Wijzigingsbesluit Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn (2)

[Regeling vervallen per 25-09-2002.]
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 10-08-1994 t/m 24-09-2002

Besluit van 7 juli 1994, houdende wijziging van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 8 november 1993, Directie Algemeen Sociaal Beleid, nr. 935325;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Welzijnswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 18 januari 1994, no. W 13.93 0739);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 4 juli 1994, DASB/BJA-942377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 25-09-2002]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 25-09-2002]

  • 1 Op de voor het jaar 1994 te verstrekken subsidies ten behoeve van activiteiten op de terreinen welzijn gehandicapten of welzijn ouderen dan wel ten behoeve van activiteiten van internaten voor kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten zijn, in plaats van de hoofdstukken I en II van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn, respectievelijk de Subsidieregeling gehandicaptenbeleid 1993, de Subsidieregeling ouderenbeleid en de Subsidieregeling internaten voor kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten van toepassing.

  • 2 Indien vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit een subsidie of uitkering voor het jaar 1994 is toegezegd ten behoeve van activiteiten, anders dan bedoeld in het eerste lid, die niet onder de reikwijdte van de Welzijnswet vielen, gelden, in plaats van de hoofdstukken I en II, onderscheidenlijk III, van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn, de door Onze minister aan een zodanige subsidie of uitkering verbonden voorschriften.

Artikel III

[Regeling vervallen per 25-09-2002]

De tekst van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 25-09-2002]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 juli 1994

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Uitgegeven de negende augustus 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven