Besluit nationaliteitstoets zeeschepen

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 19-07-2006 t/m heden

Besluit van 17 juni 1994, houdende regels ter uitvoering van artikel 311a, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 maart 1994, nr. J 30.273/94, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 311a, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel en artikel 231 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 5 april 1994, nr. W09.94.0123);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 juni 1994, nr. J 30.696/94, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 Bij de aanvraag van een verklaring als bedoeld in artikel 311a, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel, of artikel 37, eerste lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, legt de reder, indien de aanvraag betrekking heeft op een schip dat uitsluitend of mede in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt, de volgende bewijsstukken en gegevens over:

  • a. een afschrift van de geldende statuten van de reder indien deze rechtspersoon is, of van de akte van het aangaan van een vennootschap of een rederij indien de reder een niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap of een rederij is, alsmede een opgave van een notaris betreffende de namen en adressen van de bestuurders, onderscheidenlijk van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten of leden van de rederij, dan wel indien de reder een natuurlijk persoon is, een opgave van een notaris omtrent de naam, het adres en de nationaliteit van de reder;

  • b. een recent afschrift van de inschrijving in het handelsregister van de vestiging van de reder in Nederland;

  • c. een opgave van de reder van de namen en de telefoon- en faxnummers van de natuurlijke personen die namens de reder verantwoordelijk zijn voor het schip, de kapitein en de overige leden van de bemanning en van hun plaatsvervangers, bedoeld in artikel 311, eerste lid, onderdeel c, onderscheidenlijk onderdeel d, van het Wetboek van Koophandel, alsmede het adres waar die natuurlijke personen in Nederland kantoor houden;

  • d. een verklaring van de reder waaruit blijkt dat de natuurlijke personen, bedoeld in onderdeel c, voor zover op hen van toepassing, beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 311, eerste lid, onderdelen c en d, van het Wetboek van Koophandel en dat zij bij voortduring bereikbaar zijn.

 • 3 Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 311, derde lid, van het Wetboek van Koophandel legt de reder naast de op hemzelf betrekking hebbende bewijsstukken en gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onderscheidenlijk het tweede lid, onderdeel a, tevens de volgende bewijsstukken en gegevens met betrekking tot de vennootschap, bedoeld in artikel 311, derde lid, van het Wetboek van Koophandel over:

  • a. een afschrift van de geldende statuten indien die vennootschap rechtspersoon is, of van de akte van het aangaan van die vennootschap of die rederij indien die vennootschap een niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap of een rederij is, alsmede een opgave van een notaris betreffende de namen en adressen van de bestuurders, onderscheidenlijk van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten of leden van de rederij;

  • b. een recent afschrift van de inschrijving in het handelsregister van de vestiging van die vennootschap in Nederland;

  • c. een opgave van die vennootschap van de namen en de telefoon- en faxnummers van de natuurlijke personen die namens die vennootschap verantwoordelijk zijn voor het schip, de kapitein en de overige leden van de bemanning en van hun plaatsvervangers, bedoeld in artikel 311, derde lid juncto eerste lid, onderdeel c, onderscheidenlijk onderdeel d, van het Wetboek van Koophandel, alsmede het adres waar die natuurlijke personen in Nederland kantoor houden;

  • d. een verklaring van die vennootschap waaruit blijkt dat de natuurlijke personen, bedoeld in onderdeel c, voor zover op hen van toepassing, beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 311, derde lid juncto eerste lid, onderdelen c en d, van het Wetboek van Koophandel en dat zij bij voortduring bereikbaar zijn;

  • e. een opgave van de reder van de woonplaatskeuze, bedoeld in artikel 311, derde lid, van het Wetboek van Koophandel of een recent afschrift van de inschrijving in het handelsregister van de vestiging van de reder in Nederland.

 • 4 Bij de aanvraag van een verklaring als bedoeld in artikel 311a, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel, of artikel 37, eerste lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, legt de reder, indien de aanvraag betrekking heeft op een schip dat uitsluitend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt, de volgende bewijsstukken en gegevens over:

  • a. een afschrift van de geldende statuten van de reder indien deze rechtspersoon is, alsmede een opgave van een notaris betreffende de namen en adressen van de bestuurders, onderscheidenlijk van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten, dan wel indien de reder een natuurlijk persoon is, een opgave van de reder van zijn naam, adres en nationaliteit;

  • b. een afschrift van de volmacht, bedoeld in artikel 311, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel, alsmede een opgave van de reder van de naam, het adres en de telefoon- of faxnummers van de natuurlijk persoon aan wie die volmacht is verstrekt.

 • 5 Bij de aanvraag van een verklaring als bedoeld in artikel 311a, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel of artikel 37, eerste lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, legt de reder naast de in het eerste, tweede, derde of vierde lid bedoelde stukken voorts de volgende bewijsstukken en gegevens ten aanzien van het desbetreffende schip over:

  • a. de meetbrief, afgegeven volgens de bestaande wettelijke voorschriften;

  • b. de bijlbrief, de koopbrief of enig ander bewijsstuk van eigendom, dan wel een stuk waaruit de titel krachtens welke de levering van het schip aan de aanvrager zal plaatsvinden binnen vier weken na de dag waarop de aanvraag wordt gedaan.

Artikel 2

De reder doet aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling van iedere wijziging van de bij de aanvraag verstrekte gegevens of verklaringen, bedoeld in artikel 1, eerste tot en met vierde lid, indien die wijziging kennelijk van betekenis is voor het voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 311 van het Wetboek van Koophandel. Daarbij legt hij, voor zover van toepassing, een opgave, verklaring of afschrift als bedoeld in artikel 1 over.

Artikel 4

Indien het bij koninklijke boodschap van 2 juli 1993 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachtiging (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen) (23 227) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit nationaliteitstoets zeeschepen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende Nota van Toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juni 1994

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

De Minister van Justitie,

A. Kosto

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Uitgegeven de veertiende juli 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven