Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Canada

[Regeling vervallen per 01-10-2004.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 10-02-1999 t/m 30-09-2004

Nederlandse voorschriften tot uitvoering van de op 27 mei 1986 tussen Nederland en Canada gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, zoals deze is gewijzigd bij het Protocol van 4 maart 1993

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Vast te stellen de navolgende regeling met 2 bijlagen.

De Staatssecretaris van Financiën,

In overeenstemming met de Minister of National Revenue van Canada;

Gelet op artikel 28, derde en vierde lid, van de op 27 mei 1986 te 's-Gravenhage tussen Nederland en Canada gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 1986, nr. 65), zoals deze is gewijzigd bij het op 4 maart 1993 te 's-Gravenhage gesloten Protocol tot wijziging van de genoemde Overeenkomst (Trb. 1993, nr. 52);

Besluit:

Artikel 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Deze regeling verstaat onder:

  Verdrag:

  de op 27 mei 1986 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met protocol, zoals deze Overeenkomst is gewijzigd bij het op 4 maart 1993 te 's-Gravenhage gesloten Protocol tot wijziging van voornoemde Overeenkomst en het op 25 augustus 1997 te 's-Gravenhage gesloten Protocol tot wijziging van voornoemde Overeenkomst.

 • 2 Deze regeling neemt verder de begrippen van het Verdrag over.

Artikel 2. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (vrijstellingsprocedure)

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een inwoner van Canada die ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel c, van het Verdrag aanspraak heeft op vermindering van dividendbelasting, levert voor het geldend maken van die aanspraak bij het belastingbestuur over zijn woonplaats een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in bijlage I

  opgenomen model (formulier ‘IB 92 CEN’) of in bijlage II opgenomen model (formulier ‘IB 92 CFR’). Nadat hij een exemplaar van de verklaring voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging omtrent de woonplaats, van vorenbedoeld bestuur heeft terugontvangen, legt hij dit over bij het innen van de dividenden.

 • 2 De vennootschap die dividend verschuldigd is, degene bij wie de opbrengst betaalbaar is gesteld, het administratiekantoor dat de opbrengst doorbetaalt aan certificaathouders, en degene tot wiens beroep het kopen of innen van dividendbewijzen gewoonlijk behoort, zijn bevoegd die opbrengst uit te betalen onder aftrek van dividendbelasting naar een tarief van 15 percent, indien de gerechtigde tot de opbrengst het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring heeft overgelegd.

 • 3 Voor zover dividendbelasting, die is ingehouden en afgedragen, ingevolge het tweede lid bij de uitbetaling van de opbrengst niet in aftrek is gebracht, wordt deze aan de vennootschap teruggegeven na indiening van een verzoek bij de inspecteur binnen wiens ambtsgebied zij is gevestigd, onder overlegging van het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 4 Indien de verzoeker niet kan bevestigen dat hij uit hoofde van zijn eigendomsrechten met betrekking tot de in punt 2 van het formulier ‘IB 92 CEN’ of het formulier ‘IB 92 CFR’ vermelde effecten, op de in dat punt vermelde datum(s) van betaalbaarstelling gerechtigd is (was, zal zijn) tot de in dat punt vermelde inkomsten, dient hij hiervan uitdrukkelijk melding te maken in punt 8 van het formulier en daarbij zijn specifieke omstandigheden nader toe te lichten. In dat geval mag het formulier ‘IB 92 CEN’ of het formulier ‘IB 92 CFR’ slechts worden gebruikt als verzoek om gedeeltelijke teruggaaf van dividendbelasting.

 • 5 Indien de verzoeker niet kan bevestigen dat hij de in punt 2 van het formulier ‘IB 92 CEN’ of het formulier ‘IB 92 CFR’ vermelde effecten niet heeft verkregen ingevolge enige overeenkomst, optie of regeling, waarbij hij is overeengekomen of kan worden verplicht de effecten weer te verkopen of over te dragen, dient hij hiervan uitdrukkelijk melding te maken in punt 8 van het formulier en daarbij zijn specifieke omstandigheden nader toe te lichten. In dat geval mag het formulier ‘IB 92 CEN’ of het formulier ‘IB 92 CFR’ slechts worden gebruikt als verzoek om gedeeltelijke teruggaaf van dividendbelasting.

Artikel 3. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (teruggaafprocedure)

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een inwoner van Canada die ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel c, van het Verdrag aanspraak heeft op vermindering van dividendbelasting en die zijn aanspraak niet op de voet van artikel 2 heeft kunnen geldend maken, heeft recht op teruggaaf van hetgeen aan dividendbelasting meer is ingehouden dan 15 percent.

 • 2 Tot het verkrijgen van de teruggaaf levert de belanghebbende bij het belastingbestuur over zijn woonplaats een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in bijlage I opgenomen model (formulier ‘IB 92 CEN’) of het in bijlage II opgenomen model (formulier ‘IB 92 CFR’) .

  Nadat hij een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging omtrent de woonplaats, van vorenbedoeld bestuur heeft terugontvangen, handelt hij overeenkomstig het derde of het vierde lid.

 • 3 Indien de opbrengst is uitbetaald door een in Nederland wonende of gevestigde persoon die de in artikel 9 van de Wet op de dividendbelasting 1965 bedoelde dividendnota, waaruit van de betaling van de terug te geven belasting door de belanghebbende blijkt, heeft uitgereikt, levert de belanghebbende het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de verklaring in bij de hierboven bedoelde persoon, onder bijvoeging van de dividendnota. Is dit laatste niet mogelijk, dan voegt de persoon die de dividendnota heeft uitgereikt bij de verklaring een door hem gewaarmerkt afschrift van de dividendnota. Degene die de dividendnota heeft uitgereikt zendt, met een begeleidende brief, waaruit blijkt dat hij voor de belanghebbende optreedt, de bij hem ingeleverde verklaring te zamen met de dividendnota of het afschrift daarvan, aan de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland, die op het verzoek beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking. Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland ten behoeve van de belanghebbende overgemaakt aan degene die de dividendnota heeft uitgereikt.

 • 4 Indien de opbrengst niet is uitbetaald door een in Nederland wonende of gevestigde persoon en de belanghebbende dientengevolge niet in het bezit is van een in het derde lid bedoelde dividendnota, zendt hij het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de verklaring rechtstreeks toe aan de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland, onder bijvoeging van een dividendnota of ander bewijsstuk, waaruit blijken:

  a) de desbetreffende opbrengst, en

  b) het feit dat de terug te geven belasting door de belanghebbende is betaald. De inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland aan de belanghebbende overgemaakt.

Artikel 4. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (vrijstellingsprocedure)

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Een lichaam, dat aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Canada is en dat ten minste 25 percent van het kapitaal bezit van het eerstbedoelde lichaam of onmiddellijk of middellijk ten minste 10 percent van het totale aantal stemmen in het eerstbedoelde lichaam beheerst, dividenden betaalt waarop ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van het Verdrag ten hoogste 5 percent dividendbelasting mag worden ingehouden, kan bij de inspecteur binnen wiens ambtsgebied het is gevestigd, het verzoek indienen ontslagen te worden van de verplichting tot inhouding van die belasting voor zover deze meer dan 5 percent bedraagt.

 • 2 In het verzoek wordt opgaaf verstrekt van:

  a) de naam, de plaats van vestiging en het adres van het in het eerste lid bedoelde Canadese lichaam;

  b) het totale nominale bedrag van het geplaatste en gestorte kapitaal van het Nederlandse lichaam of het totale aantal stemmen in het Nederlandse lichaam;

  c) het gedeelte van dat kapitaal dat het in het eerste lid bedoelde Canadese lichaam bezit of het gedeelte van die stemmen dat het in het eerste lid bedoelde Canadese lichaam onmiddellijk of middellijk beheerst.

 • 3 Indien de inspecteur gunstig op het verzoek beslist, blijft zijn beslissing van kracht met betrekking tot elk daarin genoemd lichaam zolang

  • -

   het lichaam inwoner van Canada blijft, en

  • -

   het lichaam ten minste 25 percent van het geplaatste en gestorte kapitaal van het Nederlandse lichaam blijft bezitten of onmiddellijk of middellijk ten minste 10 percent van het totale aantal stemmen in het Nederlandse lichaam blijft beheersen.

  De bestuurder van het Nederlandse lichaam aan wie blijkt of die redelijkerwijs moet vermoeden dat zulks in enig opzicht niet meer het geval is, is gehouden daarvan aan vorenbedoelde inspecteur schriftelijk mededeling te doen vóór de eerstvolgende vaststelling van dividend.

Artikel 5. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (teruggaafprocedure)

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Indien meer dan 5 percent dividendbelasting is ingehouden van dividenden, betaald door een lichaam aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Canada is, terwijl ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van het Verdrag de daarop in te houden dividendbelasting 5 percent bedraagt, kan dat lichaam een verzoek om teruggaaf van hetgeen meer is ingehouden richten tot de inspecteur binnen wiens ambtsgebied het Nederlandse lichaam is gevestigd.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt ingeleverd bij het lichaam dat de dividenden heeft betaald. Dit zendt het verzoek aan de in het eerste lid bedoelde inspecteur, nadat het daaraan de in artikel 4, tweede lid, bedoelde gegevens heeft toegevoegd. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 3 Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger ten behoeve van het Canadese lichaam aan het Nederlandse lichaam overgemaakt.

Artikel 6. Formele bepaling

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt.

Artikel 7. Verjaringstermijn

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in de artikelen 3 en 5, moeten bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

Artikel 8. Formulieren

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

De in de artikelen 2, eerste lid, en 3, tweede lid, bedoelde formulieren worden van rijkswege verstrekt. De formulieren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Canada bij Revenue Canada, International Taxation Office, 2540 Lancaster Road, Ottawa, Ontario, K1A 1A8

Artikel 9. Intrekking

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

De regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 8 augustus 1990, nr. IFZ90/1209 (Stcrt. van 8 augustus 1990, nr. 152), wordt ingetrokken. De bepalingen van die regeling blijven echter van toepassing met betrekking tot dividenden, die zijn betaald of betaalbaar zijn gesteld vóór 1 januari 1993.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-10-2004]

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Canada.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt toepassing met betrekking tot dividenden die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 1993.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M.J.J. van Amelsvoort

Naar boven