Regeling vaststelling bedragen nascholing 1994–1995

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 01-08-1994 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling bedragen nascholing 1994–1995

De minister van onderwijs en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 96e, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs, artikel 93f, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de artikelen 85a, 91a en 95d.1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 3.40a en 3.62a, eerste lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en artikel II onderdelen R en S van de Wet van 23 mei 1990 (Stb. 266);

Besluit:

Artikel 1. Scholen voor primair onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bedrag voor nascholing van het personeel van de scholen voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs, en voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs wordt voor het schooljaar 1994/1995 vastgesteld op f 420,- per formatieplaats.

Artikel 2. Scholen voor v.w.o., a.v.o. en v.b.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Het bedrag voor nascholing van het personeel van de scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs wordt voor het schooljaar 1994/1995 vastgesteld op f 630,- per formatieplaats.

  • 2 Bij de berekening van de vergoeding voor de in het eerste lid genoemde scholen worden de volgende elementen van de ingevolge artikel 84, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs toegekende formatie mede in aanmerking genomen:

    • a. de formatie onderwijzend personeel op grond van de artikelen 4 en 5 van de Regeling formatierekeneenheden culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 1994 (Uitleg OenW-Regelingen 1994, nr. 8);

    • b. de formatie voor het schooljaar 1993/1994 op basis van de Regeling onderwijs eigen taal v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. (Uitleg OenW-Regelingen 1992, nr. 17a);

    • c. de formatie voor het schooljaar 1994/1995 op basis van de Regeling schoolprofielbudget v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. (Uitleg OenW-Regelingen 1994, nr. 6a).

Artikel 3. Scholen en opleidingen voor beroepsbegeleidend onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bedrag voor nascholing van het personeel voor de scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs en van het personeel voor opleidingen b.b.o. verbonden aan scholen voor middelbaar beroepsonderwijs wordt voor het kalenderjaar 1994 vastgesteld op f 15,- per deeltijdequivalent.

Artikel 4. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 3, in werking met ingang van 1 augustus 1994.

  • 2 Artikel 3 treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen nascholing 1994–1995.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven