Regeling structuurplan Wet stimulering zeescheepvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 30-03-1995 t/m 30-06-2011

Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 6, zesde lid, van de Wet stimulering zeescheepvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

De inrichting van een structuurplan als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Wet stimulering zeescheepvaart, dient te voldoen aan het in de bijlage bij deze regeling opgenomen model. De bij het structuurplan over te leggen gegevens zijn aangegeven in het model.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de op de onderneming rustende verplichtingen op grond van deze wet legt de zeescheepvaartonderneming een akte van borgtocht, volgens het model, opgenomen in het model-structuurplan, bedoeld in artikel 1, over indien:

  • a. de jaarrekening van de zeescheepvaartonderneming wordt geconsolideerd in de jaarrekening van een andere onderneming. In dat geval treedt de laatstgenoemde onderneming op als borg.

  • b. een andere onderneming het initiatief heeft genomen tot het aangaan van de verplichtingen, opgenomen in het structuurplan of deze onderneming substantieel deelneemt in het garantievermogen van de zeescheepvaartonderneming. In dat geval treedt een van de in de vorige volzin bedoelde ondernemingen op als borg.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Indien een zeescheepvaartonderneming wordt uitgeoefend voor rekening van meer dan één belastingplichtige ondernemer, geeft de onderneming, indien zij overeenkomstig artikel 6, derde lid, van de Wet stimulering zeescheepvaart heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor zeescheepvaartaftrek, in haar structuurplan aan op grond van welk van de volgende criteria de aftrek over de ondernemers verdeeld dient te worden:

  • a. naar rato van het aandeel in de jaarwinst,

  • b. naar rato van gelijkberechtiging tot de stille reserves,

  • c. naar rato van de kapitaalsverhouding, of

  • d. in gelijke delen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling structuurplan Wet stimulering zeescheepvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de Afdeling Vlootbeleid van de Directie Maritiem Vervoer van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bordewijkstraat 4, Rijswijk.

's-Gravenhage, 13 juli 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen

Naar boven