Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van 29 juli 1994, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 3, eerste en derde lid, 22, tweede lid, en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 7 maart 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 429101/94/6, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 3, eerste en derde lid, 22, tweede lid, en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;

De Raad van State gehoord (advies van 1 juli 1994, nr. W03.94.018);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 12 juli 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 447531/94/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan;

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

§ 2. De bevoegde ambtenaren en de bevoegdheid tot het opleggen van de administratieve sanctie

Artikel 2

Artikel 3

 • 1 De hoofdofficier van justitie kan bepalen dat naar zijn oordeel de taakvervulling van een bevoegde ambtenaar vordert dat tot nader bericht die ambtenaar geen gebruik zal maken van de verleende bevoegdheid tot het opleggen van een administratieve sanctie.

  Alvorens de beschikking, bedoeld in de eerste volzin, te geven, hoort de hoofdofficier van justitie de betrokken korpschef.

 • 2 De korpschef draagt zorg voor de uitvoering van de beschikking. De hoofdofficier van justitie geeft zijn nader bericht slechts na hernieuwd overleg. Het eerste lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Van de beschikking die betrekking heeft op een ambtenaar als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt een afschrift gezonden aan de direct toezichthouder. Indien de hoofdofficier van justitie niet tevens de toezichthouder van de ambtenaar is, wordt tevens een afschrift gezonden aan de toezichthouder.

§ 3. De betaling

Artikel 4

 • 1 De betaling van de administratieve sanctie en de daarop gevallen verhogingen en kosten geschiedt door storting of overschrijving op een daartoe bestemde bankrekening van Onze Minister.

 • 2 Het openbaar ministerie, Onze Minister of de betrokken korpschef kan bepalen dat de betaling kan geschieden op een door de bevoegde ambtenaar aan te wijzen plaats of door het ter plaatse overschrijven op een daartoe bestemde bankrekening.

 • 3 Als plaats van betaling, bedoeld in het tweede lid, wordt slechts aangewezen een politiebureau, een gebouw van de organisatie van de bevoegde ambtenaar, een gebouw op het terrein van de Dienst der Domeinen alwaar het voertuig buiten gebruik is gesteld of in bewaring is genomen, dan wel een tijdelijke plaats van betaling, ingesteld door de betrokken korpschef. Indien de bevoegde ambtenaar een militair van de Koninklijke marechaussee is, kan eveneens een brigadebureau of de betrokken doorlaatpost als plaats van betaling worden aangewezen.

 • 4 Degene die betaalt, maakt daarbij op de door de bevoegde ambtenaar aan te geven wijze melding van de zaak waarop de betaling betrekking heeft.

 • 5 Indien de zaak waarop betaling van de administratieve sanctie en de daarop gevallen verhogingen en kosten betrekking heeft niet is vermeld op de wijze als bedoeld in het vierde lid, kan Onze Minister het aan hem betaalde bedrag terugstorten op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is, of anderszins het bedrag terugbetalen aan de persoon die heeft betaald.

§ 4. Het toezicht

Artikel 6

 • 1 In het belang van een juist gebruik van de bevoegdheid tot het opleggen van een administratieve sanctie wordt er op toegezien, dat in de gevallen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onverwijld een betalingsbewijs wordt ter beschikking gesteld dat door de ambtenaar aan wie de administratieve sanctie wordt voldaan, is gedagtekend en ondertekend.

 • 2 De bevoegde ambtenaar en de ambtenaar aan wie de administratieve sanctie kan worden voldaan, worden in het bezit gesteld van de bijlage, bedoeld in artikel 2 van de wet. Aan de betrokkenen verlenen zij desgevraagd inzage in deze bijlage.

Artikel 7

 • 1 De bevoegde ambtenaar houdt aantekening van elke zaak waarin hij een administratieve sanctie heeft opgelegd. Tevens wordt in de gevallen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, aantekening gehouden van de voldoening van de administratieve sanctie.

 • 2 De aantekeningen worden, uiterlijk binnen een jaar nadat zij zijn opgemaakt, desverlangd getoond aan de ambtenaren van het openbaar ministerie in het arrondissement waar de bevoegde ambtenaren hun dienst hebben uitgeoefend.

 • 3 De hoofdofficier van justitie wint periodiek rapport in van de korpschef over de wijze waarop de onder hem ressorterende in het arrondissement hun dienst uitoefenende ambtenaren gebruik hebben gemaakt van de toegekende bevoegdheid om een administratieve sanctie op te leggen.

§ 5. De verantwoording der gelden

Artikel 8

 • 1 Onze Minister draagt zorg voor de opening van een of meer afzonderlijke bankrekeningen welke uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van gelden, voortvloeiend uit het gebruik van de bevoegdheid tot het opleggen van de administratieve sancties.

 • 2 Onze Minister is belast met het beheer van de in het eerste lid bedoelde bankrekeningen en de in verband daarmee te voeren administratie.

Artikel 9

 • 1 Door de betrokken korpschef worden ambtenaren aangewezen aan wie de administratieve sanctie in de gevallen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, kan worden betaald.

 • 2 Na betaling aan de ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, wordt een betalingsbewijs uitgereikt. Onze Minister stelt de eisen vast waaraan het betalingsbewijs moet voldoen.

 • 3 De ontvangen gelden worden regelmatig overgemaakt op de daartoe bestemde bankrekeningen van Onze Minister.

 • 4 Onze Minister stelt nadere voorschriften vast omtrent de verstrekking en het beheer van de betalingsbewijzen, de afrekening en verantwoording van de ontvangen gelden, en de in verband daarmee te voeren administratie.

Artikel 10

De ambtenaren, bedoeld in artikel 9, eerste lid, en al degenen die verder bij de uitvoering van de in artikel 9, vierde lid, bedoelde voorschriften zijn betrokken, verstrekken desgevraagd alle inlichtingen hieromtrent aan de hoofdofficier van justitie, alsmede aan Onze Minister.

Artikel 11

 • 1 Wat de politie betreft doet de korpschef op de door Onze Minister te bepalen wijze jaarlijks opgave van de uitvoering van de in artikel 9, vierde lid, bedoelde voorschriften en van de met het oog op de toepassing van dit besluit verrichte accountantscontrole.

 • 2 Wat de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaren betreft doen de betrokken korpschefs op de door Onze Minister te bepalen wijze jaarlijks opgave van de uitvoering van de in artikel 9, vierde lid, bedoelde voorschriften en van de met het oog op de toepassing van dit besluit verrichte accountantscontrole.

§ 5a. De administratiekosten en de kosten van verhaal

Artikel 11a

 • 1 Degene aan wie een administratieve sanctie wordt opgelegd, is administratiekosten verschuldigd. De omvang van deze kosten wordt bepaald bij ministeriële regeling. Op de betaling van de administratiekosten zijn de artikelen van dit besluit betreffende de betaling van de administratieve sanctie, het toezicht en de verantwoording van de gelden van overeenkomstige toepassing. De administratiekosten worden samen met de administratieve sanctie in rekening gebracht.

 • 2 Gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van de administratiekosten, vervolgens tot voldoening van eventuele verhogingen en ten slotte tot voldoening van de administratieve sanctie.

Artikel 11b

De kosten van het verhaal van een administratieve sanctie worden op gelijke voet als de administratieve sanctie verhaald op degene aan wie deze sanctie is opgelegd. Onder de kosten van verhaal zijn begrepen de invorderingskosten. De kosten van verhaal, voor zover zij niet betreffen de invorderingskosten, worden berekend overeenkomstig de bij het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders vastgestelde tarieven. De omvang van de invorderingskosten wordt bepaald bij ministeriële regeling.

§ 6. Bijstand

Artikel 12

Ingeval de bevoegdheid tot het opleggen van een administratieve sanctie wordt uitgeoefend gedurende de periode dat ingevolge artikel 57, 58 of 59 van de Politiewet 2012 bijstand wordt verleend, geschieden de betaling van de administratieve sanctie op de wijze van en de afrekening en verantwoording en controle van de ontvangen gelden door de politie.

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 14

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Artikel 15

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1994. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 1994, treedt het in werking met ingang van de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 april 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage , 29 juli 1994

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. Kosto

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. E. Andriessen

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven