Nadere regels ter voorkoming van olieverontreiniging door schepen

[Regeling vervallen per 24-12-2004.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 26-11-2004 t/m 23-12-2004

Nadere regels ter voorkoming van olieverontreiniging door schepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 15, tiende lid, en 16, zevende lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-12-2004]

Het beproeven van een bewakings- en regelsysteem voor het lozen van olie als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, voldoet aan het bepaalde in Resolutie A.496(XII) van de Internationale Maritieme Organisatie betreffende ‘Guidelines and specifications for oil discharge monitoring and control systems for oil tankers’, onderscheidenlijk Resolutie A.586(14) van de Internationale Maritieme Organisatie betreffende ‘Revised guidelines and specifications for oil discharge monitoring and control systems for oil tankers’, voor zover van toepassing.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-12-2004]

De apparatuur om het olie/water scheidingsvlak in de sloptank vast te stellen, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder d, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, voldoet aan het bepaalde in Resolutie MEPC.5(XIII) van de Mariene Milieu Commissie van de Internationale Maritieme Organisatie betreffende ‘Specifications for oil/water interface detectors’.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-12-2004]

  • 1 Het beproeven van apparatuur voor het scheiden van olie en water, het beproeven van apparatuur voor het filtreren van olie-houdende mengsels en het beproeven van een bewakings- en regelsysteem voor olielozingen als bedoeld in artikel 16, vierde en vijfde lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, voldoet aan het bepaalde in Resolutie A.393(X) van de Internationale Maritieme Organisatie betreffende ‘Recommendation on international performance and test specifications for oily-water separating equipment and oil content meters’, onderscheidenlijk Resolutie MEPC.60(33) van de Mariene Milieu Commissie van de Internationale Maritieme Organisatie betreffende ‘Guidelines and specifications for pollution prevention equipment for machinery space bilges of ships’, voor zover van toepassing.

  • 2 Indien de apparatuur, bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de gestelde specificaties, geeft de inspecteur-generaal een verklaring van goedkeuring voor deze apparatuur of systemen af volgens het in Resolutie A.393(X), onderscheidenlijk Resolutie MEPC.60(33) aangegeven model, voor zover van toepassing.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-12-2004]

Indien een schip is uitgerust met apparatuur voor het scheiden van olie en water of voor het filtreren van oliehoudende mengsels als bedoeld in artikel 16, vierde en vijfde lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, die niet voldoet aan het bepaalde in Resolutie MEPC.60(33) van de Mariene Milieu Commissie van de Internationale Maritieme Organisatie, is deze apparatuur aangepast overeenkomstig Resolutie A.444(XI) van de Internationale Maritieme Organisatie betreffende ‘Recommendation concerning the installation of oily-water separating equipment under the International Convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto’.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-12-2004]

Met de in deze regeling bedoelde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel is geproduceerd in een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte en die aan gelijkwaardige eisen voldoet.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-12-2004]

Met de in deze regeling bedoelde onderzoeken of typegoedkeuringen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige onderzoeken of typegoedkeuringen, geëist door een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel door een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

's-Gravenhage, 6 juli 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven