Regeling aftappen mobiele telecommunicatie GSM

[Regeling vervallen per 27-09-2012.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-04-1997 t/m 26-09-2012

Regeling aftappen mobiele telecommunicatie GSM

De minister van verkeer en waterstaat

Handelende na overleg met de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 13, tweede lid, van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM

besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. GSM:

het systeem, bedoeld in artikel 1, onder d, van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM;

b. vergunninghouder:

de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 13a van de wet, voor GSM of van de tijdelijke vergunning, bedoeld in artikel 13i, derde lid, van de wet, voor GSM,

c. aftappen:

afluisteren of opnemen van telecommunicatie als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

d. last:

een bevoegd gegeven bijzondere last tot het plaatsen van een tap;

e. gebruiker:

degene, bedoeld in artikel 1, onder e, van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM;

f. identiteitsnummer:

het International Mobile Subscriber Identity (IMSI)-nummer van de gebruiker;

g. actieve SIM-kaart:

een chipkaart met informatie die toegang tot GSM diensten geeft.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De vergunninghouder richt zijn telecommunicatie-infrastructuur zodanig in dat met ingang van 1 januari 1996 aan de volgende vereisten wordt voldaan:

  • a. een last wordt uitgevoerd op basis van het daarin door de lastgever vermelde abonneenummer van de af te tappen gebruiker;

  • b. een last wordt onverwijld uitgevoerd op het tijdstip dat en gedurende de periode die in de last is vastgelegd;

  • c. een last wordt door de betreffende vergunninghouder uitgevoerd zonder dat anderen hieromtrent in kennis worden gesteld of worden geraadpleegd;

  • d. de uitvoering van een last is niet waarneembaar voor gebruikers noch voor anderen dan gebruikers die met deze laatsten door middel van GSM in verbinding staan;

  • e. telecommunicatie, verkregen door middel van een tap, wordt op het moment van ter beschikking komen doorgegeven aan de in de last vermelde personen of instanties;

  • f. telecommunicatie, verkregen door middel van een tap, wordt door de vergunninghouder ontdaan van GSM cryptografie op het ethergedeelte van het technisch systeem aan de in de last vermelde personen of instanties doorgegeven;

  • g. de kwaliteit van de telecommunicatie, verkregen door middel van tap, zoals deze wordt doorgegeven, is vergelijkbaar met de oorspronkelijke telecommunicatie;

  • h. de afgetapte telecommunicatie kan, indien een of meerdere lasten daartoe verplichten, tegelijkertijd aan meerdere lastgevers worden doorgegeven;

  • i. indien een of meerdere lasten daartoe verplichten wordt de door middel van een tap verkregen telecommunicatie met betrekking tot een en dezelfde in die lasten bedoelde gebruiker tegelijkertijd doorgegeven aan meerdere in de last vermelde personen of instanties;

  • j. tegelijkertijd kunnen bij 1,5 promille van zijn actieve SIM-kaarten taps worden geplaatst.

 • 2 De vergunninghouder richt zijn telecommunicatie-infrastructuur zodanig in dat een last kan worden uitgevoerd op basis van:

  • a. het daarin door de lastgever vermelde nummer van het gebruikte randapparaat van de gebruiker;

  • b. het daarin door de lastgever vermelde identiteitsnummer van de gebruiker.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Over de voorzieningen en de apparatuur door middel van welke de door een tap verkregen telecommunicatie door de vergunninghouder wordt doorgegeven, dient tussen de vergunninghouder en de in de last vermelde personen of instanties, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder e, overeenstemming te bestaan. Bij ontbreken van overeenstemming beslist de Minister van Verkeer en Waterstaat, gehoord de betrokken partijen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van een last door het bij die uitvoering betrokken personeel geheimhouding wordt betracht.

Met name draagt hij zorg voor de niet-toegankelijkheid voor onbevoegden van gegevens omtrent een last en voor het doorgeven van door middel van een tap verkregen telecommunicatie aan uitsluitend de in de last vermelde personen of instanties.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1994, met uitzondering van artikel 2, tweede lid, dat in werking treedt op een nader te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aftappen mobiele telecommunicatie GSM.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE

MINISTER

VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

dr. J.E. Andriessen

Naar boven