Wet tot samenvoeging van de gemeenten Aardenburg en Sluis

[Regeling materieel uitgewerkt per 12-08-1996.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 12-08-1994 t/m heden

Wet van 7 juli 1994, tot samenvoeging van de gemeenten Aardenburg en Sluis

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Aardenburg en Sluis samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

  • 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Aardenburg en Sluis opgeheven.

  • 2 Met ingang van de datum van herindeling wordt een nieuwe gemeente Sluis-Aardenburg ingesteld. Deze nieuwe gemeente omvat het grondgebied van de op te heffen gemeenten Aardenburg en Sluis.

Artikel 3

Als gemeente, bedoeld in artikel 41, derde lid, en artikel 45, tweede lid, van de in artikel 2 bedoelde wet wordt aangewezen de nieuwe gemeente Sluis-Aardenburg.

Artikel 6

Ter uitvoering van artikel 56, vierde lid, van de Wet op het basisonderwijs wordt de stichtingsnorm voor basisscholen met ingang van de datum van herindeling voor de nieuwe gemeente Sluis-Aardenburg vastgesteld op 200.

Artikel 7

Ter uitvoering van artikel 107c, eerste lid, van de Wet op het basisonderwijs wordt de opheffingsnorm voor basisscholen met ingang van de datum van herindeling voor de nieuwe gemeente Sluis-Aardenburg vastgesteld op 24.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 7 juli 1994

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de eenentwintigste juli 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven