Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie

[Regeling vervallen per 24-05-2016.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-01-2013 t/m 23-05-2016

Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 7, tweede lid, van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ambtenaar:

de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van het Besluit bezoldiging politie;

b. besluit:

het Besluit bezoldiging politie;

c. functie:

de functie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel r, van het besluit, met dien verstande dat deze regeling niet van toepassing is op het samenstel van door de ambtenaar te verrichten opgedragen werkzaamheden, zoals vastgelegd in het LFNP;

d. bevoegd gezag:

het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het besluit;

e. waardering:

de uitkomst van de bepaling van de salarisschaal van de ambtenaar, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het besluit;

f. heroverwegingscommissie:

de door het bevoegd gezag ingestelde commissie, bedoeld in artikel 4;

g. bezwarenadviescommissie:

de commissie, bedoeld in artikel 11.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

Het bevoegd gezag stelt de ambtenaar schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van de voorgenomen waardering. Daarbij wordt de ambtenaar gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen als bedoeld in artikel 3 en de daarvoor gestelde termijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

 • 1 Binnen vier weken na ontvangst van de in artikel 2 bedoelde kennisgeving kan de ambtenaar bij het bevoegd gezag tegen de voorgenomen waardering schriftelijk en met redenen omkleed zijn bedenkingen indienen. Het bevoegd gezag stelt de waardering vast, wanneer de ambtenaar binnen deze termijn geen bedenkingen heeft ingediend.

 • 2 Binnen twee weken na ontvangst van de bedenkingen, bedoeld in het eerste lid, vraagt het bevoegd gezag advies aan de heroverwegingscommissie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

 • 1 Er is een heroverwegingscommissie functiewaardering politie.

 • 3 De heroverwegingscommissie wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatvervangend secretaris die worden benoemd door het bevoegd gezag.

 • 4 Het bevoegd gezag is bevoegd een benoeming in te trekken. Behoudens in het geval dat plaatsvindt op verzoek van de betrokkene, vindt een intrekking van de benoeming van de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde personen plaats na overleg met de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

 • 1 De heroverwegingscommissie stelt een onderzoek in naar de door de ambtenaar kenbaar gemaakte bedenkingen.

 • 2 Voordat de heroverwegingscommissie advies uitbrengt, hoort zij de ambtenaar, het bevoegd gezag of een door het bevoegd gezag aangewezen gemachtigde. Dit kan achterwege blijven indien naar het oordeel van de heroverwegingscommissie aan de bedenkingen van de ambtenaar tegemoet kan worden gekomen.

 • 3 De ambtenaar heeft inzage in alle bescheiden die aan de heroverwegingscommissie ter kennis zijn gebracht.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

 • 1 De heroverwegingscommissie brengt binnen zes weken na ontvangst van de bedenkingen van de ambtenaar advies uit aan het bevoegd gezag over het al dan niet gegrond zijn hiervan.

 • 2 Het advies wordt vastgesteld bij meerderheid van stemmen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

De zittingen van de heroverwegingscommissie zijn niet openbaar.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

 • 1 Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris dan wel in voorkomende gevallen door hun plaatsvervangers ondertekend en toegezonden aan het bevoegd gezag.

 • 2 Een afschrift van het advies, bestemd voor de ambtenaar, wordt gelijktijdig aan het bevoegd gezag gezonden.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

 • 1 Het bevoegd gezag stelt binnen tien weken na ontvangst van de in artikel 3 bedoelde bedenkingen de waardering vast.

 • 2 Indien de beslissing op de ingediende bedenkingen afwijkt van het advies van de heroverwegingscommissie wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

 • 1 Indien de ambtenaar zich niet kan verenigen met de vastgestelde waardering, kan hij bij het bevoegd gezag bezwaar maken.

 • 2 Binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar vraagt het bevoegd gezag advies aan de bezwarenadviescommissie met betrekking tot het bezwaar van de ambtenaar tegen de waardering.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

 • 1 Er is een commissie van advies bezwaren functiewaardering politie.

 • 2 De bezwarenadviescommissie bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid, dan wel een plaatsvervangend voorzitter, tevens lid, die worden benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie op voordracht van de korpschef, na overleg met de Commissie voor Georganiseerd Overleg in Politieambtenaren, bedoeld in artikel 2 van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994;

  • b. één lid dat wordt aangewezen door een groep van ten minste 6 personen die worden benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie op voordracht van de korpschef;

  • c. één lid dat wordt aangewezen door een groep van ten minste 6 personen die worden benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie op voordracht van de tot de Commissie voor Georganiseerd Overleg in Politieambtenarenzaken toegelaten verenigingen van ambtenaren.

 • 3 De bezwarenadviescommissie wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris, die worden benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie.

 • 4 De Minister van Veiligheid en Justitie is bevoegd een benoeming in te trekken. Behoudens in geval dat plaatsvindt op verzoek van de betrokkene, vindt intrekking van een benoeming van de in het tweede lid, onder a, bedoelde personen plaats na overleg met de Commissie voor Georganiseerd Overleg in Politieambtenarenzaken.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

Bij de samenstelling van de bezwarenadviescommissie worden geen personen aangewezen die behoren tot het personeel van of ressorteren onder het onderdeel van de politie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Politiewet 2012 waaronder de ambtenaar wiens bezwaar wordt behandeld, ressorteert.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

Het advies wordt door de bezwarenadviescommissie bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

De zittingen van de bezwarenadviescommissie zijn niet openbaar.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

 • 1 Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris dan wel in voorkomende geval door hun plaatsvervangers ondertekend en toegezonden aan het bevoegd gezag.

 • 2 Een afschrift van het advies, bestemd voor de ambtenaar, wordt gelijktijdig aan het bevoegd gezag gezonden.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

Het bevoegd gezag zendt een afschrift van zijn beslissing aan de bezwarenadviescommissie.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 24-05-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 augustus 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Naar boven