Regeling getuigschrift basisvorming en schoolverlatersverklaring

[Regeling vervallen per 01-10-2021.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-08-1994 t/m 30-09-2021

Regeling getuigschrift basisvorming en schoolverlatersverklaring

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij;

Gelet op artikel 31, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Model getuigschrift basisvorming

[Regeling vervallen per 01-10-2021]

Het model van het getuigschrift ten behoeve van de leerling die de periode van basisvorming, bedoeld in artikel 11a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, heeft doorlopen, wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Model verklaring

[Regeling vervallen per 01-10-2021]

Het model van de verklaring ten behoeve van de leerling die de school verlaat en aan wie geen diploma kan worden uitgereikt, wordt vastgesteld volgens bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Intrekking oude modellen

[Regeling vervallen per 01-10-2021]

De beschikkingen van 28 augustus 1969, D.G.O. 1724 (Stcrt. 168), en 13 mei 1982, nr. J 2501 (Stcrt. 93), worden ingetrokken.

Artikel 4. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 01-10-2021]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-10-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1994.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-10-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling getuigschrift basisvorming en schoolverlatersverklaring.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven