Uitvoeringsregeling Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen

[Regeling vervallen per 28-10-2005.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 15-09-2002 t/m 27-10-2005

Uitvoeringsregeling Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 7 van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-10-2005]

Als instanties die belast zijn met het uitvoeren van een BSB-aktie, worden aangewezen:

 • a. in de provincie Groningen: Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen Drenthe en Groningen, te Vries, opgericht op 10 juni 1992;

 • b. in de provincie Friesland: Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen Friesland, te Heerenveen, opgericht op 1 juni 1992;

 • c. in de provincie Drenthe: Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen Drenthe en Groningen, te Vries, opgericht op 10 juni 1992;

 • d. in de provincie Overijssel: Stichting Bodemsanering van in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen Overijssel, te Enschede, opgericht op 26 mei 1992;

 • e. in de provincie Gelderland: Stichting bevordering vrijwillige bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen Gelderland, te Arnhem, opgericht op 4 november 1992;

 • f. in de provincie Utrecht: Stichting bevordering vrijwillige Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen West, te Utrecht, opgericht op 22 augustus 2001;

 • g. in de provincie Flevoland: Stichting bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen Flevoland, te Lelystad, opgericht op 2 maart 1993;

 • h. in de provincie Noord-Holland: Stichting bevordering vrijwillige Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen West, te Utrecht, opgericht op 22 augustus 2001;

 • i. in de provincie Zuid-Holland: Stichting bevordering vrijwillige Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen West, te Utrecht, opgericht op 22 augustus 2001;

 • j. in de provincie Zeeland: Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen Zuid, te 's-Hertogenbosch, opgericht op 1 juli 2002;

 • k. in de provincie Noord-Brabant: Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen Zuid, te 's-Hertogenbosch, opgericht op 1 juli 2002;

 • l. in de provincie Limburg: Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen Zuid, te 's-Hertogenbosch, opgericht op 1 juli 2002.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-10-2005]

Tot 15 mei 1997 wordt, in afwijking van artikel 1, onder c, van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen, voor de toepassing van dat besluit en de daarop berustende bepalingen onder verkennend onderzoek verstaan een onderzoek ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem op een wijze als is aangegeven in het protocol ‘Bodemonderzoek milieuvergunning en BSB’ uitgave SDU, oktober 1993.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-10-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 juni 1994

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.G.M. Alders

Naar boven