Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. enz. (diploma m.a.v.o.-v.b.o.; compensatie bij gespreide examinering)

[Regeling vervallen per 18-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-08-1994 t/m 31-12-2007

Besluit van 14 juni 1994, houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o., het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 (diploma m.a.v.o.-v.b.o.; compensatie bij gespreide examinering)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 31 december 1993, nr. 93100061/3657, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 22, 23a, 27 en 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 19 november 1993, nr. OR 93000310/2A S);

De Raad van State gehoord (advies van 4 mei 1994, nr. W05.94.0004);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 10 juni 1994, nr. 94026032/3657, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 18-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 18-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 18-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 18-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 18-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

In afwijking van artikel 38, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., is op de leerlingen van een school voor voorbereidend beroepsonderwijs die het eindexamen, bedoeld in artikel 29b van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. afleggen, het aantal van 24 wekelijkse lessen voor de voorgeschreven op het beroep gerichte vakken niet van toepassing.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 18-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

  • 1 Het bevoegd gezag van een scholengemeenschap waarin ten minste zijn verenigd een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en een school voor voorbereidend beroepsonderwijs, en waaraan bij beschikking van Onze Minister op grond van artikel 29, zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, is toegestaan dat wordt afgeweken van de artikelen 22, eerste lid, en 23 tot en met 28a van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., kan aan leerlingen die tot die scholengemeenschap zijn toegelaten in het schooljaar 1993-1994 of in een daaraan voorafgaand schooljaar, onderwijs geven overeenkomstig het onderwijsprogramma dat is opgesteld aan de hand van die beschikking van Onze Minister, doch uiterlijk in het schooljaar 1996-1997.

  • 2 De leerlingen, bedoeld in het eerste lid, kunnen uiterlijk in het schooljaar 1997-1998 eindexamen afleggen in de eindexamenvakken, genoemd in de in het eerste lid bedoelde beschikking van Onze Minister.

Artikel VII

[Regeling vervallen per 18-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

  • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens een van beide kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.

  • 2 In afwijking van het eerste lid, treedt artikel IV in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 18-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008]

De tekst van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. wordt in het Staatsblad geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 juni 1994

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de vijfde juli 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven