Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WHW

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 31-08-1994 t/m 30-11-2005

Besluit van 11 augustus 1994, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met persoonlijke omstandigheden bij studie-advies en bijzondere omstandigheden bij financiële ondersteuning studenten en auditoren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 21 april 1994, nr. 93100853/4705, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 7.9, vijfde lid, en 7.51, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 11 februari 1994, nr. OR 94000008/3/T);

De Raad van State gehoord (advies van 12 juli 1994, nr. W05.94.0244);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 4 augustus 1994, nr. 94036204/4705, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-12-2005]

De op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek geldende algemene maatregelen van bestuur, vastgesteld krachtens artikel 38, tweede lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, artikel 43a, tweede lid, van de Wet op het hoger beroepsonderwijs, en artikel 19a, tweede lid, van de Wet op de Open Universiteit, die op grond van artikel 16.3, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vanaf genoemd tijdstip berusten op artikel 7.9, vijfde lid, en 7.51, derde lid, van die wet, worden ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B voor zover het artikel 2.2 betreft, van dit besluit.

Artikel III

[Vervallen per 01-12-2005]

  • 1 Artikel I, onderdeel A, onderdeel B voor zover het artikel 2.1 betreft, en onderdeel D alsmede artikel II van dit besluit treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Artikel I, onderdeel B voor zover het artikel 2.2 betreft, en artikel I, onderdeel C van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is voorgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn door of namens die Kamer de wens te kennen wordt gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.

>

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 augustus 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

M. J. Cohen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de dertigste augustus 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina