Wijzigingsbesluit Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (wijziging waarderingsgrondslagen)

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 21-09-1994 t/m 30-06-2015

Besluit van 7 juli 1994, houdende wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (wijziging waarderingsgrondslagen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 september, nr. MJZ 15993010, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 71 van de Woningwet;

Gezien het advies van de Raad voor de Volkshuisvesting van 5 april 1993, nr. 209;

De Raad van State gehoord (advies van 22 november 1993, nr. W08.93.0620);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 juli 1994, nr. MJZ 04794004, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2015]

Onze Minister kan bepalen, dat het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting vóór 1 oktober 1994 de in artikel 10, eerste lid, van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting bedoelde bijdrage, verschuldigd over 1993, geheel of gedeeltelijk aan de betrokken toegelaten instellingen restitueert, voor zover dit geen afbreuk doet aan een verantwoorde uitvoering van artikel 3 van genoemd besluit.

Artikel IV

[Vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 juli 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Uitgegeven de eenentwintigste juli 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Terug naar begin van de pagina