Regeling controleprotocol Wet stimulering zeescheepvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 20-07-1994 t/m 30-06-2011

Regeling controleprotocol Wet stimulering zeescheepvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1. De verantwoording

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De verantwoording betreffende het in rompbevrachting houden van een schip, bedoeld in artikel 14, derde lid, van de Wet stimulering zeescheepvaart dient per schip te worden opgemaakt door invulling van een verantwoordingsformulier volgens het in artikel 4 opgenomen model.

 • 2 De verantwoording betreffende de aanschaf van een schip, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet stimulering zeescheepvaart dient per schip te worden opgemaakt door invulling van een verantwoordingsformulier volgens het in artikel 5 opgenomen model.

Artikel 2. De accountantsverklaring

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De accountantsverklaring dient te voldoen aan het in artikel 6 opgenomen model.

 • 2 In de accountantsverklaring wordt aangegeven:

  • a. of en in hoeverre de desbetreffende verplichting conform het aan de verplichting ten grondslag liggende contract is uitgevoerd;

  • b. of de verantwoording een getrouwe weergave van de werkelijkheid is.

Artikel 3. Uitgangspunten accountantscontrole

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

 • 1 In de accountantsverklaring is een tolerantie toegestaan van 1% van de premie of 2.5% van de zeescheepvaartaftrek die in de structuurverklaring voor het desbetreffende schip is toegekend.

 • 2 Bij de controle geconstateerde niet-gecorrigeerde fouten en onzekerheden die een bedrag van in totaal f 5000 te boven gaan, dienen in de accountantsverklaring te worden vermeld.

Artikel 4. Model verantwoording schip in rompbevrachting

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

De verantwoording betreft de structuurverklaring

afgegeven aan:

gevestigd te:

datum afgifte

kenmerk:

Deze verantwoording heeft betrekking op de verplichting betreffende het in rompbevrachting houden van

naam schip:

bouwnummer:

werf:

De volgende stukken liggen aan deze verantwoording ten

grondslag:

contract:

werf:

bouwnummer:

contractnummer:

rompvervrachter (verhurende partij):

datum ondertekening:

waarde van de huurpenningen:

bankafschrift van betaling van de vervallende termijn van de huurpenningen

De .......... termijn van de huurpenningen bedraagt f ..........

De betaling heeft op .......... (datum) plaatsgevonden.

(voeg het bankafschrift van de betaling van de vervallende termijn van de huurpenningen bij)

Deze verantwoording is opgesteld in overeenstemming met de Wet stimulering zeescheepvaart.

Naam zeescheepvaartonderneming:

firmastempel:

gevestigd te:

datum:

naam ondertekenaar:

handtekening:

Artikel 5. Model verantwoording aanschaf schepen

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

De verantwoording betreft de structuurverklaring

afgegeven aan:

gevestigd te:

datum afgifte:

kenmerk:

Deze verantwoording heeft betrekking op de volgende verplichting uit de structuurverklaring

naam schip:

bouwnummer:

werf:

De verplichting betreft nieuwbouw/aankoop bestaand schip 1

Verantwoording nieuwbouwschip

 • 1 1. De volgende stukken liggen aan deze verantwoording ten grondslag:

  contract:

  werf:

  bouwnummer:

  contractnummer:

  contractprijs:

  datum ondertekening:

  bestek zoals ingediend in het structuurplan d.d. ..........

  besteknummer:

  recapitulatie van de belangrijkste kostenposten in het eerdergenoemde

  bestek:

  (eventueel bijlagen bijvoegen)

  datum opstelling:

  werfafrekening:

  werf:

  bouwnummer:

  datum:

  Nacalculatorische realisaties van de in de recapitulatie van het bestek genoemde posten.

  Voeg de werfafrekening en de nacalculatorische realisaties van de in de recapitulatie opgenomen posten bij

 • 2 De eindprijs conform de werfafrekening bedraagt ..........

  opgenomen minderwerk

  aard en bedrag:

  opgenomen meerwerk

  aard en bedrag:

  afwijkingen ten opzichte van het ingediende bestek

  aard, postnummer en bedrag:

  genoten kortingen en rabatten

  aard en bedrag:

  betalingen in vreemde valuta

  indien betalingen in vreemde valuta

  hebben plaatsgevonden, dient te worden vermeld welke posten dit betrof, inclusief bedragen, betaaldata en de dan geldende koers.

  (voeg het desbetreffende bankafschrift bij)

Verantwoording aankoop van een bestaand schip

 • 1 De volgende stukken liggen aan deze verantwoording ten grondslag:

  contract

  werf:

  bouwnummer:

  koopcontractnummer:

  verkopende partij:

  contractprijs:

  datum ondertekening:

  bankafschrift betaling koopsom

  (voeg dit bankafschrift bij)

 • 2 De koopsom bedraagt f .......... en heeft op .......... (datum) plaatsgevonden.

  Deze verantwoording is opgesteld in overeenstemming met de Wet stimulering zeescheepvaart.

  Naam zeescheepvaartonderneming:

  firmastempel:

  gevestigd te:

  datum:

  naam ondertekenaar:

  handtekening:

Artikel 6. Accountantsverklaring

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Wij hebben de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte verantwoording van de tenuitvoerlegging van de verplichting betreffende de aanschaf/het in rompbevrachting houden 2 van .......... (naam schip) door .......... (naam zeescheepvaart-onderneming) gecontroleerd.

Dit onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in de Regeling controle-protocol Wet stimulering zeescheepvaart en met algemeen aanvaarde controlegrondslagen.

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat voldaan is aan de in dit controle-protocol gestelde eisen [behoudens de hierna vermelde bevindingen]. 3

..........

(plaats)(datum)

..........

(ondertekening)

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling controleprotocol Wet stimulering zeescheepvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juli 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen

 1. doorhalen wat niet van toepassing is ^ [1]
 2. doorhalen wat niet van toepassing is ^ [2]
 3. Bevindingen ^ [3]
Naar boven