Besluit Kroonbenoemingen politie

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 15-12-2017 t/m heden

Besluit van 5 augustus 1994, in verband met de aanduiding van benoemingen bij koninklijk besluit bij de politie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 30 mei 1994, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA94/U1617 gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, directoraat-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding, directie Politie, hoofdafdeling Politieorganisatie en Bedrijfsvoering;

Gelet op de artikelen 25, derde lid, en 52 van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 1994, nummer W04.94.0344);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 27 juli 1994, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Personeel, Onderwijs en Informatievoorziening, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nr. EA94/2254 uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, directoraat-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding, directie Politie, hoofdafdeling Politieorganisatie en Bedrijfsvoering;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Bij koninklijk besluit worden benoemd, geschorst en ontslagen de ambtenaren die een functie vervullen waarvoor salarisschaal 18 of hoger geldt.

Artikel 3

De voordracht van een koninklijk besluit tot benoeming, schorsing en ontslag geschiedt door de Minister van Justitie en Veiligheid.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 augustus 1994

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de dertiende september 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven