Regeling eenmalige uitkering bij vestiging opvangcentrum

Geldend van 31-07-1994 t/m heden

Regeling van 22 juli 1994/nr. DVMA/OA-9411086 houdende regels hoogte eenmalige uitkering bij vestiging van een opvangcentrum

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Gelet op artikel 6, tweede lid, van het Faciliteitenbesluit opvangcentra;

Besluit:

Artikel 1

De uitkering, bedoeld in artikel 6 van het Faciliteitenbesluit opvangcentra is het produkt van f 1000 en het aantal jaren dat een opvangcentrum naar verwachting in de gemeente zal worden gevestigd.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1994.

Artikel 3

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling eenmalige uitkering bij vestiging opvangcentrum.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. M. M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina