Wijzigingsbesluit Besluit subsidiëring voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen en inrichtingen voor justitiële kinderbescherming

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-1999.]
Geraadpleegd op 29-09-2023.
Geldend van 01-09-1994 t/m heden

Besluit van 29 juli 1994, tot wijziging van het Besluit subsidiëring voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen en inrichtingen voor justitiële kinderbescherming

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 juni 1994, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 442834/94/6;

Gelet op artikel 89 van de Grondwet en artikel 61 van de Wet op de jeugdhulpverlening;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juli 1994, nr. W03.94.0361);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 18 juli 1994, no. 448822/94/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 Indien het bedrag per capaciteitsplaats, bepaald volgens artikel 3, eerste lid, aanmerkelijk lager is dan het bedrag per jeugdige bepaald volgens dit artikellid, zoals het luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, kan Onze Minister gedurende ten hoogste drie jaren vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden van de inrichting, een aanvullende subsidie verlenen.

  • 2 Indien het bedrag per capaciteitsplaats, bepaald volgens artikel 3, eerste lid, aanmerkelijk hoger is dan het bedrag per jeugdige bepaald volgens dit artikellid, zoals het luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, kan Onze Minister gedurende ten hoogste drie jaren vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, om een geleidelijke verhoging van het bedrag per jeugdige te bewerkstelligen, het subsidie op een lager bedrag vaststellen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 juli 1994

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Uitgegeven de elfde augustus 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven