Wijzigingswet Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (sluiten Wuv voor de na-oorlogse generatie)

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-03-2012.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 15-07-1994 t/m heden

Wet van 7 juli 1994, tot wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (sluiten Wuv voor de na-oorlogse generatie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is uitdrukkelijk vast te stellen dat de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 uitsluitend van toepassing is op personen die vóór de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog zijn geboren en de vervolging aan den lijve hebben ondervonden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 7 juli 1994

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Uitgegeven de veertiende juli 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven