Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 1994

[Regeling vervallen per 02-11-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2007.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 15-10-2003 t/m 31-03-2007

Besluit van 29 juli 1994, tot het omschrijven van hetgeen onder het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie wordt verstaan

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 1994, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/F/94/2409;

Gelet op artikel 13, zesde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

De Raad van State gehoord (advies van 27 juni 1994, nr. W12.94.0359);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 14 juli 1994, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/F/94/3066;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-11-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2007]

Onder het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt verstaan de consumentenprijsindex alle huishoudens (afgeleide reeks 2000 = 100), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op het midden van elke kalendermaand en gepubliceerd in het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-11-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2007]

Het Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-11-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 1994.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-11-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2007]

Dit besluit wordt aangehaald onder de titel "Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie", met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin het zal worden geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 juli 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Wallage

Uitgegeven de zestiende augustus 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven