Instelling gecentraliseerd systeem voor opslag radiologische gegevens en vaststelling stralingspaspoort

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 12-08-1994 t/m 21-09-2004

Instelling gecentraliseerd systeem voor opslag radiologische gegevens en vaststelling stralingspaspoort

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 37b, eerste, derde en vierde lid, van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet;

Besluit:

Instelling gecentraliseerd systeem

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Het Nationaal Dosisregistratie- en Informatiesysteem (NDRIS), in beheer bij de Radiologische Dienst TNO te Arnhem, is het gecentraliseerd systeem voor de opslag van gegevens met betrekking tot radiologische controle, bedoeld in artikel 37b, vierde lid, van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet.

 • 2 Het NDRIS is tevens het gecentraliseerde systeem voor de opslag van radiologische gegevens van Nederlandse externe werkers, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, van de Richtlijn van de Raad der Europese Gemeenschappen nr. 90/641/Euratom van 4 december 1990 (PbEG. L. 349/21).

 • 3 Het NDRIS bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. Gegevens over de identiteit van de externe werker, waaronder het geslacht en de geboortedatum;

  • b. Gegevens te verstrekken voor de aanvang van het werk;

  • c. Gegevens te verstreken na beëindiging van het werk.

 • 4 De beheerder van het NDRIS draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de in het kader van afdeling 2a van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet verstrekte gegevens en neemt de nodige maatregelen ter voorkoming van vervalsing, misbruik of onrechtmatige bewerking van het NDRIS.

Stralingspaspoort

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Het model van het stralingspaspoort voor externe werkers van in Nederland gevestigde externe ondernemingen, bedoeld in artikel 37b, eerste lid, van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet wordt vastgesteld zoals dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

 • 2 Het stralingspaspoort bestaat uit een omslag en een inlegvel ter registratie van de radiologische gegevens. Het inlegvel wordt na het beëindigen van de werkzaamheden overhandigd aan de Radiologische Dienst TNO, te Arnhem.

 • 3 Het stralingspaspoort wordt op aanvraag en tegen betaling van f 175,- verstrekt door de Radiologische Dienst TNO te Arnhem.

 • 4 Het inlegvel wordt tegen betaling van f 35,- verstrekt door de Radiologische Dienst TNO te Arnhem.

 • 5 Het stralingspaspoort is eigendom van de Radiologische Dienst TNO te Arnhem. Bij verlies of het in ongerede raken van het paspoort, dient dit onmiddellijk aan deze dienst gemeld te worden. Op kosten van de externe onderneming wordt, indien nodig, een nieuw paspoort versterkt.

Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit tot wijziging van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet en het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (implementatie van richtlijn nr. 90/641/Euratom van 4 december 1990) in werking treedt.

's-Gravenhage, 17 juni 1994

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

Naar boven