Wijzigingswet tot herziening van het procesrecht in zaken van personen- en familierecht

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-04-1995 t/m heden

Wet van 7 juli 1994, tot herziening van het procesrecht in zaken van personen- en familierecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het procesrecht in zaken van personen- en familierecht te vereenvoudigen en stroomlijnen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel X. Overgangsbepaling

Procedures waarin de inleidende dagvaarding is betekend dan wel het inleidend verzoekschrift is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, worden geheel afgedaan met toepassing van het recht dat vóór dat tijdstip gold.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 7 juli 1994

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Uitgegeven de negende augustus 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven