Regeling vaststelling inkomsten uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Regeling vaststelling inkomsten uit of in verband met het verrichten van arbeid in bedrijfs- of beroepsleven

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 3, zevende lid, van de Ziekenfondswet en artikel 14 van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van artikel 14, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw wordt als inkomsten uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven beschouwd:

  • a. opbrengst van arbeid als bedoeld in de artikelen 2 en 3, met uitzondering van arbeid verricht in een dienstbetrekking voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar;

  • b. pensioen als bedoeld in artikel 4.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Onder opbrengst van arbeid wordt, voor zover bedoelde arbeid in dienstbetrekking is verricht, verstaan het loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, dat in aanmerking zou zijn genomen indien de betrokkene werknemer in de zin van die wet zou zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Onder opbrengst van arbeid wordt tevens verstaan:

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Onder pensioen wordt voorts verstaan een pensioen of uitkering gegeven in aanvulling op een in het eerste lid bedoeld pensioen, in welke vorm of onder welke benaming ook. Tevens wordt onder pensioen verstaan een uitkering, gegeven door of vanwege de voormalige werkgever ter overbrugging van de periode gelegen tussen de eerste dag van de maand waarin de leeftijd van 65 jaar is bereikt en de ingangsdatum van het in het eerste lid bedoelde pensioen, indien die ingangsdatum ligt op een later tijdstip dan de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de leeftijd van 65 jaar is bereikt.

  • 3 Onder pensioen wordt voorts verstaan een bij wijze van pensioenverevening ingevolge de Wet van 28 april 1994 tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) en daarmee verband houdende wijzigingen in andere wetten (Stb. 342) ontvangen pensioen als bedoeld in het eerste lid, waarop de vereveningsgerechtigde jegens de pensioeninstelling een eigen aanspraak heeft.

  • 4 Van een in het eerste of tweede lid bedoeld pensioen blijft buiten beschouwing dat deel van het pensioen dat niet door de pensioeninstelling aan de tot verevening verplichte ex-echtgenoot wordt uitbetaald, omdat vanwege pensioenverevening overeenkomstig de in het derde lid genoemde wet de vereveningsgerechtigde voor dat deel van het pensioen een eigen aanspraak jegens de pensioeninstelling heeft.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van de artikelen 3 en 4 worden niet als inkomsten uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven beschouwd:

  • a. uitkeringen ter zake van overlijden krachtens of vanwege een uitkering of pensioen als bedoeld in de artikel 3 of 4;

  • b. vergoedingen of tegemoetkomingen voor medisch dan wel medisch-sociaal noodzakelijk geachte voorzieningen ingevolge de in artikel 4, eerste lid, onder o tot en met v, bedoelde pensioen- of uitkeringsregelingen, voor zover die vergoedingen of tegemoetkomingen in het kader van de inkomstenbelasting zijn vrijgesteld van belastingheffing.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De bij de toepassing van deze regeling noodzakelijke omrekening van het in een buitenlandse munteenheid uitgedrukte inkomen uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven in de Nederlandse munteenheid, geschiedt voor zover het een inkomen betreft dat is uitgedrukt in de munteenheid van een lid-staat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte volgens de in EG-verband, op basis van artikel 107 van Verordening (EEG) 574/72 vastgestelde omrekeningskoersen en voor zover het een inkomen betreft dat is uitgedrukt in een andere munteenheid met behulp van de door de Nederlandse Bank NV geadviseerde wisselkoerspariteiten.

  • 2 Een wijziging van de in het eerste lid bedoelde koers beïnvloedt het op grond van deze regeling vastgestelde inkomen niet, met dien verstande dat jaarlijks een omrekening plaatsvindt op 1 januari en 1 juli naar de op die data geldende koersen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Regeling vaststelling inkomsten uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven (Stcrt. 1986, 61) wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Indien het op 7 april 1993 ingediende voorstel van wet van het lid Van Otterloo tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden (verplichte ziekenfondsverzekering AOW-gerechtigden) en aanpassing van AOW-rechten in verband met te betalen premies ziektekostenverzekering, Kamerstukken II, 1992–1993, 23 090, tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling inkomsten uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven