Besluit vaststelling inwerkingtreding wijzigingsbesluit Examenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., enz.

[Regeling vervallen per 27-10-2006.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-08-1994 t/m 26-10-2006

Besluit van 15 juli 1994, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 14 juni 1994 (Stb. 488), houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o., het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 (diploma m.a.v.o.-v.b.o.; compensatie bij gespreide examinering) en tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel VIII, vierde onderscheidenlijk vijfde lid, van het Besluit van 20 december 1990 (Stb. 1991, 38), houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o., het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 en van een aantal inrichtingsbesluiten in verband met de invoering van een aantal nieuwe examenvakken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van, 12 juli 1994, nr. 94033740/6006, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII, eerste lid, van het Besluit van 14 juni 1994 (Stb. 488), houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o., het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 (diploma m.a.v.o.-v.b.o.; compensatie bij gespreide examinering) en artikel VIII, vierde en vijfde lid, van het Besluit van 20 december 1990 ( Stb. 1991, 38), houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o., het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 en van een aantal inrichtingsbesluiten in verband met de invoering van een aantal nieuwe examenvakken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

Het Besluit van 14 juni 1994 (Stb. 488), houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o., het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 (diploma m.a.v.o.-v.b.o.; compensatie bij gespreide examinering) treedt in werking met ingang van 1 augustus 1994.

Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 1994, treedt het in de eerste volzin genoemde Besluit van 14 juni 1994 (Stb. 488) in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel II

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

  • 1 In overeenstemming met artikel VIII, vierde en vijfde lid, van het Besluit van 20 december 1990 (Stb. 1991, 38), houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o., het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 en van een aantal inrichtingsbesluiten in verband met de invoering van een aantal nieuwe examenvakken kan

    • a. met ingang van 1 augustus 1994 eindexamen in de vakken Turkse taal en letterkunde en Arabische taal en letterkunde worden afgelegd aan scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs, alsmede aan scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gericht op het behalen van het diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of van het diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs,

    • b. met ingang van 1 augustus 1994 eindexamen in de vakken Turkse taal en Arabische taal worden afgelegd aan scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gericht op het behalen van het diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs,

    • c. met ingang van 1 januari 1996 staatsexamen in de vakken Turkse taal en letterkunde en Arabische taal en letterkunde worden afgelegd.

  • 2 Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 1994, kunnen in afwijking van het eerste lid, onderdelen a en b, de in die onderdelen bedoelde eindexamens worden afgelegd met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 juli 1994

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de achtentwintigste juli 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven