Regeling model certificaat Zwitserse schadeverzekeraars 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2006

Regeling van de Verzekeringskamer van 29 juni 1994, nr. 2.111/94-998/16, houdende uitvoering van artikel 3, tweede lid, van Wet Besluit uitvoering overeenkomst EEG/Zwitserland inzake verzekeringstoezicht 1994

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model certificaat Zwitserse schadeverzekeraars 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 29 juni 1994

Verzekeringskamer,

Lid Bestuur

,

Dr. P.J.C. Keizer

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2007]

Model
Solvabiliteitscertificaat schadeverzekeringsbedrijf

inzake ...

(statutaire naam van de verzekeraar)

.....

(zetel)

.....

(rechtsvorm)

I. De ... 1 verklaart dat bovengenoemde verzekeraar bevoegd is in de Zwitserse Bondsstaat verzekeringen te sluiten

(1) in de volgende branches

.....

.....

.....

(nr.)

(naam van de branche)

(naam van de subbranche)

sedert ...2

vergunning beperkt tot ...3

(2) in de volgende groepen van branches:

.....

.....

 

(letter)

(naam van de branchegroep)

 

sedert ...4

vergunning beperkt tot ... 5

 

(3) voor de volgende bijkomende risico's:

 

.....

bijkomend bij de branche ...

(omschrijving)

(naam van de branche)

II. De ... 6 verklaart dat bovengenoemde verzekeraar beschikt over:

 

het minimum bedrag van het garantiefonds ...7

 

de vereiste solvabiliteitsmarge ...8

 

III. De verzekeraar verzekert in de Zwitserse Bondsstaat in feite de volgende risico's:

 

.....

 

(onderverdeling van de branches, of voor de branches zonder onderverdeling, opsomming van de risico-categorieën)

IV. De verzekeraar beschikt over de somma van ... EUR ter dekking van de in het programma van werkzaamheden voorziene kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet in Nederland.

De voorgaande verklaringen en gegevens zijn geldig op de datum van afgifte van dit solvabiliteitscertificaat.

Afgegeven namens de ... 9 op ... 19...

door ...

(naam en functie ondertekenaar)

.....

(handtekening)

 1. Naam bevoegde toezichthoudende autoriteit van de Zwitserse Bondstaat.

  ^ [1]
 2. De datum van de vergunning aangeven of de datum waarop de verzekeraar is begonnen de branche uit te oefenen indien dit moment gelegen is voor dat waarop de verplichting tot het verkrijgen van een vergunning is ingevoerd. Wanneer deze data ouder /zijn dan 10 jaar alleen dit vermelden.

  ^ [2]
 3. Indien van toepassing, het gedeelte van het nationale grondgebied aangeven waartoe de vergunning beperkt is.

  ^ [3]
 4. De datum van de vergunning aangeven of de datum waarop de verzekeraar is begonnen de branche uit te oefenen indien dit moment gelegen is voor dat waarop de verplichting tot het verkrijgen van een vergunning is ingevoerd. Wanneer deze data ouder /zijn dan 10 jaar alleen dit vermelden.

  ^ [4]
 5. Indien van toepassing, het gedeelte van het nationale grondgebied aangeven waartoe de vergunning beperkt is.

  ^ [5]
 6. Naam bevoegde toezichthoudende autoriteit van de Zwitserse Bondstaat.

  ^ [6]
 7. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [7]
 8. Doorhalen wat niet van toepassing is.

  ^ [8]
 9. Naam bevoegde toezichthoudende autoriteit van de Zwitserse Bondstaat.

  ^ [9]
Terug naar begin van de pagina