrager.

  Het aantal in te sturen exemplaren:

  Nederlandse aanvraag: het origineel en 10 kopieën

  Engelse vertaling: 11 exemplaren.

Deel 1. Samenvatting

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

De samenvatting bestaat uit maximaal 20 pagina's en biedt een beknopt overzicht van de totale aanvraag waaronder in ieder geval de hierna volgende onderwerpen.

1.1. HET ONDERNEMINGSPLAN

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

1.1.1. Marktaspecten

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Marktvolume

  • -

   de verwachte vraag naar GSM diensten;

  • -

   het verwachte marktaandeel van GSM 1 in relatie tot zowel de totale GSM markt als de totale markt voor cellulaire telefonie in Nederland.

 • b. Marketingstrategie

  • -

   de voorgenomen marketingstrategie;

  • -

   de identificatie van de GSM marktsegmenten;

  • -

   een beschrijving van de manier waarop de geïdentificeerde segmenten zullen worden benaderd.

1.1.2. Financiële aspecten

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Internal Rate of Return;

 • b. Overzicht van de investeringskosten;

 • c. Kerncijfers van solvabiliteit en liquiditeit.

1.1.3. Technische aspecten

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Beschrijving van de netwerkarchitectuur;

 • b. Beschrijving van de capaciteit van het netwerk;

 • c. Prestaties van het netwerk.

1.2. OVERIGE ONDERDELEN VAN DE AANVRAAG

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Beschrijving van de naar het inzicht van de aanvrager belangrijkste risico's voor de commerciële en technische levensvatbaarheid van het ondernemingsplan;

 • b. Gevoeligheidsanalyse: een beschrijving van de gevoeligheden van het ondernemingsplan voor de onder a. genoemde risico's, met inbegrip van Internal Rate of Return cijfers;

 • c. Overige, naar het oordeel van de aanvrager, belangrijke factoren die verbonden zijn met het ondernemingsplan, en hun externe invloeden.

 • d. Korte beschrijving van overige door de aanvrager relevant geachte informatie;

 • e. Korte samenvatting van het belangrijkste commentaar op de ontwerp-vergunning, indien van toepassing.

Deel 2. Informatie over de aanvrager

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

2.1. Overeenkomsten met derden

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Alle bestaande en voorgenomen strategische overeenkomsten met derden worden genoemd en beschreven.

2.2. Personele capaciteit

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Organisatie schema van de rechtspersoon;

 • b. Beschrijving van het management, waaronder de namen van het management en de managementvaardigheden en de ervaring van het topmanagement dat zich zal bezig houden met de exploitatie van de vergunning.

Deel 3. Marktaspect van het ondernemingsplan

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

3.1. VOORSPELLINGEN EN ANALYSE VAN DE VRAAG NAAR GSM-DIENSTEN

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Voorspellingen van de vraag naar GSM diensten in Nederland, de belangrijkste aannames en een omschrijving van de methoden die de aanvrager bij deze beoordeling van de vraag heeft gebruikt;

 • b. De verwachte ontwikkeling van het aantal actieve SIM-kaarten in de netwerken GSM 1, GSM 2, en DCS 1800, het aantal abonnementen voor ATF 2 en ATF 3 en voor het GSM 1 netwerk het verkeer per actieve SIM-kaart tijdens het drukste uur uitgedrukt in milliErlang;

 • c. Het aantal gespreksminuten per actieve SIM-kaart, respectievelijk per abonnement per jaar in het GSM 1 netwerk en de vier overige netwerken;

 • d. Het percentage actieve SIM-kaarten dat jaarlijks op verzoek van een gebruiker van het GSM 1 netwerk wordt geinactiveerd [tekstcorrectie :"geinactiveerd" moet zijn "geïnactiveerd"] .

Kwantitatieve informatie over de vraag naar de diensten die door de GSM 1 vergunninghouder worden verzorgd, wordt waar mogelijk uitgesplitst.

3.2. MARKETING STRATEGIE

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. De voorgenomen marketingstrategie met inbegrip van de onderliggende aannames;

 • b. De wijze waarop de aanvrager zal concurreren met andere telecommunicatiediensten, waaronder de diensten van andere netwerken voor mobiele telecommunicatie;

 • c. De belangrijkste factoren die de vraag en het aanbod van GSM-diensten in Nederland beïnvloeden en de strategische keuzes, die de aanvrager in verband hiermee heeft gemaakt.

3.3. SPECIFIEKE MARKETING PARAMETERS

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

3.3.1. Dekking

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. De weergave en ontwikkeling van de dekkingsgraad per jaar;

 • b. De mate waarin de aanvrager specifiek de dekking van de kust- en binnenwateren zal verzorgen.

3.3.2. Tarieven

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Beschrijving van het tariefsysteem inclusief de onderliggende tariefprincipes, waaronder het eventueel in rekening brengen van signaleringskosten en de principes voor het meten van de verkeerskosten;

 • b. Gesprekskosten per minuut, aansluitkosten en abonnementskosten;

 • c. Tarieven van aanvullende en toegevoegde waarde diensten;

 • d. Tariefpakketten, kortingen, daluurkortingen, en dergelijke;

 • e. Prijs-elasticiteitscijfers en een toelichting daarop.

3.3.3. Algemene voorwaarden

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Concept van de algemene voorwaarden;

 • b. Uitleg van de te volgen procedure(s) bij het aansluiten van nieuwe gebruikers op het netwerk.

3.3.4. Produkten en diensten

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Gedetailleerd overzicht van aan te bieden produkten en diensten, met inbegrip van dragerdiensten, telediensten, aanvullende diensten en toegevoegde waarde diensten;

 • b. Kwaliteitsniveaus van deze produkten en diensten.

3.3.5. Distributiekanalen

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Gedetailleerde beschrijving van het distributieconcept. Uitgebreide informatie over het gebruik van eigen verkooppunten en de wijze van participatie van dienstaanbieders;

 • b. Beschrijving van diensten, die specifiek door dienstaanbieders kunnen worden aangeboden.

3.3.6. Promotie activiteiten

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Algemene beschrijving van de voorgenomen promotie activiteiten.

3.3.7. Marketing capaciteiten

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Beschrijving van relevante marketingcapaciteiten;

 • b. Beschikbare marketing instrumenten, systemen en voorzieningen;

 • c. Voorbeelden van toepassing van eigen marketing know how en vaardigheden op het gebied van mobiele telecommunicatie.

Deel 4. Financiële aspecten van het ondernemingsplan

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

4.1. VERLIES- EN WINSTREKENING

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

4.1.1. Omzetprognoses

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Beschrijving en kwantificering van de verwachte netto omzet, met onderverdeling naar inkomstenbronnen zoals verkeerstarieven, inkomsten uit abonnementen, opbrengsten uit randapparatuur en opbrengsten uit koppelingen (interconnectie) van andere netwerken met het eigen GSM-netwerk.

4.1.2. Bedrijfskosten

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Overzicht van de verwachte bedrijfskosten inclusief onderhoudskosten ten minste onderverdeeld naar:

 • a. De kosten van interconnectie met het vaste netwerk;

 • b. De kosten van interconnectie met andere netwerken zowel nationaal als internationaal;

 • c. De kosten van transmissielijnen van derden;

 • d. De bedrijfskosten van de infrastructuur van het netwerk te verdelen over:

  • -

   eigen transmissiemiddelen;

  • -

   antenne opstelpunten;

  • -

   overige netwerkelementen.

 • e. Administratiekosten;

 • f. Huisvestingskosten;

 • g. Kosten van bonussen aan dienstaanbieders en overige distributiekanalen;

 • h. Promotiekosten inclusief de advertentiekosten;

 • i. Personeelskosten met inbegrip van pensioenbetalingen;

 • j. Kosten van sociale verzekeringen;

 • k. Jaarlijkse vergoedingen voor vergunningen;

 • l. Overige door de aanvrager nader te omschrijven kosten, waaronder uitgaven ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling.

4.1.3. Afschrijvingen

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Uitsplitsing van de afschrijvingen conform de specificaties zoals opgenomen in deel 9 van deze bijlage.

4.1.4. Verlies- en Winst rekeningen

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Verlies- en winstrekeningen inclusief de bovengenoemde posten genoemd onder 4.1.1 tot en met 4.1.3, en de

 • b. Financieringskosten;

 • c. Vennootschapsbelasting;

 • d. Netto winst/verlies;

 • e. Geaccumuleerde netto winst/verlies.

4.2. INVESTERINGEN

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

4.2.1. Aanloopinvesteringen

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Schakelmiddelen en gegevensbestanden;

 • b. Netwerkmanagementsystemen;

 • c. Apparatuur voor basisstations;

 • d. Straalverbindingssystemen;

 • e. Antenne-opstelpunten;

 • f. Onroerend goed;

 • g. Factureringssysteem;

 • h. Voorzieningen voor aftappen;

 • i. Kantoorapparatuur;

 • j. Andere relevante posten.

4.2.2. Terugkerende investeringen

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Wijze waarop aanloopinvesteringen worden onderscheiden van terugkerende investeringen;

 • b. Beschrijving van de terugkerende investeringen met een onderverdeling naar vervangings- en uitbreidingsinvesteringen (onderhoudskosten worden onder 4.1.2 vermeld).

4.3. BALANSEN

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Materiële vaste activa;

 • b. Financiële vaste activa;

 • c. Vlottende activa;

 • d. Eigen vermogen onderverdeeld naar aandelenkapitaal en reserves;

 • e. Voorzieningen;

 • f. Vreemd vermogen.

4.4. KERNCIJFERS

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

4.4.1. Cash flow

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Staat van herkomst en besteding van middelen;

 • b. Totale geaccumuleerde cash flow met een indicatie van het break-evenpunt.

4.4.2. Solvabiliteit en liquiditeit

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Jaarlijks [tekstcorrectie :"Jaarlijks" moet zijn "Jaarlijkse" ] ontwikkeling van de solvabiliteit, gedefinieerd als eigen vermogen als percentage van het balanstotaal en de jaarlijkse ontwikkeling van de liquiditeit gedefinieerd als liquide middelen plus debiteuren als percentage van de vlottende passiva.

4.4.3. Mate van zelffinanciering

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Jaarlijkse ontwikkeling van de financiering uit eigen middelen, gedefinieerd als winst voor afschrijvingen, financieringskosten en belastingen als percentage van de vaste activa;

 • b. Voor de jaren dat de zelffinanciering lager is dan 100% wordt uitleg gegeven over de wijze en voorwaarden waarop in de resterende kapitaalbehoefte wordt voorzien.

4.4.4. Overige kerncijfers

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Bruto winstmarges;

 • b. Netto winstmarges;

 • c. Omloopsnelheid van de activa;

 • d. Return on Investment;

 • e. Internal Rate of Return.

4.4.5. Gevoeligheidsanalyses

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Gebaseerd op de internal rate of return, de geaccumuleerde nettowinst en de geaccumuleerde netto cash flow worden gevoeligheidsanalyses gepresenteerd voor variaties in:

 • a. Aantal actieve SIM-kaarten;

 • b. Tarieven;

 • c. Verkeer over het GSM netwerk;

 • d. Investeringskosten;

 • e. Vertragingen;

waarbij alle andere variabelen dan de variabele waarvoor de variatie wordt gepresenteerd, constant worden gehouden.

Bovendien wordt een kwalitatieve beoordeling van de factoren die de cijfers van a t/m e beïnvloeden gegeven.

Deel 5. Het GSM netwerk

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

5.1. PLANNING EN AANLEG

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

5.1.1. Strategie

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Overzicht van de strategische keuzen voor de aanleg en de exploitatie van het netwerk;

 • b. Beschrijving van de netwerkhiërarchie en het netwerkbeheer, en de belangrijkste componenten van het netwerk.

5.1.2. Dekkingsplan

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Gedetailleerde kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van het dekkingsplan (GSM cellenplan) waaronder in ieder geval informatie over: aantal cellen, celgrootten, aantal antenne opstelpunten, dekkingsgraad, verkeersaanbod en verwerkingscapaciteit;

 • b. Plannen voor de invoering van het gebruik van half-rate codec en frequentieverspringing.

5.1.3. Transmissiewegen en het netwerk

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Beschrijving van het netwerk, de capaciteit van het netwerk, de geografische lokaties van de MSC's , multiplexing en routeringsstrategie;

 • b. Flexibiliteit in het ontwerp van het netwerk;

 • c. Onderbouwing van de keuze van de transmissiewegen (eigen straalverbindingen, huurlijnen); capaciteit en benodigde kwaliteit daarvan.

5.1.4. Interconnectie

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Aantal gewenste aansluitpunten op het geschakelde openbare telefoonnetwerk, hun verkeerscapaciteit en hun geografische locatie;

 • b. Interconnectie met andere netwerken.

5.1.5. Frequentiespectrum

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Beschrijving van de algemene frequentie-aspecten van het netwerk. De beschrijving dient de behoefte aan 200 KHz duplex kanalen te bevatten;

 • b. Effect op de frequentiebehoefte van het gebruik van:

  • -

   half-rate codec;

  • -

   frequentieverspringing;

  • -

   Voice Activity Detection en Discontinuous Transmission

 • c. Verwachte knelpunten.

5.1.6. Het verwerven van antenne-opstelpunten

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Een beschrijving van de wijze waarop de aanvrager antenne-opstelpunten denkt te verwerven.

5.2. NETWERKPLAN VOOR ÉÉN REGIO - CASUS -

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Uitwerking van een compleet netwerkplan voor een bepaalde regio zoals aangegeven op de topografische kaart, bedoeld in deel 11.

 • -

  Netwerkconfiguratie;

 • -

  Verkeersanalyses;

 • -

  Basis parameters waaronder in ieder geval milliErlang per actieve SIM-kaart in het drukste uur, Erlang per kanaal in het drukste uur, C/I, blokkeerkans, uitvalkans;

 • -

  Celconfiguratie, propagatie-analyses, antenne-opstelpunten, antennehoogten en antenneconfiguraties, zendvermogen;

 • -

  Gebruik van frequenties;

 • -

  Concept voor capaciteitsuitbreiding, met inbegrip van het toepassen van microcellen en de implementatie van half-rate codec en frequentieverspringing;

 • -

  Interconnectie met het PSTN;

 • -

  Routeringsmodel voor de afhandeling van het verkeer;

 • -

  Maatregelen ter voorkoming van congestie;

 • -

  Algehele frequentie-economie;

 • -

  Overige relevante aspecten.

Deel 6. Exploitatie en instandhouding van het netwerk

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

6.1. NETWERKEXPLOITATIE

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

6.1.1. Netwerkmanagement

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Beschrijving van het technische netwerkmanagement, waarbij aandacht wordt besteed aan netwerkbeheer om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen.

6.1.2. Verkeersafhandeling

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Presentatie van de systemen en de methoden die ingezet worden voor de verkeersafhandeling, waaronder in ieder geval:

 • -

  de systemen en methoden om het verkeer te monitoren;

 • -

  de systemen en methoden voor het verzamelen en bewerken van verkeersgegevens;

 • -

  de beheersmaatregelen om overbelasting te voorkomen;

 • -

  de procedures die in werking treden in geval ongebruikelijke en onvoorziene gebeurtenissen optreden;

 • -

  de technische middelen voor nummerbehoud, indien relevant.

6.1.3. Kwaliteitsniveaus

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Beschrijving van het kwaliteitsniveau van het netwerk, gedefinieerd in termen van blokkeerkans en uitvalkans, gedefinieerd voor:

  • -

   typen randapparatuur waaronder klasse IV en klasse II;

  • -

   het gebruik van de randapparatuur buiten gebouwen;

 • b. Uitleg van de geplande redundantie in het netwerk.

6.1.4. Registratie van gesprekskosten en facturering

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Beschrijving van de principes en procedures van registratie van gesprekskosten en facturering;

 • b. Kostentoerekening en facturering aan gebruikers, aan andere netwerken, aan maatschappijen waarmee een roaming-overeenkomst is gesloten en aan dienstaanbieders.

 • c. Maatregelen om de kwaliteit van de registratie van de gesprekskosten en de facturering te waarborgen, met name waar het de nauwkeurigheid van de rekeningen betreft.

6.1.5. Technische kwalificaties

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Relevante technische kwaliteiten;

 • b. Beschikbaar technisch instrumentarium, systemen en faciliteiten ten behoeve van de planning en exploitatie van cellulaire netwerken. Genoemde voorzieningen worden gespecificeerd;

 • c. Voorbeelden van toepassingen met eigen opgebouwde kennis en kunde op het gebied van netwerken voor openbare mobiele telecommunicatie;

 • d. Deelname in onderzoek of standaardisatiewerk voor GSM, voor zover van toepassing.

6.2. ONDERHOUDSPROCEDURES EN SYSTEMEN

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Beknopte beschrijving van het onderhoudssysteem en -procedures, zowel het preventieve onderhoud (bijvoorbeeld frequentie van controles, vervanging van onderdelen) als het correctieve onderhoud, met name fouten-diagnose en alarmering.

Deel 7. Aanvullende informatie

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

7.1. TOEGANG TOT NOODDIENSTEN

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Presentatie van het technische concept, dat de toegang tot de openbare nooddiensten garandeerd. Een uiteenzetting van de wijze waarop aan de eisen, bedoeld in Artikel 15, tweede lid, onder c, van het besluit wordt volaan.

7.2. TOEGANG TOT INFORMATIEDIENSTEN

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Een uiteenzetting van de wijze waarop aan de eisen, bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder a en b van het besluit, wordt voldaan.

7.3. AFTAPPEN

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Presentatie van het technisch concept voor het legaal afluisteren. In het bijzonder moet worden uiteengezet op welke wijze aan de eisen, bedoeld in de Regeling aftappen mobiele telecommunicatie GSM wordt voldaan.

7.4. ROAMING

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • a. Strategieën met betrekking tot nationale en internationale roaming;

 • b. Verwachte roaming overeenkomsten en hun financiële implicaties.

7.5. SAMENWERKING MET BUITENLANDSE GSM OPERATORS

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Een beschrijving van alle plannen of intenties voor samenwerking met buitenlandse GSM-operators, in aanvulling op de samenwerking die voortvloeit uit het GSM-MoU.

7.6. MOGELIJK GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK VAN HET GSM 1 NETWERK MET DAT VAN DE ANDERE VERGUNNINGHOUDER

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Alle overeenkomsten die de aanvrager voorziet met betrekking tot de mogelijkheid van gezamenlijk gebruik van het GSM 1 netwerk met dat van de andere GSM vergunninghouder.

Deel 8. Gevoeligheidsanalyses en overige zaken

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

8.1. RISICO'S

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Beschrijving van de naar het inzicht van de aanvrager meest belangrijke risico's voor de commerciële en technische levensvatbaarheid van het ondernemingsplan.

8.2. GEVOELIGHEIDSANALYSE

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving conform de specificaties in deel 9 van de gevoeligheid van het ondernemingsplan voor de bovengenoemde risico's.

8.3. COMMENTAAR OP DE ONTWERP-VERGUNNING

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Commentaar dat de aanvrager wil geven op de ontwerp-vergunning.

8.4. OVERIGE KWESTIES

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Een beschrijving van ideeën, standpunten en oplossingen, die naar het oordeel van de aanvrager niet passen in de aanvraag zoals deze volgens deze bijlage wordt ingericht.

Indien naar het oordeel van de aanvrager gewenst, een beschrijving van overige, belangrijke factoren die verbonden zijn met het ondernemingsplan, en hun externe invloeden.

Deel 9. Specificaties voor de inrichting van de aanvraag

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

1. ALGEMENE EISEN

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

De aanvraag voldoet aan de navolgende specificaties:

 • a. Feitelijke informatie is eenvoudig verifieerbaar. Waar mogelijk worden kopieën van gewaarmerkte bewijsstukken overlegd.

 • b. De aanvrager baseert de aanvraag op de aanname dat de vergunning op 1 april 1995 wordt verleend.

 • c. De aanvraag omvat een periode van 10 jaar, van 1995 tot en met 2004. De kwantitatieve gegevens worden per kalenderjaar gegeven (van 1 januari tot en met 31 december). Alle financiële cijfers en andere gegevens verband houdende met de in een kalenderjaar uitgevoerde activiteiten worden gepresenteerd op het einde van het kalenderjaar (31 december).

 • d. Alle financiële cijfers worden gepresenteerd in Nederlandse guldens zonder BTW. De BTW wordt echter wel in de cash-flow analyse betrokken.

 • e. Alle financiële cijfers worden in nominale waarden weergegeven. De inflatie-aanname voor het vaststellen van de relatie tussen vaste en nominale prijzen is 3% per jaar.

 • f. Uitsluitend om DCS-1800 in de marktvoorspellingen te kunnen betrekken, kan de aanvrager ten behoeve van zijn ondernemingsplan als aanname gebruiken dat in 1996 één landelijke DCS-1800 vergunning zal worden verleend. Deze aanname is echter niet representatief voor bestaande of toekomstige beleidsvoornemens van de minister ten aanzien van het werkelijke aantal vergunningen dat voor DCS-1800 zal worden verleend, noch voor de rijkweidte ervan noch voor het tijdstip waarop de vergunningen worden verleend.

 • g. De dekking maakt onderscheid naar zowel klasse IV als klasse II mobiele randapparatuur, conform GSM Specificatie 05.05.

 • h. Blokkeer- en uitvalkansen worden berekend voor het gebruik van randapparatuur buiten gebouwen, rekening houdend met het volgende:

  • *

   Bij het gebruik van een "zaktelefoon" wordt gerekend met een signaalverzwakking ter grootte van 6 Db als gevolg van een scheefstand van de antenne en de absorptie van het lichaam.

   De blokkeer- en uitvalkansen worden berekend over het drukste uur. Dagen met weinig verkeer, nationale feestdagen, zaterdagen en zondagen, zijn van de dagen in het jaar, waarover de percentages worden berekend, uitgesloten.

  • *

   De aanvrager geeft de blokkeer- en uitvalkansen voor de gebieden aan waar hij dekking claimt.

  • *

   De blokkeer- en uitvalkansen gelden alleen voor verbindingen welke worden opgebouwd vanuit en naar het PSTN.

  • *

   Bij de berekening van de blokkeer- en uitvalkansen wordt rekening gehouden met de verwachte werkelijke verdeling tussen het inkomende en het uitgaande verkeer.

  • *

   De rekenkundige aanname voor het [tekstcorrectie :"het" moet zijn "de" ] blokkeerkans naar het PSTN wordt op maximum niveau gesteld, afhankelijk van het punt van binnenkomst van de verbinding in het PSTN:

   centrales:

   Internationaal

   Omweg

   District

   Nummer

   PSTN blokkeerkansen:

   2%

   3.1%

   0.9%

   0.6%

  • *

   De rekenkundige aanname voor de blokkeerkans in het PSTN van een oproep, afkomstig uit het PSTN en eindigend in het GSM 1 netwerk wordt gesteld op 3,1%.

  • *

   De rekenkundige aanname voor de uitvalkans in het PSTN van een oproep die begint of eindigt in het GSM 1 netwerk wordt gesteld op 0%.

  • *

   De berekening van de blokkeer- en uitvalkansen bevat alle factoren bevatten, die, vanuit het perspectief van de gebruiker, zullen leiden tot een niet geslaagde telefoonoproep of tot onbedoelde beëindiging van de communicatie (alleen spraak).

 • i. Aangenomen wordt dat de investeringen lineair worden afgeschreven. De rekenkundige aannames voor de afschrijvingspercentages zijn:

  • -

   Grond en gebouwen: 5% per jaar;

  • -

   GSM 1 infrastructuur (centrales en transmissiewegen): 15% per jaar;

  • -

   Kantoorapparatuur, EDP apparatuur en motorvoertuigen: 25% per jaar.

 • j. De rekenkundige aanname voor rente is 8%.

 • k. De rekenkundige aanname voor wisselkoersen is een constante waarde gedurende een periode van 10 jaar gelijk aan de door De Nederlandsche Bank openbaar gemaakte wisselkoersen op 1 september 1994.

 • l. Als rekenkundige aanname geldt dat het financiële gedeelte van de aanvraag niet is gebeseerd op lease overeenkomsten.

2. SPECIFIEKE EISEN

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

2.1. Financiële kerncijfers

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Onder de gevraagde financiële kerncijfers wordt het volgende verstaan:

Solvabiliteit:

eigen vermogen x 100

balanstotaal

Liquiditeit:

(liquide middelen + debiteuren) x 100

Vlottende passiva

Mate van zelffinanciering:

winst voor afschrijvingen, financieringskosten en belastingen x 100

vaste activa

Bruto winstmarge:

winst voor afschrijvingen, financieringskosten en belastingen x 100

netto omzet

Netto winstmarge:

winst na afschrijvingen, financieringskosten en belastingen x 100

netto omzet

Return on investment:

winst voor afschrijvingen, financieringskosten en belastingen x 100

balanstotaal

Omloopsnelheid van de activa:

netto omzet

 

balanstotaal

Internal rate of return (IRR):

Het rendement waarbij de contante waarde van de investeringen gelijk is aan de contante waarde van de winst voor afschrijvingen, financieringskosten en belastingen. De contante waarde is de waarde op 1 januari 1995.

2.2. Het minimum aan kwantitatieve informatie in tabellen

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

De aanvraag dient ten minste de volgende tabellen te bevatten:

Tabel 1. Aantal actieve SIM-kaarten (x 1.000) (voor ATF: abonnementen)
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Netwerk

                   

1.

GSM 1

                   

2.

GSM 2

                   

3.

DCS1800

                   

4.

ATF 2

                   

5.

ATF 3

                   

6.

Totaal

(1+2+3+4+5)

                   
Tabel 2. Verkeer per actieve SIM-kaart tijdens het drukste uur in milliErlang
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Netwerk

                   

7.

GSM 1

                   
Tabel 3. Totaal aantal jaarlijkse gespreksminuten per actieve SIM-kaart (x 1.000) (voor ATF: per abonnement)
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Netwerk

                   

8.

GSM 1

                   

9.

GSM 2

                   

10.

DCS1800

                   

11.

ATF 2

                   

12.

ATF 3

                   
Tabel 4. Dekkingsgraad (in %; medio en ultimo)
 

Jaar

½

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dekking

                                       

13.

Klasse IV (2w)

                                       

14.

Klasse II (8w)

                                       
Tabel 5. GSM tarieven voor de gebruiker (in NLG)
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Maximum tarieven1

                   

15.

Aansluitkosten

                   

16.

Abonnementskosten per jaar

                   

17.

Gesprekskosten per minuut tijdens normale uren

                   

18.

Gesprekskosten per minuut tijdens daluren

                   

19.

Prijs van een tariefmandje (vergelijkbaar met OESO-definities)2

                   
Tabel 6. Assortiment van diensten3
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Soort dienst

                   

20.

Dragerdiensten

                   

21.

Telediensten

                   

22.

Aanvullende diensten

                   

23.

Toegevoegde waarde diensten

                   
Tabel 7. Blokkeer- en uitvalkansen
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Percentages

                   

24.

Blokkeerkans

                   

25.

Uitvalkans

                   
Tabel 8. Omzetvoorspellingen (in NLG 1.000) (zowel uit directe verkoop als via dienstaanbieders)
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Onderdeel

                   

26.

Omzet uit GSM diensten:

                   

a: aansluitkosten

b: abonnementen

                   

c: gesprekken

                   

27.

Omzet uit Toegevoegde waarde - diensten:

                   

a: aankoopkosten

b: abonnementen

                   

c: gesprekken

                   

28.

Inkomsten uit interconnectie (nationaal en internationaal)4

                   

29.

Overige opbrengsten:

(gespecificeerd)

                   

30.

Totale omzet

(26+27+28+29)

                   
Tabel 9. Bedrijfskosten (in NLG 1.000)
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Onderdeel

                   

31.

Interconnectiekosten5 met het vaste netwerk (PSTN)

                   

32.

Interconnectiekosten met andere netwerken (nationaal en internationaal)

                   

33.

Transmissiekosten van derden

                   

34.

Bedrijfskosten van de infrastructuur van het netwerk te verdelen over:

                   

a: eigen transmissiemiddelen

b: antenne opstelpunten

                   

c: overige netwerkelementen

                   

35.

Administratiekosten

                   

36.

Huisvestingskosten

                   

37.

Bonussen voor distributiekanalen

                   

38.

Promotiekosten inclusief advertentiekosten

                   

39.

Personeelskosten met inbegrip van pensioenbetalingen

                   

40.

Kosten van sociale verzekeringen

                   

41.

Vergoedingen voor vergunningen

                   

42.

Overige nader te omschrijven kosten, zoals uitgaven ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling

                   

43.

Totale bedrijfskosten

(31 t/m 42)

                   
Tabel 10. Verlies- en winstrekening (in NLG 1.000)
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Onderdeel

                   

30.

Omzet

                   

43.

Bedrijfskosten

                   

44.

Winst voor afschrijvingen, financieringskosten en belastingen

(30-43)

                   

45.

Afschrijvingen

                   

46.

Financieringskosten

                   

47.

Vennootschapsbelasting

                   

48.

Netto winst

                   

49.

Geaccumuleerde netto winst

                   
Tabel 11. Investeringen (in NLG 1.000)
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Onderdeel

                   

50.

Schakelmiddelen en databases

                   

51.

Netwerk management systemen

                   

52.

Apparatuur voor basisstations

                   

53.

Straalverbindingssystemen

                   

54.

Antenne-opstelpunten

                   

55.

Onroerend goed

                   

56.

Factureringssysteem

                   

57.

Aftapvoorzieningen

                   

58.

Overig inventaris en andere relevante posten

                   

59.

Investeringsuitgaven

(50 t/m 58)

                   

60.

Vervangingsinvesteringen

                   

61.

Immateriële activa

                   

62.

Totale investeringsuitgaven

(59+60+61)

                   
Tabel 12. Balans (in NLG 1.000)
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Onderdeel

                   

Activa

                   

59.

Investeringsuitgaven

                   

63.

Overige investeringen

(60+61)

                   

64.

Vaste activa

(59+63)

                   

65.

Netto vaste activa

(64-45)

                   

66.

Financiële vaste activa

                   

67.

Voorraden

                   

68.

Debiteuren

                   

69.

Liquide middelen

                   

70.

Totale activa

(65 t/m 69)

                   

Passiva

                   

71.

Aandelenkapitaal

                   

72.

Reserves

                   

73.

Eigen vermogen

(71+72)

                   

74.

Voorzieningen

                   

75.

Lange termijn leningen

                   

76.

Korte termijn leningen

                   

77.

Crediteuren

                   

78.

Nog te betalen belastingen

                   

79.

Totale passiva

(73 t/m 78)

                   
Tabel 13. Kerncijfers
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kerncijfers

                   

80.

Solvabiliteit

[(73*100)/70]

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

81.

Liquiditeit

[((68+69)*100)/(76+77+78)]

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

82.

Mate van zelffinanciering

[(44*100)/64]

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

83.

Bruto winstmarge

[(44*100)/30]

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

84.

Netto winstmarge

[(48*100)/30]

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

85.

Return on investment

[(45*100)/70]

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

86.

Omloopsnelheid van de activa

(30/70)

                   

87.

Internal Rate of Return

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Tabel 14. Kerncijfers van de cash flow analyse (in NLG 1.000)6
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kerncijfers

                   

62.

Totale investeringsuitgaven

                   

88.

Veranderingen in het werkkapitaal7

                   

44.

Winst voor afschrijvingen, financieringskosten en belastingen

                   

89.

Financieringskosten en belastingen

                   

90.

Cash flow

(62+88+44+89)

                   

91.

Geaccumuleerde cash flow

                   

92.

Veranderingen in eigen vermogen

                   

93.

Nieuwe leningen (netto)

                   

94.

Terugbetalingen op leningen

                   

95.

Netto cash flow

(91+92+93+94)

                   

96.

Geaccumuleerde netto-cash flow

                   
Tabel 15. Gevoeligheidsanalyse van de IRR (87) in procenten8
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Basisscenario

                   

97.

10% minder actieve SIM-kaarten per jaar

                   

98.

25% minder actieve SIM-kaarten per jaar

                   

99.

10% meer actieve SIM-kaarten per jaar

                   

100.

Alle gesprekstarieven 10% lager

                   

101.

Alle gesprekstarieven 25% lager

                   

102.

Alle gesprekstarieven 10% hoger

                   

103.

Investeringen in infrastructuur 10% hoger

                   

104.

Investeringen in infrastructuur 25% hoger

                   

105.

Investeringen in infrastructuur 10% lager

                   

106.

Verkeer 10% lager per jaar

                   

107.

Verkeer 25% lager per jaar

                   

108.

Verkeer 10% hoger per jaar

                   

109.

Vertraging met één jaar van het voorspelde aantal actieve SIM-kaarten

                   

110.

Vertraging met twee jaren van het voorspelde aantal actieve SIM-kaarten

                   
Tabel 16. Gevoeligheidsanalyse8 van de geaccumuleerde netto winst (49) in NLG 1.000
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Basisscenario

                   

111.

10% minder actieve SIM-kaarten per jaar

                   

112.

25% minder actieve SIM-kaarten per jaar

                   

113.

10% meer actieve SIM-kaarten per jaar

                   

114.

Alle gesprekstarieven 10% lager

                   

115.

Alle gesprekstarieven 25% lager

                   

116.

Alle gesprekstarieven 10% hoger

                   

117.

Investeringen in infrastructuur 10% hoger

                   

118.

Investeringen in infrastructuur 25% hoger

                   

119.

Investeringen in infrastructuur 10% lager

                   

120.

Verkeer 10% lager per jaar

                   

121.

Verkeer 25% lager per jaar

                   

122.

Verkeer 10% hoger per jaar

                   

123.

Vertraging met één jaar van het voorspelde aantal actieve SIM-kaarten

                   

124.

Vertraging met twee jaren van het voorspelde aantal actieve SIM-kaarten

                   
Tabel 17. Gevoeligheidsanalyse8 van de geaccumuleerde netto cash flow (96) in NLG 1.000
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Basisscenario

                   

125.

10% minder actieve SIM-kaarten per jaar

                   

126.

25% minder actieve SIM-kaarten per jaar

                   

127.

10% meer actieve SIM-kaarten per jaar

                   

128.

Alle gesprekstarieven 10% lager

                   

129.

Alle gesprekstarieven 25% lager

                   

130.

Alle gesprekstarieven 10% hoger

                   

131.

Investeringen in infrastructuur 10% hoger

                   

132.

Investeringen in infrastructuur 25% hoger

                   

133.

Investeringen in infrastructuur 10% lager

                   

134.

Verkeer 10% lager per jaar

                   

135.

Verkeer 25% lager per jaar

                   

136.

Verkeer 10% hoger per jaar

                   

137.

Vertraging met één jaar van het voorspelde aantal actieve SIM-kaarten

                   

138.

Vertraging met twee jaren van het voorspelde aantal actieve SIM-kaarten

                   
Tabel 18. Infrastructuur componenten
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Component

                   

Toename in eenheden per jaar

                   

139.

MSCs

                   

140.

BSCs

                   

141.

Antenne-opstelpunten (in gebruik)

                   

142.

Cellen

                   

143.

BTSs 8 kanaals full rate codec

                   

144.

BTSs 16 kanaals half rate codec

                   

145.

BTSs 8/16 kanaals gecombineerd

                   

Geaccumuleerde eenheden

                   

146.

MSCs

                   

147.

BSCs

                   

148.

Antenne-opstelpunten

(in gebruik)

                   

149.

Cellen

                   

150.

BTSs 8 kanaals full rate codec

                   

151.

BTSs 16 kanaals half rate codec

                   

152.

BTSs 8/16 kanaals gecombineerd

                   

153.

Aantal 200 KHz kanalen in gebruik

                   
Tabel 19. Totale verkeerscapaciteit (in Erlang)
 

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

154.

Totale verkeerscapaciteit

                   

Deel 10. Fasering minimum dekkingsgraad

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Ingevolge artikelen 13l, tweede lid, onder a en b van de wet gelden eisen ten aanzien van de dekkingsgraad van de eigen infrastructuur en de termijn waarop deze infrastructuur moet worden aangelegd. Deze eisen zijn weergegeven in onderstaande tabel met de fasen 1, 2 en 3.

Fase 4 heeft betrekking op de termijn waarop diensten landelijk moeten worden aangeboden ingevolge artikel 13l, tweede lid, onder d van de wet. Fase 4 hoeft niet volledig met eigen infrastructuur te worden gerealiseerd.

De minimumeisen gelden voor klasse II (8 watt) randapparatuur buiten gebouwen.

Ten aanzien van de dekkingsgraad van de GSM netten gelden de volgende minimumeisen:

Fase

Tijd9 (jaar)

Dekkingsgraad

1

2

Dekking binnen de grenzen van de 4 grootste gemeenten.

2

3

Dekking in de kernen van alle gemeenten met meer dan 80.000 inwoners alsmede dekking op en rond de luchthavens Schiphol, Beek en Zestienhoven en dekking van de doorgaande autosnelwegen naar Duitsland en België (A1, A12 en A16).

3

4

Dekking binnen de grenzen van alle gemeenten met meer dan 80.000 inwoners, dekking in de kernen van alle gemeenten met meer dan 25.000 inwoners en dekking op de hoofdverbindingswegen (auto+spoor+waterweg) tussen deze gemeenten.

4

5

Dekking van tenminste 95%

Deel 11. Korte beschrijving van de casus en bijbehorende verwijzingen

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Het in deel 5.2 gevraagde netwerkplan, wordt vervaardigd ten behoeve van een volledige dekking voor het gebied dat is aangegeven op bijgaande topografische kaart.

In het netwerkplan wordt een onderscheid gemaakt naar zowel klasse II als klasse IV randapparatuur.

 1. Maximum tarieven zijn de standaardtarieven, die een gemiddelde gebruiker per actieve SIM-kaart maximaal betaald zonder kortingen. ^ [1]
 2. Het tariefmandje moet inhouden:
  • 1/3 van de aansluitkosten
  • Eén jaarabonnement
  • 1500 jaarlijkse uitgaande gespreksminuten tijdens normale uren
  ^ [2]
 3. In deze tabel dienen de diensten gecodeerd te worden ingevuld, zodat per soort dienst het assortiment duidelijk wordt ^ [3]
 4. Hieronder wordt verstaan: vergoedingen die netwerkexploitanten moeten betalen aan de GSM vergunninghouder voor de afwikkeling van hun gesprekken ^ [4]
 5. Hieronder wordt verstaan: vergoedingen die de GSM vergunninghouder moet betalen aan andere netwerkexploitanten voor de afwikkeling van zijn gesprekken ^ [5]
 6. Naast de kerncijfers in tabel 14 wordt de bieder verzocht om eventuele mogelijke cash flow effecten van BTW aan te geven ^ [6]
 7. De verandering in voorraden (onderdeel 67), debiteuren (onderdeel 68) en crediteuren (onderdeel 77) ten opzichte van het voorgaande jaar + de verandering in liquide middelen (onderdeel 69) ^ [7]
 8. Overige variabelen constant gehouden ^ [8]
 9. Maximale tijd na het verlenen van de vergunning ^ [9]
Naar boven