Besluit vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen

[Regeling vervallen per 21-04-2021.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 20-04-2021

Besluit van 15 juli 1994, houdende regels betreffende vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 april 1994, no. J. 946623, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op Richtlijn nr. 78/52/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 december 1977 tot vaststelling van de communautaire criteria voor de nationale programma’s voor de versnelde uitroeiing van brucellose, tuberculose en endemische leukose bij runderen (PbEG 1978, L 15), Richtlijn nr. 80/217/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (PbEG L 47), Richtlijn nr. 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315), Richtlijn nr. 92/35/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 april 1992 tot vaststelling van controlevoorschriften en van maatregelen ter bestrijding van paardepest (PbEG L 157), Richtlijn nr. 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167), Richtlijn nr. 92/66/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (PbEG L 260), Richtlijn nr. 92/117/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 inzake maatregelen voor de bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in produkten van dierlijke oorsprong ten einde door voedsel overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen (PbEG 1993, L 62), Richtlijn nr. 92/119/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van vesiculaire varkensziekte (PbEG 1993, L 62) en Richtlijn nr. 93/53/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1993 tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten (PbEG L 175);

Gelet op de artikelen 25, eerste lid, en 108 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gezien het advies van de Raad voor dierenaangelegenheden (d.d. 8 november 1993), het Landbouwschap (d.d. 20 december 1993), het Produktschap Vee en Vlees (d.d. 18 november 1993), het Produktschap voor Pluimvee en Eieren (d.d. 2 november 1993), het Produktschap voor Vis en Visprodukten (d.d. 29 oktober 1993), het Bedrijfschap voor de Pluimveehandel en -industrie (d.d. 1 november 1993) en het Bedrijfschap voor de Handel in Vee (d.d. 23 december 1993);

De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 1994, No. W11.94.0261);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 11 juli 1994, no. J. 9411273, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 21-04-2021]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 • b. richtlijn nr. 2006/88/EG: richtlijn nr. 2006/88/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 oktober 2006, betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (PbEG L 328);

 • c. aquacultuurdier: aquacultuurdier, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

 • d. gevoelige soort: gevoelige soort, bedoeld in bijlage I, onderdeel n, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

 • e. vector: vector, bedoeld in bijlage I, onderdeel o, van richtlijn nr. 2006/88/EG.

Artikel 2

[Vervallen per 21-04-2021]

Als soorten of categorieën van dieren, producten of voorwerpen waarvan het vervoer is verboden van gebouwen en terreinen waar een kenteken als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet is geplaatst, worden aangewezen:

 • a. bij runderpest, brucellose, tuberculosis ten gevolge van Mycobacterium tuberculosis complex, Afrikaanse varkenspest, rabies, kwade droes, virale paardeëncefalomyelitiden, infectieuze anemie, miltvuur, vesiculaire stomatitis, besmettelijke bovine pleuropneumonie, Teschener-ziekte, vesiculaire varkensziekte, bovine spongiforme encefalopathie, blue tongue, pest van de kleine herkauwer, Rift Valley koorts, schape- en geitepokken, nodulaire dermatose, enzoötische hemorragische ziekte bij herten, psittacose en Amerikaans vuilbroed:

  alle soorten of categorieën van dieren, voertuigen, vlees of kadavers van voor de ziekte vatbare dieren, diervoeders, materiaal, afval, uitwerpselen, strooisel, mest of andere voorwerpen welke dragers van smetstof kunnen zijn;

 • b. bij mond- en klauwzeer: alle soorten of categorieën van dieren, voertuigen, vlees of kadavers van herkauwers of varkens, diervoeders, gereedschap, voorwerpen of andere stoffen welke dragers van smetstof kunnen zijn;

 • c. bij klassieke varkenspest: alle soorten of categorieën van dieren, voertuigen, vlees of kadavers van varkens, diervoeders, gereedschap of andere voorwerpen en afvallen welke dragers van smetstof kunnen zijn;

 • d. bij Afrikaanse paardepest: paardachtigen of kadavers van paardachtigen;

 • e. bij vogelpest en pseudo-vogelpest: alle soorten of categorieën van dieren, voertuigen, vlees of kadavers van pluimvee, duiven en loopvogels, diervoeders, materiaal, afval, uitwerpselen, strooisel, eieren of andere voorwerpen welke dragers van smetstof kunnen zijn;

 • f. bij epizoötische hematopoïetische necrose, epizoötisch ulceratief syndroom, besmetting met Bonamia exitiosa, besmetting met Perkinsus marinus, besmetting met Microcytos mackini, Taura syndroom, Yellow head ziekte, virale hemorragische septikemie, infectieuze hematopoïetische necrose, besmetting met koi herpes virus, infectieuze zalmanemie, besmetting met Marteilia refringens, besmetting met Bonamia ostrea, witte vlekken ziekte: aquacultuurdieren behorend tot soorten die gevoelig zijn, of als vector kunnen fungeren, voor de betreffende ziekte, water waarmee deze dieren in aanraking zijn geweest, de producten van deze dieren of andere voorwerpen welke dragers van smetstof kunnen zijn;

 • g. bij dourine: paardachtigen;

 • h. bij endemische leukose bij runderen: alle runderen, voertuigen, afval, uitwerpselen, strooisel, mest of andere voorwerpen welke dragers van smetstof kunnen zijn.

Artikel 3

[Vervallen per 21-04-2021]

Als soorten of categorieën van dieren, produkten of voorwerpen waarvan het vervoer is verboden naar gebouwen en terreinen waar een kenteken als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet is geplaatst, worden aangewezen:

 • a. bij runderpest, brucellose, tuberculosis ten gevolge van Mycobacterium tuberculosis complex, Afrikaanse varkenspest, rabies, kwade droes, virale paardeëncefalomyelitiden, infectieuze anemie, miltvuur, vesiculaire stomatitis, besmettelijke bovine pleuropneumonie, Teschener-ziekte, vesiculaire varkensziekte, bovine spongiforme encefalopathie, blue tongue, pest van de kleine herkauwer, Rift Valley fever, schape- en geitepokken, nodulaire dermatose, enzoötische hemorragische ziekte bij herten, psittacose en Amerikaans vuilbroed:

  alle soorten of categorieën van dieren, voertuigen, vlees of kadavers van voor de ziekte vatbare dieren, diervoeders, materiaal, afval, uitwerpselen, strooisel, mest of andere voorwerpen welke dragers van smetstof kunnen zijn;

 • b. bij mond- en klauwzeer, klassieke varkenspest, vogelpest en pseudo-vogelpest: alle soorten of categorieën van dieren en voertuigen;

 • c. bij Afrikaanse paardepest: alle paardachtigen;

 • d. bij epizoötische hematopoïetische necrose, epizoötisch ulceratief syndroom, besmetting met Bonamia exitiosa, besmetting met Perkinsus marinus, besmetting met Microcytos mackini, Taura syndroom, Yellow head ziekte, virale hemorragische septikemie, infectieuze hematopoïetische necrose, besmetting met koi herpes virus, infectieuze zalmanemie, besmetting met Marteilia refringens, besmetting met Bonamia ostrea, witte vlekken ziekte: aquacultuurdieren behorend tot soorten die gevoelig zijn, of als vector kunnen fungeren, voor de betreffende ziekte, water waarmee deze dieren in aanraking zijn geweest, de producten van deze dieren of andere voorwerpen welke dragers van smetstof kunnen zijn;

 • e. bij dourine: paardachtigen;

 • f. bij endemische leukose bij runderen: alle runderen, voertuigen, afval, uitwerpselen, strooisel, mest of andere voorwerpen welke dragers van smetstof kunnen zijn.

Artikel 4

[Vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien gevaar bestaat voor overbrenging van de in de artikelen 2 en 3 genoemde dierziekten buiten Nederland kan Onze Minister andere soorten of categorieën van dieren, produkten of voorwerpen aanwijzen, waarvan het vervoer verboden is van of naar gebouwen en terreinen waar een kenteken als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet is geplaatst.

 • 2 Indien gevaar bestaat voor overbrenging buiten Nederland kan Onze Minister ten aanzien van andere dan de in de artikelen 2 en 3 genoemde dierziekten soorten of categorieën van dieren, produkten of voorwerpen aanwijzen waarvan het vervoer verboden is van of naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen waar een kenteken als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet is geplaatst, voorzover deze dierziekten zijn aangewezen krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet.

Artikel 6

[Vervallen per 21-04-2021]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen.

Artikel 7

[Vervallen per 21-04-2021]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 juli 1994

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de achttiende oktober 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina