Besluit staten verzekeringsbedrijf 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 02-12-2003 t/m 31-12-2006

Besluit van 13 juni 1994, houdende uitvoering van de artikelen 67, tweede lid, 72, vijfde lid, 95, tweede lid, en 100, vijfde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 22 februari 1994, no. BGW 94-252, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;

Gelet op de artikelen 67, tweede lid, 72, vijfde lid, 95, tweede lid, 100, vijfde lid, en 187, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;

Gezien de adviezen van de Verzekeringskamer en van het Verbond van Verzekeraars;

De Raad van State gehoord (advies van 5 april 1994, no. W06.94 0097);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 2 juni 1994, no. 94-427;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan met betrekking tot het invullen van de staten aanwijzingen geven en deze aanwijzingen wijzigen of aanvullen.

 • 3 De modellen van de staten en van de omslagen worden, evenals de aanwijzingen van de Pensioen- & Verzekeringskamer, vanwege de Pensioen- & Verzekeringskamer tegen door haar vast te stellen prijzen beschikbaar gesteld.

 • 4 Als staten en omslagen kunnen ook andere formulieren worden gebruikt, mits deze naar indeling en inhoud geen - en wat betreft hun formaat geen wezenlijke - afwijking vertonen van de vastgestelde modellen, met dien verstande dat de tekst op de voorzijde van deze modellen niet behoeft te worden overgenomen indien de voorgeschreven aanduiding van de verzekeraar wordt opgenomen in het hoofd van de staat en de voorgeschreven ondertekening en waarmerking plaatsvinden aan het einde van de staat.

 • 5 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan toestaan dat als staten en omslagen ook andere informatiedragers worden gebruikt, mits deze naar indeling en inhoud geen afwijking vertonen van de vastgestelde modellen. Zij kan daarbij, in afwijking van artikel 2, eerste en tweede lid, nadere regels stellen ter zake van de wijze van indiening, ondertekening en waarmerking.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De door een verzekeraar met zetel in Nederland in te dienen staten worden ondertekend door het bestuur. Bestaat het bestuur uit meer dan twee personen, dan zijn de handtekeningen van twee bestuursleden voldoende. De door een verzekeraar met zetel buiten de Unie in te dienen staten worden ondertekend door de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.

 • 3 Staten die niet van toepassing zijn voor de verzekeraar behoeven niet te worden ingediend. Bij verschil van mening hierover beslist de Pensioen- & Verzekeringskamer.

 • 4 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan aan een verzekeraar ontheffing verlenen van de invulling en indiening van op hem van toepassing zijnde staten of van de invulling en indiening van bepaalde gedeelten daarvan. Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden en zij kan worden ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Bijvoeging van posten of rubrieken in de staten is niet geoorloofd, tenzij dit in de modellen is voorzien.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De staten van een verzekeraar met zetel buiten de Unie mogen uitsluitend de gegevens bevatten die betrekking hebben op het verzekeringsbedrijf uitgeoefend vanuit de bijkantoren in Nederland.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Vergezeld van de verklaring omtrent de getrouwheid, bedoeld in de artikelen 72a, eerste lid, eerste volzin, of 100a, eerste lid, eerste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, worden openbaar gemaakt:

 • - voor het schadeverzekeringsbedrijf: de staten 100, 101, 110, 111, 200 of 200.1, 201 of 201.1, 210, 211, 212 en 400;

 • - voor het levensverzekeringsbedrijf: de staten 100, 101, 110, 111, 200, 201, 210, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 400, 500 en 510.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan het bedrag van de boete lager stellen dan in bijlage B is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog is.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De ingevolge dit besluit in te dienen staten worden voor de eerste maal ingediend over het in 1995 geëindigde boekjaar.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Ten aanzien van de staten over het in 1994 geëindigde boekjaar, blijft het bepaalde bij en krachtens het Statenbesluit schade- en levensverzekeringsbedrijf van toepassing.

 • 2 Een verzekeraar met zetel in een andere lid-staat dan Nederland dient de staten over het in 1994 geëindigde boekjaar die betrekking hebben op de bijkantoren in Nederland, vóór 1 juli 1995 bij de Pensioen- & Verzekeringskamer in. De Pensioen- & Verzekeringskamer zendt deze staten onverwijld aan de toezichthoudende autoriteit van de lid-staat waar de verzekeraar zijn zetel heeft.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit staten verzekeringsbedrijf 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juni 1994

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. Kok

Uitgegeven de dertigste juni 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Bijlage A

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In deze bijlage zijn de navolgende modellen voor het verzekeringsbedrijf opgenomen.

Omslag

Staat 100 Balans

Staat 101 Geconsolideerde balans

Staat 110 Toelichting balans

Staat 111 Toelichting geconsolideerde balans

Staat 121 Terreinen en gebouwen

Staat 122 Beleggingen in niet-geconsolideerde groepsmaatschappijen en deelnemingen

Staat 123 Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-vastrentende waardepapieren

Staat 124 Obligaties en andere vastrentende waardepapieren

Staat 125 Hypothecaire leningen

Staat 126 Andere leningen

Staat 129 Andere financiële beleggingen

Staat 130 Overzicht van herwaarderingen en van waardeverminderingen en terugnemingen daarvan inzake beleggingen

Staat 141 Afwikkeling voorziening schaden direct bedrijf

Staat 142 Afwikkeling voorziening schaden indirect bedrijf

Staat 143 Afwikkeling voorziening schaden herverzekering direct bedrijf

Staat 144 Afwikkeling voorziening schaden herverzekering indirect bedrijf

Staat 145 Afwikkeling voorziening schaden met betrekking tot fondsen

Staat 146 Afwikkeling voorziening schaden herverzekering met betrekking tot fondsen

Staat 150 Niet-opgevraagd obligo

Staat 160 Ontvangen zekerheden

Staat 170 Gestelde zekerheden

Staat 200 Winst- en verliesrekening

Staat 200.1 Winst- en verliesrekening

Staat 201 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Staat 201.1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Staat 210 Toelichting winst- en verliesrekening

Staat 211 Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening

Staat 212 Overige gegevens

Staat 220 Bestandsgegevens levensverzekering

Staat 221 Verslag resultatendeling levensverzekering

Staat 222 Resultaat op grondslagen en resultatendeling levensverzekering

Staat 223 Verantwoording spaarkassen

Staat 231 Resultaat branchegroep ongevallen en ziekte

Staat 231.1 Resultaat branchegroep ongevallen en ziekte

Staat 232 Resultaat branchegroep motorrijtuigverzekering

Staat 232.1 Resultaat branchegroep motorrijtuigverzekering

Staat 233 Resultaat branchegroep zee-, transport- en luchtvaartverze

Staat 233.1 Resultaat branchegroep zee-, transport- en luchtvaartverze

Staat 234 Resultaat branchegroep brand en andere schaden aan goederen

Staat 234.1 Resultaat branchegroep brand en andere schaden aan goederen

Staat 239 Resultaat branchegroep overige branches

Staat 239.1 Resultaat branchegroep overige branches

Staat 300 Vereiste solvabiliteitsmarge

Staat 301 Aanwezige solvabiliteitsmarge

Staat 310 Dekking technische voorzieningen en valuta-positie

Staat 320 Technische gegevens risicodekking en herverzekering

Staat 330 Beleggingen staande tegenover de technische voorzieningen

Staat 400 Actuarieel verslag

Staat 401 Toelichting technische voorziening schadeverzekering (voor zover niet vallend onder de verklaring van de actuaris)

Staat 410 Technische voorzieningen schadeverzekering

Staat 420 Technische voorzieningen levensverzekering

Staat 500 Ontwikkeling portefeuille levensverzekering

Staat 510 Ontwikkeling portefeuille spaarkassen

Staat 520 Sterftevergelijking levensverzekering

Staat 600 Schadepercentages schadeverzekering

[Red: In onderstaande plaatjes van deze bijlage wordt bij Stb. 2000/270 “31 december 19..” telkens vervangen door “31 december 20..”.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt 51 x gulden door euro vervangen in Staat 100/600.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in koptekst 25 duizend gulden vervangen door € 15 000 in Staat 150.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in tabel 2 het eerste bedrag 10 duizend gulden vervangen door € 5 000 in Staat 150.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in tabel 2 het tweede bedrag 10 tot 25 duizend gulden vervangen door € 5 000 tot 15 000 in Staat 150.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in Tabel 2 het derde bedrag 25 duizend gulden vervangen door € 15 000 in Staat 150.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in kolom 1 ecu vervangen door euro in Staat 300 A.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in kolom 2 ecu vervangen door euro in Staat 300 A.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in kolom 2 ecu vervangen door euro in Staat 300 B.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in kolom 2 2x Guldens vervangen door Euro’s in Staat 310.]

[Red: Door Stb. 2001/415 vervalt telkens “omgerekend in guldens tegen de voorgeschreven koers” in Staat 300A, kolom 1 en 2 en in Staat 300B, kolom 2.]

[Red: Door Stb. 2001/415 vervalt telkens “Duitse marken” in Staat 310, kolom 2.]

Bijlage 6163.png
Bijlage 6164.png
Bijlage 6165.png
Bijlage 6166.png
Bijlage 6167.png
Bijlage 6168.png
Bijlage 6169.png
Bijlage 6170.png
Bijlage 6171.png
Bijlage 6172.png
Bijlage 6173.png
Bijlage 6174.png
Bijlage 6175.png
Bijlage 6176.png
Bijlage 6177.png
Bijlage 6178.png
Bijlage 6179.png
Bijlage 6180.png
Bijlage 6181.png
Bijlage 6182.png
Bijlage 6183.png
Bijlage 6184.png
Bijlage 6185.png
Bijlage 6186.png
Bijlage 6187.png
Bijlage 6188.png
Bijlage 6189.png
Bijlage 6190.png
Bijlage 6191.png
Bijlage 6192.png
Bijlage 6193.png
Bijlage 6194.png
Bijlage 6195.png
Bijlage 6196.png
Bijlage 6197.png
Bijlage 6198.png
Bijlage 6199.png
Bijlage 6200.png
Bijlage 6201.png
Bijlage 6202.png
Bijlage 6203.png
Bijlage 6204.png
Bijlage 6205.png
Bijlage 6206.png
Bijlage 6207.png
Bijlage 6208.png
Bijlage 6209.png
Bijlage 6210.png
Bijlage 6211.png
Bijlage 6212.png
Bijlage 6213.png
Bijlage 6214.png
Bijlage 6215.png
Bijlage 6216.png
Bijlage 6217.png
Bijlage 6218.png
Bijlage 6219.png
Bijlage 6220.png
Bijlage 6221.png
Bijlage 6222.png
Bijlage 6223.png
Bijlage 6224.png
Bijlage 6225.png
Bijlage 6226.png
Bijlage 6227.png
Bijlage 6228.png
Bijlage 6229.png
Bijlage 6230.png
Bijlage 6231.png
Bijlage 6232.png
Bijlage 6233.png
Bijlage 6234.png
Bijlage 6235.png
Bijlage 6236.png
Bijlage 6237.png
Bijlage 6238.png
Bijlage 6239.png
Bijlage 6240.png
Bijlage 6241.png
Bijlage 6242.png
Bijlage 6243.png
Bijlage 6244.png
Bijlage 6245.png
Bijlage 6246.png
Bijlage 6247.png
Bijlage 6248.png
Bijlage 6249.png
Bijlage 6250.png
Bijlage 6251.png
Bijlage 6252.png
Bijlage 6253.png
Bijlage 6254.png
Bijlage 6255.png
Bijlage 6256.png
Bijlage 6257.png
Bijlage 6258.png
Bijlage 6259.png
Bijlage 6260.png
Bijlage 6261.png
Bijlage 6262.png
Bijlage 6263.png
Bijlage 6264.png
Bijlage 6265.png

300 (blz. 1)

VEREISTE SOLVABILITEITSMARGE

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

A. SCHADEVERZEKERING

(in eenheden van duizend euro)

31 december 20..

300 (blz. 2)

1. Berekening van de solvabiliteitsmarge, uitgaande van de premies (eerste berekening).

transport

Geboekte of verdiende premies, naargelang welk bedrag het hoogst is, inclusief een verhoging van 50% van de premies die verband houden met de branches Aansprakelijkheid luchtvaartuigen, Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen en Algemene aansprakelijkheid

(a)

Bij: Voorziening schaden/ fondsen ultimo boekjaar, inclusief een verhoging van 50% van de voorzieningen schaden/fondsen die verband houden met de branches Aansprakelijkheid luchtvaartuigen, Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen en Algemene aansprakelijkheid

Het gedeelte van dit bedrag boven € 50 miljoen bedraagt

(b)

Af: Voorziening schaden/ fondsen aan het begin van de hierboven in aanmerking genomen reeks boekjaren, inclusief een verhoging van 50% van de voorzieningen schaden/fondsen die verband houden met de branches Aansprakelijkheid luchtvaartuigen, Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen en Algemene aansprakelijkheid

Som van de brutoschaden ten laste van de afgelopen drie boekjaren

(c)

Totaal van de schadelast in deze boekjaren

Som van de schaden eigen rekening ten laste van de afgelopen drie boekjaren

(d)

Dat is gemiddeld per boekjaar 1/3, respectievelijk 1/7

(g)

De reductiefactor bedraagt (d):(c), maar niet minder dan 0,50

(e)

Het gedeelte van dit bedrag boven € 35 miljoen bedraagt

(h)

De solvabiliteitsmarge, gerelateerd aan de premies, bedraagt (e) x {0,18 x (a) – 0,02 x (b)}

(f)

De solvabiliteitsmarge, gerelateerd aan de schaden, bedraagt (e) x {0,26 x (g) – 0,03 x (h)}=

(i)

2. Berekening van de solvabiliteitsmarge, uitgaande van de schaden (tweede berekening).

3. De hoogste uitkomst van (f) en (i) bedraagt

(j)

Brutoschaden inclusief een verhoging van 50% van de brutoschaden die verband houden met de branches Aansprakelijkheid luchtvaartuigen, Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen en Algemene aansprakelijkheid (20..)

Technische voorziening voor te betalen schaden onder aftrek van de overdrachten uit herverzekering aan het einde van het afgelopen boekjaar (invullen indien uitkomst (j) lager is dan de vereiste solvabiliteitsmarge van het afgelopen boekjaar)

(k)

Idem van het daaraan voorafgaande boekjaar (20..)

Technische voorziening voor te betalen schaden onder aftrek van de overdrachten uit herverzekering aan het begin van het afgelopen boekjaar (invullen indien uitkomst (j) lager is dan de vereiste solvabiliteitsmarge van het afgelopen boekjaar)

(l)

Idem van het daaraan weer voorafgaande boekjaar (20..)

De reductiefactor bedraagt (k):(l), maar niet meer dan 1,0

(m)

Idem, hieraan toe te voegen voor verzekeraars, die in hoofdzaak een of meer van de risico's van krediet-, storm-, hagel- en vorstschade dekken, voor nog 4 voorafgaande boekjaren

(20..) (20..) (20..) (20..)

Toevoeging benodigd om uitkomst (j) te verhogen tot hetzij het bedrag van de vereiste solvabiliteitsmarge van het afgelopen boekjaar vermenigvuldigd met reductiefactor (m), hetzij het voor de verzekeraar geldende minimum bedrag van het garantiefonds, naargelang welk bedrag het hoogst is

Transporteren

De vereiste solvabiliteitsmarge bedraagt

300 (blz. 1, vervolg)

De uitkomsten van de berekening onder (h) respectievelijk (k) mogen worden vermenigvuldigd met 1/3 voor het gedeelte dat betrekking heeft op ziekteverzekering welke op analoge wijze als de levensverzekering wordt beheerd, indien – de geheven premies volgens de verzekeringswiskundige methoden worden berekend aan de hand van ziektetafels – een actuarieel berekende ouderdomsvoorziening wordt gevormd – een aanvullende premie wordt geheven om een reële veiligheidsmarge te vormen – de verzekeraar het contract alleen vóór het einde van het derde verzekeringsjaar nog kan opzeggen – in het contract de mogelijkheid is vastgesteld om ook voor lopende contracten de premies te verhogen of de verstrekkingen te verminderen. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, dient de afwijkende berekening van de solvabiliteitsmarge op een bijlage te worden opgenomen. De in de onderdelen 1 en 2 genoemde bedragen worden jaarlijks en voor het eerst op 20 september 2003 automatisch aangepast aan de procentuele wijziging van het door Eurostat bekendgemaakte Europese indexcijfer van de consumptieprijzen, en afgerond op een veelvoud van € 100 000. Indien deze wijziging sinds de laatste aanpassing minder dan vijf procent bedraagt, blijft aanpassing achterwege. De aangepaste bedragen worden voor het eerst toegepast in het boekjaar dat begint op 1 januari van het volgende kalenderjaar of gedurende het volgende kalenderjaar.

VEREISTE SOLVABILITEITSMARGE

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

B. LEVENSVERZEKERING

(in eenheden van duizend euro)

31 december 20..

301 (blz. 1)

Het bedrag van de vereiste solvabiliteitsmarge is gelijk aan de som van de resultaten van de berekeningen onder 1 tot en met 6

transport

1. De technische voorziening levensverzekering met betrekking tot verzekeringen waarbij door de verzekeraar beleggingsrisico wordt gelopen, bedraagt aan het einde van het boekjaar

4. Risicokapitaal van tijdelijke verzekering bij overlijden met een contractsduur van ten hoogste 3 jaar

(g)

zonder aftrek van herverzekering

(a)

tijdelijke verzekering bij overlijden met een contractsduur van meer dan 3 jaar doch ten hoogste 5 jaar

(h)

na aftrek van herverzekering

(b)

alle verzekeringen behalve tijdelijke verzekeringen bij overlijden met een contractsduur van 5 jaar of minder

(i)

De reductiefactor bedraagt (b):(a), maar niet minder dan 0,85

(c)

het risicokapitaal bedraagt zonder aftrek herverzekering

(j)

na aftrek herverzekering

(k)

De reductiefactor bedraagt (k):(j), maar niet minder dan 0,50

(l)

De technische voorziening levensverzekering met betrekking tot verzekeringen waarbij door de verzekeraar geen beleggingsrisico wordt gelopen en waarbij de beheerslasten voor een periode van meer dan vijf jaar zijn vastgelegd, bedraagt aan het einde van het boekjaar zonder aftrek van herverzekering

(d)

Het bestanddeel van de solvabiliteitsmarge gerelateerd aan het risicokapitaal bedraagt (l) x {0,001 x (g) + 0,0015 x (h) + 0,003 x (i)}=

Het bestanddeel van de solvabiliteitsmarge gerelateerd aan de technische voorziening levensverzekering bedraagt 0,04 x (a) x (c) + 0,01 x (d) =

5. Het bestanddeel van de solvabiliteitsmarge gerelateerd aan de aanvullende verzekeringen bedraagt de uitkomst van de overeenkomstig van toepassing zijnde berekening voor schadeverzekeringen, zoals weergegeven in Staat 300, onderdeel A (Staat 300, onderdeel A, invullen voor aanvullende verzekeringen, uitkomst overnemen en Staat 300, onderdeel A, overeenkomstig artikel 2 van dit besluit bij de Pensioen- & Verzekeringskamer indienen)

2. Netto beheerslasten in verband met de bedrijfsuitoefening met betrekking tot verzekeringen waarbij door de verzekeraar geen beleggingsrisico wordt gelopen en waarbij de beheerslasten voor een periode van vijf jaar of minder zijn vastgelegd, bedragen in het afgelopen boekjaar

(e)

Het bestanddeel van de solvabiliteitsmarge gerelateerd aan de beheerslasten bedraagt 0,25 x (e) =

Subtotaal

3. Het tegoed spaarkassen bedraagt aan het einde van het boekjaar

(f)

6. Toevoeging benodigd om het subtotaal te verhogen tot het voor de verzekeraar geldende minimum bedrag van het garantiefonds indien het subtotaal lager is dan dit bedrag

Het bestanddeel van de solvabiliteitsmarge gerelateerd aan het tegoed spaarkassen bedraagt 0,01 x (f) =

De vereiste solvabiliteitsmarge bedraagt

Transporteren

Bijlage 6269.png

AANWEZIGE SOLVABILITEITSMARGE

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

A. SCHADEVERZEKERING

(in eenheden van duizend euro)

31 december 20..

301 (blz. 2)

Gestort aandelenkapitaal of waarborgkapitaal

transport

Af: Immateriële activa

Ledenrekeningen, voor zover deze statutair een achtergesteld karakter hebben

Af: Het verschil tussen de niet-gedisconteerde technische voorzieningen en de gedisconteerde technische voorzieningen voor alle risico's die geen verband houden met de branches Ongevallen en Ziekte

Reserves

Totaal

Agio

Herwaarderingsreserve

Wettelijke en statutaire reserves

Overige reserves

Andere bestanddelen voor zover voor het in aanmerking nemen van deze bestanddelen de instemming van de Pensioen- & Verzekeringskamer is verkregen (specificeren en op de bijlage toelichten)

Onverdeelde winst dan wel verlies

– De helft van het obligo op door een verzekeraar met zetel in Nederland geplaatste aandelen indien tenminste 25% van het geplaatste kapitaal is gestort; van dit bedrag kan evenwel niet meer dan 50% van de aanwezige of vereiste solvabiliteitsmarge, naargelang welk bedrag het laagst is, in aanmerking worden genomen

Vermogenstekort/ overschot van de Nederlandse vestiging

Andere bestanddelen voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer tegen het in aanmerking nemen hiervan geen bezwaar heeft; van deze bedragen kan evenwel niet meer dan 50% van de aanwezige of vereiste solvabiliteitsmarge, naargelang welk bedrag het laagst is, in aanmerking worden genomen (specificeren)

– De suppletiebijdragen die een onderlinge waarborgmaatschappij krachtens de statuten kan eisen uit hoofde van het boekjaar tot een bedrag gelijk aan de helft van het verschil tussen de maximumbijdragen en de werkelijk gevorderde bijdragen; van dit bedrag kan evenwel niet meer dan 50% van de aanwezige of vereiste solvabiliteitsmarge, naargelang welk bedrag het laagst is, in aanmerking worden genomen

– Achtergestelde leningen – Cumulatief preferent aandelenkapitaal

– Marges op grond van de waardering van balansposten (specificeren en op de bijlage toelichten)

– Effecten met onbepaalde looptijd en andere vermogensinstrumenten

De aanwezige solvabiliteitsmarge bedraagt

Vereiste solvabiliteitsmarge van de daarvoor in aanmerking komende groepsmaatschappijen en de deelnemingen, die levens- of schadeverzekeraar zijn

transporteren

. AANWEZIGE SOLVABILITEITSMARGE

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

B. LEVENSVERZEKERING

(in eenheden van duizend euro)

31 december 20..

Gestort aandelenkapitaal of waarborgkapitaal

transport

Af: Immateriële activa

Ledenrekeningen, voor zover deze statutair een achtergesteld karakter hebben

Totaal

Reserves

Agio Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Overige reserves

Andere bestanddelen voor zover voor het in aanmerking nemen van deze bestanddelen de instemming van de Pensioen- & Verzekerings-kamer is verkregen (specificeren en op de bijlage toelichten)

Onverdeelde winst dan wel verlies

Vermogenstekort/ overschot van de Nederlandse vestiging

– De helft van het obligo op door een verzekeraar met zetel in Nederland geplaatste aandelen indien tenminste 25% van het geplaatste kapitaal is gestort; van dit bedrag kan evenwel niet meer dan 50% van de aanwezige of vereiste solvabiliteitsmarge, naargelang welk bedrag het laagst is, in aanmerking worden genomen

Andere bestanddelen voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer tegen het in aanmerking nemen hiervan geen bezwaar heeft; van deze bedragen kan evenwel niet meer dan 50% van de aanwezige of vereiste solvabiliteitsmarge, naargelang welk bedrag het laagst is, in aanmerking worden genomen (specificeren)

– Marges op grond van de waardering van balansposten dan wel op grond van winstverwachtingen voor zover deze marges niet dienen tot dekking van het minimum bedrag van het garantiefonds of van zoveel meer als de helft van het garantiefonds beloopt; van de marges op grond van winstverwachtingen kan evenwel niet meer dan de helft tot een maximum van 25% van de aanwezige of vereiste solvabiliteitsmarge, naargelang welk bedrag het laagst is, in aanmerking worden genomen (specificeren en op de bijlage toelichten)

– Achtergestelde leningen

De aanwezige solvabiliteitsmarge bedraagt

– Cumulatief preferent aandelenkapitaal

Vereiste solvabiliteitsmarge van de daarvoor in aanmerking komende groepsmaatschap-

– Effecten met onbepaalde looptijd en andere vermogensinstrumenten

pijen en de deelnemingen, die levens- of schadeverzekeraar zijn

transporteren

Bijlage 6272.png
Bijlage 6273.png
Bijlage 6274.png
Bijlage 6275.png
Bijlage 6276.png
Bijlage 6277.png
Bijlage 6278.png
Bijlage 6279.png
Bijlage 6280.png
Bijlage 6281.png
Bijlage 6282.png
Bijlage 6283.png
Bijlage 6284.png
Bijlage 6285.png
Bijlage 6286.png
Bijlage 6287.png
Bijlage 6288.png
Bijlage 6289.png
Bijlage 6290.png
Bijlage 6291.png
Bijlage 6292.png
Bijlage 6293.png
Bijlage 6294.png
Bijlage 6295.png
Bijlage 6296.png

Bijlage B. Bijlage, bedoeld in artikel 5a, eerste lid

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1.

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

1. Het bedrag van de boete voor overtreding van de voorschriften, gesteld bij de artikelen 2, tweede lid, eerste en tweede volzin, en 3, van dit besluit, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk XI B van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, bedraagt € 5 4451.

2. Het bedrag van de boete voor overtreding van het voorschrift, gesteld bij artikel 2, tweede lid, derde volzin, van dit besluit, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk XI B van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, bedraagt € 5 4452.

Artikel 2.

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

1. Indien een boete wordt opgelegd voor het overtreden van een voorschrift als bedoeld in artikel 1, eerste lid, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de volgende categorie-indeling naar balanstotaal van toepassing met de daarbij behorende factor:

Categorie-indeling normgeadresseerden

Categorie I: schadeverzekeraars met een balanstotaal van minder dan € 4 538 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van minder dan € 13 613 000; factor 1;

Categorie II: schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 4 538 000 maar minder dan € 22 689 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 13 613 000 maar minder dan € 68 067 000; factor 2;

Categorie III: schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 22 689 000 maar minder dan € 113 445 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 68 067 000 maar minder dan € 340 335 000; factor 3;

Categorie IV: schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 113 445 000 maar minder dan € 453 780 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 340 335 000 maar minder dan € 1 361 340 000; factor 4;

Categorie V: schadeverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 453 780 000 en levensverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 1 361 340 000; factor 6.

2. De boete wordt vastgesteld door het bedrag, genoemd in artikel 1, eerste lid, te vermenigvuldigen met de factor, behorende bij de categorie naar balanstotaal.

3. Indien de gegevens omtrent het balanstotaal niet aan de Pensioen- & Verzekeringskamer beschikbaar zijn gesteld, kan zij aan degene aan wie de boete wordt opgelegd verzoeken deze gegevens binnen een door haar te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.

 1. In dit lid zijn bepalingen opgesomd die zich uitsluitend richten tot verzekeraars. ^ [1]
 2. In dit lid is een bepaling vermeld die zich in beginsel tot een ieder (inclusief verzekeraars) richt. ^ [2]
Naar boven