Besluit ex artikel 1638nn van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek (2)

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 29-07-1994 t/m heden

Besluit van 8 juli 1994, houdende vaststelling welke wethoudersfuncties voor toepassing van artikel 1638nn van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek als volledig bezoldigd worden aangemerkt

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 2 mei 1994, nr. BW94/U922, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Gelet op artikel 1638nn van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 6 juni 1994, nr. W04.94.0276);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 5 juli 1994, nr. BW94/U1176, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 1638nn van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek wordt de functie van wethouders wier bezoldiging plaatsvindt volgens de normen die gelden voor de klassen van gemeenten met meer dan 18.000 inwoners, als volledig bezoldigd in de zin van dat artikel aangemerkt.

Artikel 2

Indien in gemeenten waar het wethouderschap een volledige betrekking is, de raad heeft besloten dat een of meer van die betrekkingen in deeltijd kan worden uitgeoefend, is artikel 1638nn van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 3

Het koninklijk besluit van 12 maart 1986, houdende vaststelling welke wethoudersfuncties voor toepassing van artikel 1638nn van het Burgerlijk Wetboek als volledig bezoldigd worden aangemerkt (Stb. 193) wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 juli 1994

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de achtentwintigste juli 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven