Regeling invoer van vlees, bestemd voor ander gebruik dan menselijke consumptie

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 14-12-1994 t/m 31-12-2005

Regeling invoer van vlees, bestemd voor ander gebruik dan menselijke consumptie

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op de Beschikking no. 92/183/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 maart 1992, tot vaststelling van de algemene voorwaarden voor de invoer van bepaalde grondstoffen voor de farmaceutische verwerkingsindustrie, uit landen die voorkomen op de lijst vastgelegd bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad (PbEG 1992, L 84), op Hoofdstuk 10 van Richtlijn no. 92/118/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992, tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (PbEG 1993, L 62), op Hoofdstuk II, onderdeel B, artikel 5, derde lid, van Richtlijn no. 90/667/EEG van de Raad van 27 november 1990, tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften voor de verwijdering en verwerking van dierlijke afvallen, voor het in de handel brengen van dierlijke afvallen en ter voorkoming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in diervoeders van dierlijke oorsprong (vissen daaronder begrepen) en tot wijziging van Richtlijn 90/425/EEG (PbEG 1990, L363), alsmede op artikel 6a, onderdeel a, van het koninklijk besluit van 16 juli 1965, houdende uitvoering van artikel 30a van de Vleeskeuringswet en artikel 7, onderdeel a, van het koninklijk besluit van 4 maart 1985, houdende regelen met betrekking tot de invoer van vlees uit andere landen dan de lid-staten van de Europese Gemeenschappen (Stb. 174);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de richtlijn:

Richtlijn no. 64/433/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van vers vlees (PbEG 1964, L 121);

b. vlees:

vlees, met inbegrip van klieren, organen en andere slachtafval, evenals darmslijmvlies, van als landbouwhuisdieren gehouden runderen (de soort Bubalus bubalis en Bison bison daaronder begrepen), varkens, schapen, geiten en eenhoevigen;

c. derde landen:

andere landen dan de lid-staten van de Europese Unie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Onverminderd de artikelen 1 tot en met 5 en 7 tot en met 15 van het koninklijk besluit van 16 juli 1965 (Stb. 345) en de artikelen 1, 2, 2a, 3, eerste, tweede en derde lid, en 7 tot en met 18 van het koninklijk besluit van 4 maart 1985 (Stb. 174), mag vlees afkomstig uit andere lid-staten van de EG en uit de in artikel 4, eerste lid, bedoelde derde landen op Nederlands grondgebied worden gebracht, mits bestemd voor:

 • a. door de Minister, na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan te wijzen bedrijven waar de verwerking van het vlees plaats vindt tot:

  • 1º. voeder voor gezelschapsdieren,

  • 2º. een farmaceutisch produkt of

  • 3º. een technisch produkt,

 • b. door de Minister, na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan te wijzen EG-erkende koel- en vrieshuizen waar de opslag van het vlees plaats vindt met het oogmerk rechtstreeks vervoer naar een aangewezen bedrijf als bedoeld onder a, of naar een bedrijf van verwerking in een andere lid-staat, dat door de bevoegde autoriteit van die lid-staat voor dit doel is aangewezen en geregistreerd,

 • c. indien het ongeslijmde kalverlebmagen betreft, door de Minister, na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan te wijzen bedrijven waar deze magen worden bewerkt door middel van drogen, met het oogmerk rechtstreeks vervoer naar een aangewezen bedrijf als bedoeld in onderdeel a, sub 3,

 • d. indien het vlees betreft bestemd voor de verwerking tot een farmaceutisch produkt, voor door Onze Minister, na overleg met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan te wijzen bedrijven waar het vlees wordt opgeslagen en gesorteerd, met het oogmerk rechtstreeks vervoer naar een aangewezen bedrijf als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, sub 2, of naar een bedrijf in een andere lid-staat waar de verwerking van dit vlees plaats vindt tot een farmaceutisch produkt en dat door de bevoegde autoriteit van die lidstaat voor dit doel is aangewezen en geregistreerd, of

 • e. door de bevoegde autoriteit in een andere lid-staat aangewezen en geregistreerde bedrijven waar: 1°. de verwerking van het vlees plaats vindt tot voeder voor gezelschapsdieren, een farmaceutisch produkt of een technisch produkt,

  • 2º. de opslag van het vlees mag plaatsvinden, of

  • 3º. de opslag en het sorteren van vlees bestemd voor de verwerking tot een farmaceutisch produkt mag plaatsvinden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Met betrekking tot de aanwijzingen, bedoeld in artikel 2, onderdeel a tot en met d, gelden de navolgende bepalingen:

  • a. aanwijzing wordt verricht van een natuurlijke persoon of van een rechtspersoon; zij is gebonden aan de aangewezen natuurlijke persoon of rechtspersoon,

  • b. alle aangewezen natuurlijke personen en rechtspersonen worden door de Minister geregistreerd en op een lijst geplaatst,

  • c. degene die is aangewezen en overeenkomstig onderdeel b op de lijst is geplaatst, moet:

   • 1º. een register bijhouden waarin ten minste de leveringen en de verdere bestemming van vlees als bedoeld in artikel 2, onderdeel a tot en met d, worden vermeld,

   • 2º. het certificaat, bedoeld in artikel 6, eerste lid, of een officieel afschrift hiervan en de invoerverklaring, bedoeld in artikel 6, tweede lid, al de tijd dat het vlees in het bedrijf aanwezig is, ter beschikking houden van de met de controle van dit vlees belaste autoriteit,

   • 3º. op verzoek van de met de controle van dit vlees belaste autoriteit, de aankomst melden van vlees als bedoeld in artikel 2, onderdeel a tot en met d, voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van wettelijk voorgeschreven controles,

  • d. een aanwijzing kan door de Minister, na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden ingetrokken, indien blijkt dat de aangewezen natuurlijke of rechtspersoon de bij of krachtens dit besluit geldende voorschriften niet heeft nageleefd, en

  • e. een aanwijzing kan door de Minister, na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij eveneens worden ingetrokken, indien gedurende een ononderbroken tijdvak van een jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van een aanwijzing door de Minister als bedoeld in artikel 2, onderdeel a tot en met d.

 • 2 De in het eerste lid, onderdeel c, genoemde voorschriften kunnen door de Minister, na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het in artikel 2 bedoelde vlees is afkomstig uit derde landen die zijn opgenomen voor vlees van de overeenkomstige diersoort, in de lijst in deel I van de bijlage bij Beschikking no. 79/542/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1979 (PbEG L 146).

 • 2 Het in artikel 2 bedoelde vlees is, indien het bestemd is om te worden opgeslagen, gesorteerd, gedoogd of verwerkt in een door de Minister aangewezen bedrijf, vrij van ziekelijke afwijkingen en afkomstig van dieren die voor en na het slachten zijn gekeurd en daarbij geschikt voor menselijke consumptie zijn bevonden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De verpakking van het in artikel 2 bedoelde vlees voldoet aan de volgende bepalingen:

 • a. het vlees is voorzien van een eindverpakking, die bestaat uit een door een officiële instantie in het land van verzending gesloten en verzegeld, lekvrij recipiënt,

 • b. op de recipiënt is duidelijk en zichtbaar vermeld in de Nederlandse, Franse, Engelse of Duitse taal, of, indien het bestemd is voor een andere lid-staat als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, in de taal van een van de andere lid-staten, de volgende gegevens:

  • 1º. de aard van het vlees,

  • 2º. afhankelijk van de bestemming, het opschrift: ‘Uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren’, dan wel het opschrift: ‘Uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische of technische produkten’, en

  • 3º. de naam en het adres van de geadresseerde,

 • c. zij voldoet aan de eisen met betrekking tot de hygiëne, genoemd in hoofdstuk XII, punt 59, sub a en b van de richtlijn, en

 • d. indien het vlees is voorzien van een verpakking en een eindverpakking, zijn de gegevens, genoemd in onderdeel b, sub. 1 en 2 vermeld op de verpakking en voldoet deze verpakking aan onderdeel c.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het in artikel 2 bedoelde vlees is bij aankomst op het Nederlands grondgebied, indien het bestemd is om te worden opgeslagen, gesorteerd, gedroogd of verwerkt in een door de Minister aangewezen bedrijf, vergezeld van een volledig ingevuld gezondheidscertificaat overeenkomstig het in bijlage I bij dit besluit opgenomen model, dat tenminste in de Nederlandse taal is gesteld.

 • 2 Het in artikel 2 bedoelde vlees is bij aankomst op het Nederlands grondgebied, indien het bestemd is om te worden opgeslagen, gesorteerd of verwerkt in een door de bevoegde autoriteit in een andere lid-staat aangewezen en geregistreerd bedrijf, vergezeld van een volledig ingevuld gezondheidscertificaat of ander document overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de lid-staat van bestemming.

 • 3 In afwijking van het gestelde in het eerste en het tweede lid, is het in artikel 2 bedoelde vlees, indien het afkomstig is uit een derde land en naar Nederland is verzonden door een andere lid-staat van de EG, bij aankomst op het Nederlands grondgebied vergezeld van het gezondheidscertificaat, bedoeld in het eerste lid indien het is bestemd voor Nederland, of van een gezondheidscertificaat of ander document als bedoeld in het tweede lid indien het is bestemd voor een andere lid-staat, of van een door de officiële autoriteit in de lidstaat van verzending gewaarmerkte kopie van het betreffende gezondheidscertificaat of ander document en is bovendien vergezeld van een officiële invoerverklaring van de autoriteit die is belast met de controle van dit vlees op de inspectiepost aan de grens van binnenkomst op het grondgebied van de Europese Gemeenschap, overeenkomstig het model zoals opgenomen in Bijlage B van de beschikking van de Europese Commissie van 22 december 1992, no. 93/13/EEG (PbEG L 9).

 • 4 In afwijking van het eerste lid, kan de minister bepalen dat bij aankomst van vlees afkomstig en verzonden uit lid-staten, dit vlees vergezeld dient te zijn van een handelsdocument volgens een nader vast te stellen model.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het vervoer van het in artikel 2 bedoelde vlees naar een door de Minister aangewezen bedrijf als bedoeld in artikel 2, onderdeel a tot en met d, vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

  • a. de desbetreffende vervoermiddelen zijn zodanig gebouwd en ingericht, dat het vervoer plaats vindt overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XV van de richtlijn,

  • b. het vervoer over Nederlands grondgebied van vlees verzonden uit andere lid-staten van de Europese Unie en uit derde landen naar het bedrijf van bestemming en het vervoer van dit vlees vanaf een bedrijf waar het wordt opgeslagen, gesorteerd of gedroogd naar een bedrijf in Nederland waar het wordt verwerkt, vindt rechtstreeks plaats en onder ambtelijke verzegeling van het recipiënt of het vervoermiddel, waarbij deze verzegeling slechts mag worden verwijderd door, of onder toezicht van de met de controle van dit vlees belaste autoriteit.

  • c. het vervoer over Nederlands grondgebied van vlees verzonden uit derde landen naar het bedrijf van bestemming en het vervoer van dit vlees vanaf een bedrijf waar het wordt opgeslagen, gesorteerd of gedroogd naar een bedrijf in Nederland waar het wordt verwerkt, vindt plaats onder begeleiding van een volledig ingevuld begeleidings- en waarschuwingsformulier, overeenkomstig het in bijlage II bij deze regeling opgenomen model en het gezondheidscertificaat, bedoeld in artikel 6, eerste lid, of een door de bevoegde autoriteit gewaarmerkte kopie hiervan.

  • d. het vervoer over Nederlands grondgebied van vlees afkomstig en verzonden uit lid-staten van de Europese Unie naar het bedrijf van bestemming en het vervoer van dit vlees vanaf een bedrijf waar het wordt opgeslagen, gesorteerd of gedroogd naar een bedrijf in Nederland waar het wordt verwerkt, vindt plaats onder begeleiding van het gezondheidscertificaat, bedoeld in artikel 6, eerste lid, of indien door de Minister bepaald van een handelsdocument als bedoeld in artikel 6, vierde lid, of van een door de bevoegde autoriteit in Nederland gewaarmerkte kopie hiervan, en

  • e. het vervoer over Nederlands grondgebied van vlees afkomstig uit derde landen en naar Nederland verzonden door andere lid-staten van de Europese Unie naar het bedrijf van bestemming en het vervoer van dit vlees vanaf een bedrijf waar het wordt opgeslagen, gesorteerd of gedroogd naar een bedrijf in Nederland waar het word, verwerkt, vindt plaats onder begeleiding van het gezondheidscertificaat bedoeld in artikel 6, eerste lid, of een door de bevoegde autoriteit in de lid-staat van verzending gewaarmerkte kopie hiervan en de invoerverklaring, bedoeld in artikel 6, derde lid.

 • 2 Voor het vervoer over Nederlands grondgebied van het in artikel 2, onderdeel e, bedoelde vlees is het eerste lid, onderdeel a, van overeenkomstige toepassing. Dit vervoer vindt plaats onder ambtelijke verzegeling van het recipiënt of het vervoermiddel, waarbij deze verzegeling slechts mag worden verwijderd door, of onder toezicht van de met de controle van dit vlees belaste autoriteit en onder begeleiding van het gezondheidscertificaat of ander document, of een kopie hiervan en de invoerverklaring, bedoeld in artikel 6, derde lid.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de opslag, het sorteren, het verwerken en het drogen van vlees in de in artikel 2, onderdeel a tot en met d, bedoelde bedrijven, gelden de volgende algemene eisen:

  • a. het vlees wordt op een, uit het oogpunt van volksgezondheid veilige wijze opgeslagen en behandeld,

  • b. de voor de aanvoer van vlees gebruikte recipiënten en ander verpakkingsmateriaal dat in aanraking met het vlees is gekomen, worden niet opnieuw als verpakking van vlees gebruikt, met uitzondering van recipiënten die bestaan uit gemakkelijk te reinigen corrosiebestendig materiaal,

  • c. de voor de aanvoer van vlees gebruikte recipiënten, vervoermiddelen en andere apparatuur die in aanraking met het vlees zijn gekomen, worden gereinigd en ontsmet,

  • d. het vlees wordt alleen gebruikt voor het beoogde doel, en

  • e. ten minste 24 uur vóór de uitslag uit het bedrijf van opslag, sorteren of drogen, wordt de met de controle van dit vlees belaste autoriteit hiervan in kennis gesteld door de eigenaar, houder of hoeder van het vlees.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, gelden voor de opslag, het sorteren, het verwerken en het drogen van vlees in de in artikel 2, onderdeel a tot en met d, bedoelde bedrijven, de volgende specifieke eisen:

  • a. voor de verwerking of het drogen van vlees:

   • 1º. vlees, dat niet is verwerkt of gedroogd en dat overblijft na de produktie van voeder voor gezelschapsdieren, van technische of farmaceutische produkten, dan wel na het drogen en afval dat ontstaat bij het produktieproces of bij het drogen en uit het oogpunt van volksgezondheid niet geschikt is om te worden verwerkt of gedroogd, wordt bestemd voor destructie,

   • 2º. het vlees mag het bedrijf niet in zijn originele vorm verlaten, tenzij het wordt bestemd voor destructie,

   • 3º. het vlees wordt verwerkt tot een technisch of farmaceutisch produkt of tot voeder voor gezelschapsdieren en is hetzij op grond van zijn verpakking, hetzij uit anderen hoofde als zodanig te herkennen, en

   • 4º. voor het vervoer van het vlees van het bedrijf waar het is gedroogd naar het bedrijf van verwerking, gelden met betrekking tot de verpakking de bepalingen, genoemd in artikel 4,

  • b. voor de opslag van vlees in de in artikel 2, onderdeel b, bedoelde bedrijven:

   • 1º. het vlees wordt gescheiden opgeslagen van vlees bestemd voor menselijke consumptie en komt hiermee op geen enkel ogenblik in contact, en

   • 2º. er vinden geen andere handelingen met het vlees plaats dan inslag in het bedrijf, opslag en uitslag, en

  • c. voor de opslag en het sorteren van vlees in de in artikel 2, onderdeel d, bedoelde bedrijven:

   • 1º. het vlees is niet langer dan twaalf maanden in het bedrijf aanwezig,

   • 2º. het vlees wordt gescheiden opgeslagen en gesorteerd van vlees bestemd voor de verwerking tot voeder voor gezelschapsdieren, dan wel tot een technisch produkt,

   • 3º. in de opslagruimten van het bedrijf is geen vlees aanwezig dat bestemd is voor menselijke consumptie, en

   • 4º. voor het vervoer van het vlees naar het bedrijf van verwerking, gelden met betrekking tot de verpakking de bepalingen, genoemd in artikel 4.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien vlees als bedoeld in deze regeling en afkomstig uit een andere lidstaat van de Europese Unie, op Nederlands grondgebied wordt gebracht en niet voldoet aan de voorwaarden of de eisen gesteld in deze regeling dan wel in het koninklijk besluit van 16 juli 1965 (Stb. 345), mag dit vlees niet verder in de handel worden gebracht en is het bepaalde in de artikelen 7, 9, 10, 10a en 13 van genoemd besluit van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Indien vlees als bedoeld in deze regeling en afkomstig uit derde landen, op Nederlands grondgebied wordt gebracht en niet voldoet aan de voorwaarden of de eisen gesteld in deze regeling dan wel in het koninklijk besluit van 4 maart 1985 (Stb. 174), wordt het vlees niet in Nederland toegelaten, dan wel afgekeurd en is het bepaalde in artikel 12, tweede, vierde lid, onderdeel b en vijfde lid, onderdeel a, b en c, van genoemd besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Regeling kalverlebmagen afkomstig uit andere lid-staten van de EG en uit derde landen bestemd voor de bereiding van stremsel, wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De Regeling vlees uit andere lid-staten van de EG en uit derde landen, bestemd voor ander gebruik dan menselijke consumptie, wordt ingetrokken.

 • 2 Een aanwijzing op grond van artikel 2 van de in het eerste lid genoemde regeling wordt gelijkgesteld met een aanwijzing op grond van artikel 2 van de onderhavige regeling.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1994.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling invoer van vlees, bestemd voor ander gebruik dan menselijke consumptie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

Naar boven