Regeling vaststelling systeem functiewaardering Nederlandse politie

Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 06-07-2005 t/m heden

Regeling vaststelling systeem functiewaardering Nederlandse politie

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Artikel 1

Als systeem van functiewaardering voor de Nederlandse politie worden het als bijlage 1 bij deze regeling opgenomen technische functiewaarderingssysteem het als bijlage 2 opgenomen referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie en het als bijlage 3 opgenomen vernieuwde referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie vastgesteld.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

's-Gravenhage, 5 juli 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Naar boven