Vaststelling regels voor pensioentoezegging aan personen van 60 jaar of ouder respectievelijk 51 tot en met 59 jaar

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 17-03-1995 t/m 31-12-2006

Vaststelling regels voor pensioentoezegging aan personen van 60 jaar of ouder respectievelijk 51 tot en met 59 jaar

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 2, derde lid, onderdeel d, van de Pensioen- en spaarfondsenwet;

Gehoord de Verzekeringskamer;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Pensioen- en spaarfondsenwet;

b. de persoon:

de aan de onderneming van de werkgever verbonden persoon, aan wie de toezegging is gedaan.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het in artikel 2, derde lid, onderdeel d, van de wet bedoelde deel van een toezegging omtrent pensioen van een werkgever aan de persoon, die 51 jaar of ouder maar nog geen 60 jaar is op het tijdstip van de toezegging, wordt in procenten vastgesteld op grond van de bij deze regeling gevoegde tabel.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Met betrekking tot de in artikel 2, derde lid, onderdeel d, van de wet bedoelde toezegging of het deel van de toezegging omtrent pensioen worden de volgende voorwaarden in acht genomen.

  • a. Op de balans van de werkgever wordt een bedrag gereserveerd, dat voldoende is te achten om de uit de toezegging voortspruitende verplichtingen na te komen.

  • b. De betrokken persoon ontvangt, wanneer hij ophoudt aan de onderneming van de werkgever verbonden te zijn anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, ten minste aanspraken overeenkomstig artikel 8 van de wet.

  • c. Voor zover de toezegging weduwenof weduwnaarspensioen omvat, vindt in geval van beëindiging van het huwelijk van de betrokken persoon door echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed artikel 8a van de wet overeenkomstige toepassing.

  • d. Voor zover de toezegging weduwenof weduwnaarspensioen omvat, is artikel 8c van de wet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de wet tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (wettelijk recht op waarde-overdracht en enige andere maatregelen op het aanvullende pensioentermijn) (Stb. 1994, 496) in werking treedt.

's-Gravenhage, 15 juli 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Leeftijd

OP

NP

OP/NP

51

12

8

10

52

23

16

21

53

34

25

31

54

45

34

42

55

55

43

52

56

65

53

62

57

74

64

71

58

83

75

81

59

91

87

90

Naar boven