Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (5)

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 01-07-1994 t/m 31-12-2019

Besluit van 13 juni 1994, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 23 maart 1994, nr. AD94/U390, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 mei 1994, nr. W04.94. 0180);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 1 juni 1994, nr. AD94/606, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 1 De functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep IV, niveaugroep IVa, schaal 6, respectievelijk niveaugroep IVb, schaal 7, van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van de inwerkingtreding van dit besluit, worden ingedeeld in Hoofdgroep III, niveaugroep IIIb, schaal 6, respectievelijk niveaugroep IIIc, schaal 7, van de ingevolge artikel I, onder D, bij dit besluit behorende bijlage B.

  • 2 De functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep IV, niveaugroep IVc, schaal 8 tot en met niveaugroep IVg, schaal 12, van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van de inwerkingtreding van dit besluit, worden ingedeeld in onderscheidenlijk Hoofdgroep IV, niveaugroep IVa, schaal 8, tot en met niveaugroep IVe, schaal 12, van de bij dit besluit behorende bijlage B.

  • 3 De functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep VI, niveaugroep VIb, schaal 16 tot en met niveaugroep VId, schaal 18, van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van de inwerkingtreding van dit besluit, worden ingedeeld in onderscheidenlijk Hoofdgroep VI, niveaugroep VId, schaal 16 tot en met niveaugroep VIf, schaal 18, van de bij dit besluit behorende bijlage B.

  • 4 De nadere indeling van de functies die zijn ingedeeld in hoofdgroep V, niveaugroep Vd, schaal 13 en niveaugroep Ve, schaal 14, en in hoofdgroep VI, niveaugroep VIa, schaal 15, van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 zoals deze luidde de dag vóór die van de inwerkingtreding van dit besluit, vindt zo spoedig mogelijk plaats doch uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 1 Dit besluit verplicht er niet toe voor de ambtenaar voor wie reeds een salarisschaal is vastgesteld, opnieuw een salarisschaal vast te stellen. Een voor de inwerkingtreding van dit besluit aangevangen procedure om te komen tot vaststelling van de salarisschaal kan met inachtneming van de op de dag vóór die van de inwerkingtreding van dit besluit geldende tekst van artikel 5 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 worden voltooid.

  • 3 Indien in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken een ander normeringsstelsel wordt vastgesteld dan het stelsel dat door Onze Minister van Binnenlandse Zaken is vastgesteld, gelden daarvoor de volgende overgangsbepalingen:

    • a. Invoering van een ander normeringsstelsel verplicht er niet toe voor de ambtenaar voor wie reeds een salarisschaal is vastgesteld, opnieuw een salarisschaal vast te stellen. Een voor de datum van invoering van het andere normeringsstelsel aangevangen procedure om te komen tot vaststelling van de salarisschaal kan met inachtneming van het voor die datum geldende normeringsstelsel worden voltooid.

    • b. Voor zover toepassing van het andere normeringsstelsel niet kan plaatsvinden met ingang van de datum waarop het is vastgesteld, zal dit plaatsvinden met ingang van een latere datum, doch uiterlijk twee jaar na de datum van vaststelling van het andere normeringsstelsel. Gedurende die periode kan het normeringsstelsel dat gold voor de datum van vaststelling van het andere normeringsstelsel, nog worden toegepast. Een gedurende die periode aangevangen procedure om te komen tot vaststelling van de salarisschaal kan eveneens met inachtneming van het normeringsstelsel dat gold voor de datum van vaststelling van het andere normeringsstelsel, worden voltooid.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juni 1994

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de achtentwintigste juni 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven