Warenwetregeling Vrijstelling verduurzaamde vruchtenprodukten

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 09-07-1994 t/m 27-08-2004

Warenwetregeling Vrijstelling verduurzaamde vruchtenprodukten

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 17 mei 1994 met nummer 14769/(16)5;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 20, tweede lid, jo bijlage II, 1, onder b, van het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenprodukten, voor wat betreft het voorschrift dat de daar in die bijlage bedoelde andere eet- en drinkwaren tot ten hoogste 5% als ingrediënt aanwezig mogen zijn in de in de paragrafen II.1, II.2 en II.3 van dat besluit bedoelde verduurzaamde vruchtenprodukten, onder de voorwaarde dat dat gehalte ten hoogste 20% bedraagt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Warenwetregeling Vrijstelling verduurzaamde vruchtenprodukten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

namens deze,
De

Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten,

S. van Hoogstraten

Naar boven