Besluit mobiele telecommunicatie ATF 3 niet verplichte periode en SMF 3

[Regeling vervallen per 13-12-2006.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-09-1994 t/m 12-12-2006

Besluit mobiele telecommunicatie ATF 3 niet verplichte periode en SMF 3

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel IV, onderdeel B, zesde lid, onder b en c, van de Wet van 16 juni 1994, houdende wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd vergunningenstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie (mobiele telecommunicatie) en artikel 17 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. Wet van 16 juni 1994:

de Wet van 16 juni 1994, houdende wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd vergunningenstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie (mobiele telecommunicatie);

c. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

d. KPN:

Koninklijke PTT Nederland N.V.;

e. ATF 3:

dienst met betrekking tot het direkte transport van spraak met en tussen mobiele gebruikers die KPN op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aanbiedt onder de naam ATF 3;

f. SMF 3:

dienst met betrekking tot het direkte transport van data met mobiele gebruikers die KPN op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aanbiedt onder de naam SMF 3;

g. ATF 3 machtiginghouder:

KPN of een door haar aangewezen dochtermaatschappij in de zin van artikel 24a, eerste en tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, als houdster van een bij artikel IV, onderdeel B, eerste lid, van de Wet van 16 juni 1994 aan haar toegekende machtiging voor ATF 3;

h. SMF 3 machtiginghouder:

KPN of een door haar aangewezen dochtermaatschappij in de zin van artikel 24a, eerste en tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, als houdster van een bij artikel IV, onderdeel B, eerste lid, van de Wet van 16 juni 1994 aan haar toegekende machtiging voor SMF 3;

i. peildatum:

31 december van het kalenderjaar waarover informatie wordt verstrekt;

j. het drukste uur:

het klokuur waarin de hoeveelheid verkeer het grootste is.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

Het Besluit algemene richtlijnen telecommunicatie, zoals dit luidt op 1 september 1994, is in de periode van de niet verplichte aanbieding van ATF 3, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit overgangsregeling ATF en SMF, van toepassing op de aanbieding door de ATF 3 machtiginghouder van ATF 3 en door de SMF 3 machtiginghouder van SMF 3, met uitzondering van de volgende onderdelen daarvan:

 • 2.1 tot en met 2.3 en 2.4, tweede volzin, 2.6 tot en met 2.13,

 • 4.2,

 • 5.2 tot en met 5.5,

 • 6.2,

 • 7.1, onder a, 4°, 5° en 6°, 7.1, onder c,

 • 7.4,

 • 8, en

 • 10.2.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

 • 1 De in artikel IV, onderdeel B, zesde lid, onder c, van de Wet van 16 juni 1994 bedoelde radiofrequenties voor ATF 3 zijn de radiofrequenties, opgenomen in bijlage 1, behorende bij dit besluit.

 • 2 De ATF 3 machtiginghouder mag tot en met 31 oktober 1994 overeenkomstig het bepaalde in bijlage 2, behorende bij dit besluit, gebruik maken van de GSM kanalen 82, 83 en 88 tot met 116.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid is de ATF 3 machtiginghouder verplicht ten aanzien van het gebruik van de in artikel 3 bedoelde frequenties en kanalen te handelen in overeenstemming met Recommandatie T/R 20–08 van de Conférence Européene des Postes et des Télécommunications (CEPT), alsmede in de grensgebieden de multilaterale voorkeursverdeling van GSM frequenties toe te passen, zoals deze is overeengekomen met de nabuurlanden en is verwerkt in bijlage 3, behorende bij dit besluit.

 • 2 De ATF 3 machtiginghouder dient op verzoek van de minister aan te tonen dat hij binnen het kader van de in het vorige lid genoemde Recommandatie en voorkeursverdeling opereert.

 • 3 De ATF 3 machtiginghouder mag voorgenomen wijzigingen van frequenties, lokaties van basisstations of frequentiegebruikersparameters die een afwijking betekenen van het eerste lid, slechts doorvoeren na toestemming van de minister.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

 • 1 De in artikel IV, onderdeel B, zesde lid, onder c, van de Wet van 16 juni 1994 bedoelde radiofrequenties voor SMF 3 zijn de radiofrequenties, opgenomen in bijlage 4, behorende bij dit besluit.

 • 2 Voor het gebruik van de in het eerste lid bedoelde frequenties gelden de lokaties en frequentiegebruikersparameters aangegeven in bijlage 5 behorende bij dit besluit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

 • 1 De SMF 3 machtiginghouder is gerechtigd lokaties van basisstations en frequentiegebruikersparameters, bedoeld in artikel 5, te wijzigen na toestemming van de minister.

 • 2 Ten behoeve van het verkrijgen van de in het eerste lid bedoelde toestemming geeft de SMF 3 machtiginghouder ten genoegen van de minister aan of voorgenomen wijzigingen voldoen aan de voorwaarden betreffende het frequentiegebruik in grensgebieden, welke voortvloeien uit de Overeenkomst inzake de coördinatie van frequenties tussen 29.7 en 960 MHz (Wenen, 1993).

Artikel 7

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

De ATF 3 machtiginghouder respectievelijk de SMF 3 machtiginghouder verstrekt de minister jaarlijks voor 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar informatie over de capaciteit, kwaliteit en de eigenschappen van zijn telecommunicatie-inrichting, blijkende uit:

 • a. de belasting van de telecommunicatie-inrichting in relatie tot de beschikbare capaciteit, blijkende uit de volgende gegevens:

  • 1º. het gemiddeld verkeer per uur, gemiddeld over de periode van 1 juli tot 31 december, in milli-Erlang per abonnee, en

  • 2º. het gemiddeld verkeer in het drukste uur, gemiddeld over de periode van 1 juli tot 31 december, in milli-Erlang per abonnee,

 • b. de wijze waarop uitvoering is gegeven aan door de minister op grond van de in hoofdstuk XI van de wet in buitengewone omstandigheden gegeven aanwijzingen, en

 • c. de getroffen maatregelen met betrekking tot de beveiliging van de telecommunicatie-inrichting.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

 • 1 Voor de informatieverstrekking door de ATF 3 machtiginghouder en de SMF 3 machtiginghouder op grond van artikel 2, juncto onderdeel 7.1, onder a, 1° tot en met 3° en 7°, van het Besluit algemene richtlijnen telecommunicatie geldt dat deze jaarlijks voor 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar geschiedt.

 • 2 De ATF 3 machtiginghouder respectievelijk de SMF 3 machtiginghouder verstrekt de minister jaarlijks voor 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar bovendien informatie over de aard, de omvang en de kwaliteit van de door hem verzorgde diensten, blijkende uit:

  • a. het aantal abonnees,

  • b. een overzicht van de tarieven van de verzorgde diensten,

  • c. gegevens over de wijze van kenbaarheid van de tarieven,

  • d. de algemene voorwaarden, en

  • e. een overzicht van de wijzigingen in de getroffen maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de abonnees, inclusief het geheimhouden van informatie over hun telecommunicatieverkeer.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

De ATF 3 machtiginghouder respectievelijk de SMF 3 machtiginghouder verstrekt de minister eenmaal per kwartaal een overzicht op diskette (3, 5") van de in gebruik zijnde basisstations, waarbij voor elk station de gegevens worden verstrekt als aangegeven in bijlage 6, behorende bij dit besluit, overeenkomstig het in deze bijlage opgenomen model.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

Indien KPN een andere dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24a, eerste en tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan PTT Telecom B.V. aanwijst om ATF 3 of SMF 3 te verzorgen stelt zij de minister onverwijld op de hoogte van de naam en de vestigingsplaats van de dochtermaatschappij.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

Op verzoek van de minister wordt door de ATF 3 machtiginghouder respectievelijk de SMF 3 machtiginghouder ten aanzien van de op grond van de artikelen 7, onder a, en 8, tweede lid, onder a, overlegde gegevens, informatie verstrekt met betrekking tot de wijze waarop deze zijn opgebouwd, samengesteld en verkregen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1994.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 13-12-2006]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mobiele telecommunicatie ATF 3 niet verplichte periode en SMF 3.

Dit besluit zal, met uitzondering van de bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5 in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5 liggen ter inzage bij de Directie Voorlichting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1–6 te 's-Gravenhage en bij de Directie Operationele Zaken van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post, Van Swietenlaan 27 te Groningen.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

dr. J.E. Andriessen

Naar boven