Uitvoeringsregeling zeescheepsnieuwbouw

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 15-07-1994 t/m 31-12-2009

Ministeriële regeling houdende regels ter uitvoering van de artikelen 13, eerste lid, 19, tweede lid, en 22, eerste lid, van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling zeescheepsnieuwbouw.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 13 juli 1994

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Naar boven