Regeling informatieprofiel GSM

[Regeling vervallen per 27-09-2012.]
Geldend van 29-10-1998 t/m 26-09-2012

Regeling informatieprofiel GSM

De minister van verkeer en waterstaat

Gelet op de artikelen 20 en 21 van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM 1994,

besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-09-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat;

c. college:

het college, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;

d. college:

het college, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;

e. GSM:

het systeem, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM;

f. GSM specificatie 05.05:

de specificatie van het Europees Telecommunicatie Standaardisatie Instituut betreffende zend- en ontvangkarakteristieken van auto- en zaktelefoons en basisstations alsmede van hun prestaties;

g. vergunninghouder:

de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 13a van de wet, voor GSM of van de tijdelijke vergunning, bedoeld in artikel 13i, derde lid, van de wet, voor GSM;

h. peildatum:

31 december van het kalenderjaar waarover informatie wordt verstrekt;

i. dekkingsgraad:

de mate waarin het Nederlands grondgebied met inbegrip van de Waddeneilanden en de binnenwateren wordt bestreken door het GSM netwerk, uitgedrukt in een percentage;

j. drukste uur:

het klokuur waarin de hoeveelheid verkeer het grootste is;

k. blokkeerkans:

het aantal malen dat een verbindingsopbouw niet tot stand komt, weergegeven als een percentage van het totaal aantal verbindingen over een vast te stellen periode;

l. uitvalkans:

het aantal malen dat een verbinding voortijdig wordt afgebroken of onderbroken, weergegeven als een percentage van het totaal aantal verbindingen over een vast te stellen periode. Onder een voortijdige onderbreking wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke onderbreking van de verbinding waarbij bij een gedeeltelijke onderbreking sprake moet zijn van een zodanige afname van de kwaliteit van de overdracht over een periode langer dan 10 seconden dat een gesprek onmogelijk is;

m. actieve SIM-kaart:

een chipkaart met informatie die toegang tot GSM diensten geeft;

Artikel 2

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De vergunninghouder verstrekt de minister binnen een jaar na verlening van de vergunning of, in het geval het de houder van de tijdelijke vergunning betreft, een jaar na 1 september 1994:

  • a. de door hem gehanteerde algemene voorwaarden,

  • b. een overzicht van de door hem getroffen maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, inclusief het geheimhouden van informatie over hun telecommunicatieverkeer, en

  • c. een overzicht van de getroffen maatregelen met betrekking tot de beveiliging van de telecommunicatie-infrastructuur.

 • 2 Indien de vergunninghouder op het in het eerste lid bedoelde tijdstip nog niet beschikt over eigen in bedrijf zijnde telecommunicatie-infrastructuur wordt het onder c van het eerste lid genoemde overzicht verstrekt op het tijdstip waarop de vergunninghouder over de infrastructuur beschikt.

Artikel 3

[Vervallen per 27-09-2012]

Jaarlijks verstrekt de vergunninghouder voor 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar aan de minister informatie over de capaciteit, kwaliteit en de eigenschappen van zijn telecommunicatie-infrastructuur blijkende uit:

 • a. een overzicht van de met andere GSM vergunninghouders of exploitanten binnen en buiten Nederland afgesloten overeenkomsten die ertoe strekken:

  • 1º. het een andere GSM vergunninghouder of exploitant mogelijk te maken met diens nummerblok GSM diensten te verzorgen over de telecommunicatie-infrastructuur van de vergunninghouder, en

  • 2º. het de vergunninghouder mogelijk te maken om met gebruikmaking van zijn nummerblok GSM diensten te verzorgen over de telecommunicatie-infrastructuur van een andere GSM vergunninghouder of exploitant, en

 • b. de wijze waarop uitvoering is gegeven aan door de minister op grond van de in hoofdstuk XI van de wet in buitengewone omstandigheden gegeven aanwijzingen.

Artikel 3a

[Vervallen per 27-09-2012]

Jaarlijks verstrekt de vergunninghouder voor 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar aan het college informatie over de capaciteit, kwaliteit en de eigenschappen van zijn telecommunicatie-infrastructuur, blijkende uit:

 • a. de dekkingsgraad op de peildatum voor wat betreft:

  • 1º. autotelefoons (8 Watt) (klasse II GSM-specificatie 05.05), en

  • 2º. zaktelefoons (2 Watt) buiten gebouwen (klasse IV GSM-specificatie 05.05),

 • b. een overzicht van de basisstations en eigen straalverbindingen die hij gezamenlijk gebruikt met een vergunninghouder als bedoeld in artikel 13a van de wet of de houder van een machtiging als bedoeld in artikel 17 of 18 van de wet, die de desbetreffende telecommunicatie-inrichting gebruikt voor de verzorging van mobiele telecommunicatiediensten,

 • c. de op de peildatum bestaande capaciteit van de telecommunicatie-infrastructuur van de vergunninghouder, uitgedrukt in aantal actieve SIM-kaarten,

 • d. de belasting van de telecommunicatie-infrastructuur van de vergunninghouder in relatie tot de beschikbare capaciteit, blijkende uit de volgende gegevens:

  • 1º. het gemiddeld verkeer per uur, gemiddeld over de periode van 1 juli tot 31 december, in milli-Erlang per actieve SIM-kaart,

  • 2º. het gemiddeld verkeer in het drukste uur, gemiddeld over de periode van 1 juli tot 31 december, in milli-Erlang per actieve SIM-kaart,

  • 3º. de gemiddelde blokkeerkans in het drukste uur, gemiddeld over de periode van 1 juli tot 31 december, en

  • 4º. de gemiddelde uitvalkans in het drukste uur, gemiddeld over de periode van 1 juli tot 31 december, en

 • e. een overzicht van de wijzigingen in de getroffen maatregelen met betrekking tot de beveiliging van de telecommunicatie-infrastructuur.

Artikel 4

[Vervallen per 27-09-2012]

Jaarlijks verstrekt de vergunninghouder voor 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar aan het college informatie over de aard, de omvang en de kwaliteit van de door hem of een derde als bedoeld in artikel 13c, vierde lid, van de wet, verzorgde diensten, blijkende uit:

 • a. een overzicht van de vormen van dienstverlening die de vergunninghouder verzorgt ter vervulling van de vergunningsvoorschriften,

 • b. een overzicht van de vormen van dienstverlening die een derde als bedoeld in artikel 13c, vierde lid, van de wet, verzorgt ter uitvoering van de vergunningsvoorschriften,

 • c. een overzicht van de dekkingsgraad op de peildatum van de onder a bedoelde vormen van dienstverlening,

 • d. een overzicht van de wijzigingen in de onder a bedoelde vormen van dienstverlening,

 • e. het aantal actieve SIM-kaarten,

 • f. het aantal geschillen dat is voorgelegd aan de op grond van artikel 14 van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM ingestelde geschillencommissie, alsmede de aard van de geschillen,

 • g. een overzicht van de tarieven van de door de vergunninghouder verzorgde diensten,

 • h. gegevens over de wijze van kenbaarheid van de tarieven,

 • i. de algemene voorwaarden, en

 • j. een overzicht van de wijzigingen in de getroffen maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, inclusief het geheimhouden van informatie over hun telecommunicatieverkeer.

Artikel 5

[Vervallen per 27-09-2012]

Jaarlijks verstrekt de vergunninghouder voor 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar aan het college informatie over de deelname aan internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van GSM blijkende uit:

 • a. een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarin wordt deelgenomen, en

 • b. de datum vanaf waarvan wordt deelgenomen in de bedoelde samenwerkingsverbanden.

Artikel 6

[Vervallen per 27-09-2012]

De houder van de vergunning verstrekt de minister eenmaal per kwartaal een overzicht op diskette (3,5") van de in gebruik zijnde basisstations en straalverbindingen, waarbij

 • a. voor elk station de gegevens worden verstrekt als aangegeven in bijlage 1, behorende bij deze regeling, overeenkomstig het in deze bijlage opgenomen model, en

 • b. voor elke straalverbinding de gegevens worden verstrekt als aangegeven in bijlage 2, behorende bij deze regeling, overeenkomstig het in deze bijlage opgenomen model.

Artikel 7

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De vergunninghouder stelt het college onverwijld op de hoogte van wijzigingen in:

  • a. de statuten,

  • b. de samenstelling van het bestuur,

  • c. de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders, en

  • d. de samenstelling van de raad van commissarissen.

 • 2 Indien door de vergunninghouder een onderneming in stand wordt gehouden wordt het college tevens onverwijld op de hoogte gesteld van wijzigingen in:

  • a. de plaats van vestiging van de onderneming, en

  • b. de naam van de onderneming, voor zover deze afwijkt van de naam van de vergunninghouder.

 • 3 Indien de exploitatie van de vergunning plaats vindt door een derde als bedoeld in artikel 13c, vierde lid, van de wet, wordt het college door de vergunninghouder tevens onverwijld op de hoogte gesteld van wijzigingen in de onder het eerste en tweede lid bedoelde gegevens ten aanzien van de derde en de door hem in stand gehouden onderneming.

Artikel 8

[Vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De vergunninghouder stelt het college onverwijld op de hoogte van deelname door hem in een andere rechtspersoon die houder is van een vergunning of die een vergunning exploiteert.

 • 2 De vergunninghouder stelt het college onverwijld op de hoogte van deelname door een derde als bedoeld in artikel 13c, vierde lid, van de wet in een andere rechtspersoon die houder is van een vergunning of die een vergunning exploiteert.

Artikel 9

[Vervallen per 27-09-2012]

Op verzoek van het college wordt door de vergunninghouder ten aanzien van de op grond van de artikelen 3a, onder d, 1° en 2°, en 4, onder e, overlegde gegevens, informatie verstrekt met betrekking tot de wijze waarop deze zijn opgebouwd, samengesteld en verkregen.

Artikel 10

[Vervallen per 27-09-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van verkeer en waterstaat,

dr. J.E. Andriessen

Bijlage 1. behorende bij de Regeling informatieprofiel GSM

[Vervallen per 27-09-2012]

Het model, bedoeld in artikel 6, onderdeel a, van de Regeling informatieprofiel GSM, is:

STRUCTUUR GEGEVENS BASISSTATIONS

Per station zijn de volgende gegevens vereist:

veldnr

veldnaam

omschrijving

veld lengte

structuur

1

ASSFREQ

zendfrequentie

11

99999.99999

2

XHZ

M voor Mhz, K voor kHz

1

X

3

ADDFREQ

ontvangfrequentie

11

99999.99999

4

YHZ

M voor Mhz, K voor kHz

1

X

5

RSA

straal werkingsgeb. (km)

5

99999

6

DATEPIU

datum in gebruik

9

DD-MMM-JJ

7

DATELMUT

datum laatste wijziging

9

DD-MMM-JJ

8

LOCATIONTX

plaats zender

20

X (20)

9

TXLONG2I

coordinaten OL zender

8

999X9999

10

TXLATI

coordinaten NB zender

7

99X9999

11

POWER

vermogen (erp.) zender in hoofdstraalricht. in dBW

5

S999.9

12

DIRNONDIRS

directioneel/non-directioneel zender

1

X

13

AZIMUTHS

hoofdstraalrichting zender

5

999.9

14

BEAMWIDTHS

openingshoek (3dB) zender

6

999.99

15

AHEIGHTS

antennehgt zender (mtr)

6

9999.9

16

LOCATIONRX

plaats ontvanger

20

X (20)

17

RXLONGI

coordinaten OL ontvanger

8

999X9999

18

RXLATI

coordinaten NB ontvanger

7

99X9999

19

DIRNONDIRR

directioneel/non-directioneel ontvanger

1

X

20

AHEIGHTR

antennehgt. ontv. (mtr)

6

9999.9

21

AZIMUTHR

hoofdstraalrichting ontvanger

5

999.9

22

BEAMWIDTHR

openingshoek (3dB) ontv.

6

999.99

23

CHANNEL

kanaalnummer

3

X (3)

Per systeem (netwerk) zijn de volgende gegevens vereist:

24

CLASS

soort stations

2

X (2)

25

NOS

aard van dienst

2

X (2)

26

DOE

klasse van uitzending

9

X (9)

27

POLARS

polarisatie zenders

1

X

Mij bekend,
De

minister

van verkeer en waterstaat,

dr. J.E. Andriessen

Terug naar begin van de pagina