Regeling tot vaststelling op grond van welke opleidingen van het Instituut voor Sociale Studiën (ISS) toegang tot promotie

Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 03-09-1994 t/m heden

Regeling tot vaststelling op grond van welke opleidingen van het Instituut voor Sociale Studiën (ISS) toegang tot promotie

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 16.8, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

Gehoord de Onderwijsraad;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing opleiding

  • 2 De aanwijzing betreft de met ingang van het studiejaar 1993/1994 met goed gevolg afgelegde afsluitende examens van het MA-programma Development Studies.

Artikel 2. Publikatie

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

De

staatssecretaris

van onderwijs en wetenschappen,

mr. M.J. Cohen

Naar boven