Wijzigingswet Arbeidsomstandighedenwet (2)

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-10-1994 t/m 09-05-2006

Wet van 29 juni 1994, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met seksuele intimidatie en agressie en geweld

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen in verband met seksuele intimidatie en agressie en geweld;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel III

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 juni 1994

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

Uitgegeven de negende augustus 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven