Besluit mobiele telecommunicatie ATF 1 en ATF 2

[Regeling vervallen per 13-12-2006.]
Geldend van 01-09-1994 t/m 12-12-2006

Besluit mobiele telecommunicatie ATF 1 en ATF 2

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Gelet op artikel 17 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en op artikel IV, onderdeel B, zesde lid, onder b en c, van de Wet van 16 juni 1994, houdende wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd vergunningenstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie (mobiele telecommunicatie);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-12-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. Wet van 16 juni 1994:

de Wet van 16 juni 1994, houdende wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd vergunningenstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie (mobiele telecommunicatie);

c. minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat;

d. KPN:

Koninklijke PTT Nederland N.V.;

e. ATF 1:

de dienst met betrekking tot het directe transport van spraak met en tussen mobiele gebruikers die KPN op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanbiedt onder de naam ATF 1;

f. ATF 2:

de dienst met betrekking tot het directe transport van spraak met en tussen mobiele gebruikers die KPN op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanbiedt onder de naam ATF 2;

g. ATF 1 machtiginghouder:

KPN of een door haar aangewezen dochtermaatschappij, in de zin van artikel 24a, eerste en tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, als houdster van de bij artikel IV, onderdeel B, eerste lid, van de Wet van 16 juni 1994 aan haar toegekende machtigingen voor ATF 1;

h. ATF 2 machtiginghouder:

KPN of een door haar aangewezen dochtermaatschappij, in de zin van artikel 24a, eerste en tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, als houdster van de bij artikel IV, onderdeel B, eerste lid van de Wet van 16 juni 1994 aan haar toegekende machtigingen voor ATF 2.

Artikel 2

[Vervallen per 13-12-2006]

Het Besluit algemene richtlijnen telecommunicatie is niet van toepassing op ATF 1 en ATF 2.

Artikel 3

[Vervallen per 13-12-2006]

  • 1 De in artikel IV, onderdeel B, zesde lid, onder c, van de Wet van 16 juni 1994 bedoelde radiofrequenties voor ATF 1 zijn de radiofrequenties, opgenomen in bijlage 1, behorende bij dit besluit.

  • 2 Voor het gebruik van deze frequenties gelden de lokaties en frequentiegebruikersparameters zoals aangegeven in bijlage 2, bij dit besluit.

Artikel 4

[Vervallen per 13-12-2006]

  • 1 De AFT 1 machtiginghouder is gerechtigd frequenties, lokaties en frequentiegebruikersparameters, bedoeld in artikel 3, te wijzigen na toestemming van de minister.

  • 2 Ten behoeve van het verkrijgen van de in het eerste lid bedoelde toestemming geeft de ATF 1 machtiginghouder ten genoegen van de minister aan of de voorgenomen wijzigingen voldoen aan de voorwaarden betreffende het frequentiegebruik in grensgebieden, welke voortvloeien uit de Overeenkomst inzake de coördinatie van frequenties tussen 29.7 en 960 MHz (Wenen, 1993).

Artikel 5

[Vervallen per 13-12-2006]

  • 1 De in artikel IV, onderdeel B, zesde lid, onder c, van de Wet van 16 juni 1994 bedoelde radiofrequenties voor ATF 2 zijn de radiofrequenties, opgenomen in bijlage 3, behorende bij dit besluit.

  • 2 Voor het gebruik van deze frequenties gelden de lokaties en frequentiegebruikersparameters zoals aangegeven in bijlage 4 dit besluit.

Artikel 6

[Vervallen per 13-12-2006]

  • 1 De ATF 2 machtiginghouder is gerechtigd frequenties, lokaties en frequentiegebruikersparameters, bedoeld in artikel 5, te wijzigen na toestemming van de minister.

  • 2 Ten behoeve van het verkrijgen van de in het eerste lid bedoelde toestemming geeft de ATF 2 machtiginghouder ten genoegen van de minister aan of voorgenomen wijzigingen voldoen aan de voorwaarden betreffende het frequentiegebruik in grensgebieden, welke voortvloeien uit de Overeenkomst inzake het gebruik van frequentiebanden 451.3–455.74 MHz en 461.3–465.74 MHz (Darmstadt, 1983) en de Overeenkomst inzake de coördinatie van frequenties tussen 29.7 en 960 MHz (Wenen, 1993).

Artikel 7

[Vervallen per 13-12-2006]

De ATF 1 machtiginghouder en de ATF 2 machtiginghouder verstrekken de minister eenmaal per kwartaal een overzicht op diskette (3,5") van de in gebruik zijnde basisstations, waarbij voor elk station de gegevens worden verstrekt als aangegeven in bijlage 5, behorende bij dit besluit, overeenkomstig het in deze bijlage opgenomen model.

Artikel 8

[Vervallen per 13-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1994.

Artikel 9

[Vervallen per 13-12-2006]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mobiele telecommunicatie ATF 1 en ATF 2.

Dit besluit zal, met uitzondering van de bijlagen 1, 2, 3 en 4 in Staatscourant worden geplaatst. Bijlagen 1, 2, 3 en 4 liggen ter inzage bij de Directie Voorlichting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1–6 te 's-Gravenhage en bij de Directie Operationele Zaken van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post, Van Swietenlaan 27 te Groningen.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

dr. J. E. Andriessen

Bijlage 5. bij het Besluit ATF 1 en ATF 2

[Vervallen per 13-12-2006]

Het model, bedoeld in artikel 7 van het Besluit mobiele telecommunicatie ATF 1 en ATF 2, is:

STRUCTUUR GEGEVENS BASISSTATIONS

Per station zijn de volgende gegevens vereist :

veldnr

veldnaam

omschrijving

veldlengte

structuur

1

ASSFREQ

zendfrequentie

11

99999.99999

2

XHZ

M voor Mhz, K voor kHz

1

X

3

ADDFREQ

ontvangfrequentie

11

99999.99999

4

YHZ

M voor Mhz, K voor kHz

1

X

5

RSA

straal werkingsgeb. (km)

5

99999

6

DATEPIU

datum in gebruik

9

DD-MMM-JJ

7

DATELMUT

datum laatste wijziging

9

DD-MMM-JJ

8

LOCATIONTX

plaats zender

20

X(20)

9

TXLONGI

coordinaten OL zender

8

999X9999

10

TXLATI

coordinaten NB zender

7

99X9999

11

POWER

vermogen (erp.) zender in hoofdstraalricht. in dBW

5

S999.9

12

DIRNONDIRS

directioneel/non-directioneel zender

1

X

13

AZIMUTHS

hoofdstraalrichting zender

5

999.9

14

BEAMWIDTHS

openingshoek (3dB) zender

6

999.99

15

AHEIGHTS

antennehgt. zender (mtr)

6

9999.9

16

LOCATIONRX

plaats ontvanger

20

X(20)

17

RXLONGI

coordinaten OL ontvanger

8

999X9999

18

RXLATI

coordinaten NB ontvanger

7

99X9999

19

DIRNONDIRR

directioneel/nondirectioneel ontvanger

1

X

20

AHEIGHTR

antennehgt. ontv. (mtr)

6

9999.9

21

AZIMUTHR

hoofdstraalrichting ontvanger

5

999.9

22

BEAMWIDTHR

openingshoek (sdB) ontv.

6

999.99

23

CHANNEL

kanaalnummer

3

X(3)

Mij bekend,

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

dr. J. E. Andriessen

Terug naar begin van de pagina