Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting in verband met verruiming van het begrip personenauto

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 23-07-1994 t/m heden

Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting in verband met verruiming van het begrip personenauto

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel VII, vierde en vijfde lid, van de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 in verband met verruiming van het begrip personenauto (Stb. 673);

Besluit:

Artikel I

 • 1 Een wagenpark als bedoeld in artikel VII, vierde lid, van de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 in verband met verruiming van het begrip personenauto (Stb. 1993, 673), wordt aangemerkt als omvangrijk indien daarvan op 1 januari 1994 ten minste 100 motorrijtuigen deel uitmaken:

  • a. die als gevolg van de genoemde wet een personenauto zijn geworden; en

  • b. die op 1 januari 1994 feitelijk in gebruik zijn bij dezelfde organisatie of hetzelfde bedrijf; en

  • c. waarvan de dagtekening van deel II van het kentekenbewijs een vroegere datum is dan 1 november 1993.

 • 2 In het verzoek, bedoeld in artikel VII, vierde lid, van de in het eerste lid genoemde wet, worden voor elk motorrijtuig waarop het verzoek betrekking heeft, de volgende gegevens vermeld: het kenteken, de datum van het kentekenbewijs deel II, de naam waarop het kentekenbewijs deel II is gesteld en een omschrijving van het model, het type en de inrichting van het motorrijtuig.

 • 3 Het verzoek wordt vóór 1 januari 1995 gedaan voor alle motorrijtuigen te zamen die behoren tot een omvangrijk wagenpark en voldoen aan de in het eerste lid gestelde voorwaarden.

 • 4 De inspecteur neemt de beslissing op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

Artikel II

 • 1 In het verzoek, bedoeld in artikel VII, vijfde lid, van de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 in verband met verruiming van het begrip personenauto, worden de volgende gegevens vermeld: het kenteken van het motorrijtuig waarvoor de invalidenparkeerkaart is verstrekt, het nummer van de kaart, de datum waarop de geldigheid van de kaart verstrijkt, de datum van het kentekenbewijs deel II, de naam waarop het kentekenbewijs deel II is gesteld en een omschrijving van het model, het type en de inrichting van het motorrijtuig.

 • 2 Het verzoek wordt voor 1 januari 1995 gedaan.

 • 3 De inspecteur neemt de beslissing op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel IV

Deze regeling kan worden aangehaald als Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting in verband met verruiming van het begrip personenauto.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M.J.J. van Amelsvoort

Naar boven