Regeling opgave financiële gegevens verzekeringsbedrijf 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2006

Regeling van de Verzekeringskamer van 13 Juni 1994. no. 2.111/94-998/3, houdende uitvoering van de artikelen 74, vierde lid, 102, derde lid, 114, tweede lid, en 119 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 5, tweede lid, van het Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 (Regeling opgave financiële gegevens verzekeringsbedrijf 1994).

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

De branchegroepen en het model van de opgave, in te dienen door een schadeverzekeraar met zetel in Nederland met betrekking tot de vanuit de vestigingen in de Gemeenschap gesloten overeenkomsten van verzekering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Het model van de opgave, in te dienen door een levensverzekeraar met zetel in Nederland met betrekking tot de vanuit de vestigingen in de Gemeenschap gesloten overeenkomsten van verzekering, bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, wordt vastgesteld zoals het is opgenomen in bijlage B bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

De branchegroepen en het model van de opgave, in te dienen door een schadeverzekeraar met zetel buiten de Gemeenschap met betrekking tot de vanuit de bijkantoren in Nederland gesloten overeenkomsten van verzekering met betrekking tot in andere lid-staten dan in Nederland gelegen risico's, bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in bijlage C bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Het model van de opgave, in te dienen door een levensverzekeraar met zetel buiten de Gemeenschap met betrekking tot de vanuit de bijkantoren in Nederland in dienstverrichting naar andere lidstaten gesloten overeenkomsten van verzekering, bedoeld in artikel 102, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, wordt vastgesteld zoals het is opgenomen in bijlage D bij deze regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

De branchegroepen en het model van de opgave, in te dienen door een verzekeraar met zetel buiten Nederland met betrekking tot de vanuit de vestigingen buiten de Gemeenschap in dienstverrichting naar Nederland gesloten overeenkomsten van schadeverzekering, bedoeld in artikel 114, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, onderscheidenlijk artikel 119 van deze wet in samenhang met eerstgenoemde bepaling, worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in bijlage E bij deze regeling.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Het model van de opgave, in te dienen door een verzekeraar met zetel buiten Nederland met betrekking tot de vanuit de vestigingen buiten de Gemeenschap in dienstverrichting naar Nederland gesloten overeenkomsten van levensverzekering, bedoeld in artikel 114, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, onderscheidenlijk artikel 119 van deze wet in samenhang met eerstgenoemde bepaling, wordt vastgesteld zoals het is opgenomen in bijlage F bij deze regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

De branchegroepen en het model van de opgave, in te dienen door een onderlinge waarborgmaatschappij waaraan een verklaring ingevolge artikel 3 van het Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 is verleend, met betrekking tot de vanuit de vestigingen in Nederland gesloten overeenkomsten van verzekering met betrekking tot in andere lid-staten dan Nederland gelegen risico's, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van genoemd besluit, worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in bijlage G bij deze regeling.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling opgave financiële gegevens verzekeringsbedrijf 1994.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 13 juni 1994

Verzekeringskamer

Voorzitter Bestuur

,

Dr. A.J. Vermaat

Lid Bestuur

,

Drs. P.J.C. Keizer

Bijlage A. Opgave, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (WTV 1993), in te dienen door schadeverzekeraars met zetel in Nederland

[Vervallen per 01-01-2007]

Naam schadeverzekeraar: .....

Boekjaar: ......

Betreft vestigingen in lid-staat: ...........

 
       

x EUR 1000

   

1. Branchegroepen

 

totaal

 

in dienstverrichting

 

premies

schaden

provisies

premies

schaden

provisies

(volgens de nummering van artikel 15 van de WTV 1993)

           

- Ongevallen en ziekte (1 en 2)

......

......

......

......

......

......

- Voertuigenverzekering (3, 7, 10A en 10B)

......

......

......

......

......

......

- Brand en andere schaden aan zaken (8 en 9)

......

......

......

......

......

......

- Luchtvaart-, zee-, en transportverzekering (4, 5, 6, 7, 11 en 12)

           

- Algemene wettelijke aansprakelijkheid (13)

......

......

......

......

......

......

- Krediet en borgtocht (14 en 15)

......

......

......

......

......

......

- Overige branches (16, 17 en 18)

......

......

......

......

......

......

2. Aansprakelijkheid motorrijtuigen (10A)

 

totaal

 

in dienstverrichting

 

premies

schaden

provisies

premies

schaden

provisies

 

......

......

......

......

......

......

 

frequentie

schade-

gevallen

gemiddelde

kosten

schade-

gevallen

 

frequentie

schade-

gevallen

 

gemiddeld

kosten

schade-

gevallen

 

......

......

 

......

 

......

Ondertekening door bestuurder

 

naam:

........................

handtekening:

........................

plaats:

........................

datum:

........................

Deze bijlage behoort bij de regeling van 13 juni 1994, nr. 2.111/94-998/3.

Bijlage B. Opgave, bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, in te dienen door levensverzekeraars met zetel in Nederland

[Vervallen per 01-01-2007]

Naam levensverzekeraar: .....

Boekjaar: ......

Betreft vestigingen in lid-staat: ...........

 
 

x EUR 1000

 

Branches

premies totaal

premies dienstverrichting

1. Levensverzekering algemeen

.....................

.....................

2. Levensverzekering i.v.m. huwelijk of geboorte

   

3. Levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen

.....................

 

4. Permanente health insurance

.....................

 

5. Deelneming in spaarkassen

.....................

 

6. Kapitalisatieverrichtingen

.....................

 

Ondertekening door bestuurder

 

naam:

........................

handtekening:

........................

plaats:

........................

datum:

........................

Deze bijlage behoort bij de regeling van 13 juni 1994, nr. 2.111/94-998/3.

Bijlage C. Opgave, bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (WtV 1993), in te dienen door schadeverzekeraars met zetel buiten de Gemeenschap

[Vervallen per 01-01-2007]

Naam levensverzekeraar: .....

Boekjaar: ......

Betreft vestigingen naar lid-staat: ...........

 
   

x EUR 1000

 

1. Branchegroepen

premies

schaden

provisies

(volgens de nummering van artikel 15 van de WTV 1993)

     

- Ongevallen en ziekte (1 en 2)

......

......

......

- Voertuigenverzekering (3, 7, 10A en 10B)

......

......

......

- Brand en andere schaden aan zaken (8 en 9)

......

......

......

- Luchtvaart-, zee-, en transportverzekering (4, 5, 6, 7, 11 en 12)

......

......

......

- Algemene wettelijke aansprakelijkheid (13)

......

......

......

- Krediet en borgtocht (14 en 15)

......

......

......

- Overige branches (16, 17 en 18)

......

......

......

2. Aansprakelijkheid motorrijtuigen (10A)

     

frequentie

schadegevallen

gemiddelde kosten

schadegevallen

premies

schaden

provisies

......

......

......

......

......

Ondertekening door vertegenwoordiger

 

naam:

........................

handtekening:

........................

plaats:

........................

datum:

........................

Deze bijlage behoort bij de regeling van 13 juni 1994, nr. 2.111/94-998/3.

Bijlage D. Opgave, bedoeld in artikel 102, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, in te dienen door levensverzekeraars met zetel buiten de Gemeenschap

[Vervallen per 01-01-2007]

Naam levensverzekeraar: .....

Boekjaar: ......

Betreft vestigingen naar lid-staat: ...........

 
 

premie x EUR 1000

Branches

 

1. Levensverzekering algemeen

...........

2. Levensverzekering i.v.m. huwelijk of geboorte

...........

3. Levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen

...........

4. Permanente health insurance

...........

5. Deelneming in spaarkassen

...........

6. Kapitalisatieverrichtingen

...........

Ondertekening door vertegenwoordiger

 

naam:

........................

handtekening:

........................

plaats:

........................

datum:

........................

Deze bijlage behoort bij de regeling van 13 juni 1994, nr. 2.111/94-998/3.

Bijlage E. Opgave, bedoeld in artikel 114, eerste lid, aanhefen onderdeel a, van de Wet verzekeringsbedrijf 1993 (WtV 1993), onderscheidenlijk artikel 119 van deze wet in samenhang met eerstegenoemde bepaling, in te dienen door schadeverzekeraars met zetel buiten Nederland

[Vervallen per 01-01-2007]

Naam schadeverzekeraar: .....

Boekjaar: ......

Zetel: ...........

 

Betreft dienstverrichting naar Nederland vanuit: ......................

   

x EUR 1000

 

1. Branchegroepen

premies

schaden

provisies

(volgens de nummering van artikel 15 van de WTV 1993)

     

- Ongevallen en ziekte (1 en 2)

......

......

......

- Voertuigenverzekering (3, 7, 10A en 10B)

......

......

......

- Brand en andere schaden aan zaken (8 en 9)

......

......

......

- Luchtvaart-, zee-, en transportverzekering (4, 5, 6, 7, 11 en 12)

......

......

......

- Algemene wettelijke aansprakelijkheid (13)

......

......

......

- Krediet en borgtocht (14 en 15)

......

......

......

- Overige branches (16, 17 en 18)

......

......

......

2. Aansprakelijkheid motorrijtuigen (10A)

     

frequentie

schadegevallen

gemiddelde kosten

schadegevallen

premies

schaden

provisies

......

......

......

......

......

Ondertekening door bestuurder

 

naam:

........................

handtekening:

........................

plaats:

........................

datum:

........................

Deze bijlage behoort bij de regeling van 13 juni 1994, nr. 2.111/94-998/3.

Bijlage F. Opgave, bedoeld in artikel 114, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, onderschijdenlijk artikel 119 van deze wet in samenhang met eerstgenoemde bepaling, in te dienen door levensverzekeraars met zetel buiten Nederland

[Vervallen per 01-01-2007]

Naam levensverzekeraar: .....

Boekjaar: ......

Zetel: ...........

 

Betreft dienstverlening naar lid-staat: ...............

 

premie x EUR 1000

Branches

 

1. Levensverzekering algemeen

...........

2. Levensverzekering i.v.m. huwelijk of geboorte

...........

3. Levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen

...........

4. Permanent health insurance

...........

5. Deelneming in spaarkassen

...........

6. Kapitalisatieverrichtingen

...........

Ondertekening door bestuurder

 

naam:

........................

handtekening:

........................

plaats:

........................

datum:

........................

Deze bijlage behoort bij de regeling van 13 juni 1994, nr. 2.111/94-998/3.

Bijlage G. Opgave, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994, in te dienen door onderlinge waarborgmaatschappijen waaraan een verklaring ingevolge artikel 3 van genoemd besluit is verleend

[Vervallen per 01-01-2007]

Naam maatschappij: .....

Boekjaar: ......

Betreft dienstverrichting naar lid-staat: ...........

   

x EUR 1000

 

1. Branchegroepen

premies

schaden

provisies

(volgens de nummering van artikel 15 van de WTV 1993)

     

- Voertuigenverzekering (3, 7)

......

......

......

- Brand en andere schaden aan zaken (8 en 9)

......

......

......

- Luchtvaart-, zee-, en transportverzekering (4, 5, 6 en 7)

......

......

......

- Overige branches (16 en 17)

......

......

......

Ondertekening door bestuurder

 

naam:

........................

handtekening:

........................

plaats:

........................

datum:

........................

Deze bijlage behoort bij de regeling van 13 juni 1994, nr. 2.111/94-998/3.

Terug naar begin van de pagina