Instellingsbeschikking Adviescommissie Fuwa

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 21-11-2003 t/m heden

Instellingsbeschikking Adviescommissie Fuwa

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende, dat het voor de acceptatie van het functiewaarderingssysteem politie van belang is dat alle betrokken partijen een bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud aan het functiewaarderingssysteem;

Gelet op het gestelde in de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 28 maart 1991, nr. PRP/14/U11, met betrekking tot het onderdeel functiewaardering;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Er is een adviescommissie functiewaardering ten behoeve van het onderhoud aan het functiewaarderingssysteem, hierna te noemen: de adviescommissie Fuwa.

Artikel 2

De adviescommissie Fuwa heeft tot taak:

 • a. De minister te adviseren over indelingsvraagstukken, over bijstellingen van het technische systeem en het referentiemateriaal en over andere onderhoudsvraagstukken inzake functiewaardering.

 • b. Op verzoek de korpsbeheerders te adviseren over (specifieke) indelingskwesties en in algemene zin te adviseren over de toepassing van functiewaardering.

Artikel 3

 • 1 De adviescommissie Fuwa is als volgt samengesteld:

  • a. mevrouw A.M. Salomon, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voorzitter);

  • b. de heer F. Diepenbach, Nederlands Politie Instituut;

  • c. de heer J. A. Eringaard, Nederlandse Politiebond;

  • d. de heer S.J. Rathman, regionaal politiekorps Noord-Holland Noord;

  • e. de heer N.Th.P. Remkes, regionaal politiekorps Twente;

  • f. de heer A.G. van Santen, Korps Landelijke Politiediensten;

  • g. de heer J.K. Sweers, Algemeen Christelijke Politiebond;

  • h. de heer J. Valk, regionaal politiekorps Utrecht; allen leden.

 • 2 Aan de commissie is toegevoegd een secretaris, mevrouw A. de Neyn van Hoogwerff-de Geus.

 • 3 Indien de adviescommissie Fuwa dat wenselijk oordeelt kunnen deskundigen voor vergaderingen van de adviescommissie Fuwa worden uitgenodigd.

Artikel 4

De beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 7 november 1991, nr. EA91/U2624, wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beschikking zal in de Nederlandse Staatscourant en in het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 augustus 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Naar boven