Samenvoegingsfaciliteiten in het voortgezet onderwijs schooljaar 1994–1995

[Regeling vervallen per 18-06-2003.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 03-09-1994 t/m 17-06-2003

Toekenning van faciliteiten in het voortgezet onderwijs, schooljaar 1994–1995, ten behoeve van samenvoegingen op 1 augustus 1995. Met uitzondering van het m.b.o. en het v.a.v.o.

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel I-A8, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Aan de bij de regeling van 12 september 1993, AB/IE-93059892, gepubliceerd in Uitleg OenW-Regelingen 1993, nr. 22, genoemde publikatie AB/IE-085 van 12 februari 1992 wordt in onderdeel 6.5 ‘faciliteiten voorafgaande aan de samenvoeging’ toegevoegd:

In afwijking van de vorige volzin zullen, ten behoeve van samenvoegingen per 1 augustus 1995, ook aanvragen die zijn ingediend tussen 1 mei 1994 en 1 oktober 1994 in behandeling worden genomen, met dien verstande dat de faciliteiten eerst vanaf

1 november 1994 beschikbaar worden gesteld.

Er zijn geen afzonderlijke formulieren. De aanvraag moet voor 1 oktober zijn ingediend bij de afdeling CFI/F/VO van het ministerie. Aanvragen met een poststempel van 1 oktober of later worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

De in de regeling van 12 september 1993, AB/IE-93059892, genoemde publikatie VO/JP-92009679 van 12 februari 1992 is eveneens van toepassing op samenvoegingen per 1 augustus 1995

In onderdeel 1 van de in het eerste lid genoemde publikatie vervalt onderdeel a1 en wordt onderdeel b vervangen door: samenvoegingen van scholen die leiden tot een scholengemeenschap v.w.o./h.a.v.o./m.a.v.o./v.b.o.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Deze regeling zal in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 18-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 augustus 1994.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen a.i.,

drs. R.F.M. Lubbers

Naar boven