Regeling tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

[Regeling vervallen per 24-12-2005.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-04-2005 t/m 23-12-2005

Regeling tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Richtlijn nr. 85/73/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en sanitaire controles van vers vlees en van vlees van pluimvee (PbEG L 32);

Gelet op de artikelen 13, eerste en tweede lid, 19, eerste lid, en 27 van de Landbouwwet en op artikel 94, eerste lid, onderdelen a en d, en tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gezien het advies van de Raad voor dierenaangelegenheden, het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Bedrijfschap voor de Pluimveehandel en -industrie en de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

VWA:

de Voedsel en Waren Autoriteit, ingesteld bij het Besluit organisatie VWA;

Vervallen

[Red: Vervallen.]

openingstijd:

periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur;

werkdag:

dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag;

algemeen erkende feestdag:

de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd en de vijfde mei;

werkzaamheden:

onderzoeken en keuringen;

starttarief:

toeslag op het tarief voor werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht;

kwartier:

spanne tijd van één vierde deel van een uur, of enkel gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan werkzaamheden, met uitzondering van reistijd;

aanbieder:

degene die werkzaamheden laat verrichten of wenst te laten verrichten dan wel, indien het de toepassing van artikel 5, 5aa of 5bb betreft, de importeur of diens douaneagent dan wel, indien het de toepassing van artikel 5a betreft, de importeur, diens douaneagent of de exploitant of de eigenaar van de desbetreffende inrichting;

betalingsplichtige:

degene die ingevolge een of meer bepalingen van deze regeling is verplicht dan wel zal zijn verplicht tot betaling van een op grond van deze regeling vastgestelde dan wel vast te stellen vergoeding;

overige produkten:

produkten als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Regeling handel levende dieren en levende produkten, met uitzondering van broedeieren als bedoeld in dat artikellid;

partij:

hoeveelheid producten van dezelfde aard waarvoor eenzelfde handelsdocument of certificaat geldt, die met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en die afkomstig is uit hetzelfde derde land of gedeelte van een derde land;

certificaat:

schriftelijke door of vanwege de VWA afgegeven verklaring naar aanleiding van de werkzaamheden;

geleidebiljet:

door de RVV opgemaakt document dat het product steeds vergezeld en waarin wordt verklaard dat een product voldoet aan de voorwaarden die het land van import;

dierenarts:

bevoegde, door de VWA met de werkzaamheden belaste dierenarts;

assistent:

door de VWA met de werkzaamheden belaste persoon, niet zijnde een dierenarts.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 Voor de werkzaamheden binnen openingstijd ter zake van het slachten van pluimvee en loopvogels (Ratites) als bedoeld in de Regeling keuring en handel dierlijke producten is de aanbieder een vergoeding verschuldigd, bestaande uit een starttarief ten bedrage van € 31,67 en een tarief per dier voor de volgende categorieën:

  • a. pluimvee en loopvogels (Ratites) met een geslacht gewicht van minder dan 2 kilogram;

  • b. pluimvee en loopvogels (Ratites) met een geslacht gewicht van 2 tot en met 5 kilogram;

  • c. pluimvee en loopvogels (Ratites), met een geslacht gewicht van meer dan 5 kilogram.

 • 2 Onverminderd het derde en het vierde lid, wordt het tarief per dier, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en c, berekend door het aantal kwartieren dat op één en dezelfde dag door de met de werkzaamheden belaste dierenarts of dierenartsen aan keuring en onderzoek in verband met het slachten van dieren van dezelfde categorie in een slachterij is besteed, de tijd die met onderbrekingen en uitstel van de werkzaamheden is gemoeid hieronder begrepen, te vermenigvuldigen met € 24,68 en de uitkomst hiervan te delen door het aantal dieren van dezelfde categorie, dat op deze dag in de desbetreffende slachterij is geslacht.

 • 3 Indien de in het tweede lid bedoelde dierenarts of dierenartsen zich bij de werkzaamheden laten bijstaan door één of meer assistenten, wordt het tarief per dier, bedoeld in het eerste lid, berekend door het totaal aantal kwartieren dat op één en dezelfde dag door één of meer dierenartsen aan keuring en onderzoek in verband met het slachten van dieren van dezelfde soort in een slachterij is besteed te vermenigvuldigen met € 24,68 en de uitkomst van die vermenigvuldiging te verhogen met de uitkomst van de vermenigvuldiging van het totaal aantal door de assistent of de assistenten aan desbetreffende keuring en onderzoek bestede kwartieren met € 16,40.

 • 4 Het tarief per dier, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en c, bedraagt:

  • a. voor pluimvee en loopvogels (Ratites) met een geslacht gewicht van minder dan 2 kilogram ten minste € 0,0045;

  • b. voor pluimvee en loopvogels (Ratites) met een geslacht gewicht van 2 tot en met 5 kilogram ten minste € 0,0090;

  • c. voor pluimvee en loopvogels (Ratites) met een geslacht gewicht van meer dan 5 kilogram ten minste € 0,0180.

 • 5 Onverminderd het tarief per dier is de aanbieder, bedoeld in het eerste lid, een vergoeding verschuldigd van € 1,35 per ton geslacht gewicht voor de controles, bedoeld in bijlage B van richtlijn 85/73/EEG.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 In afwijking van artikel 2 is de aanbieder, het hoofd of de bestuurder voor werkzaamheden binnen openingstijd ter zake van het slachten van pluimvee als bedoeld in de Regeling keuring en handel dierlijke producten, een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 31,67 en een bedrag van

  • a. € 24,68 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een dierenarts is besteed, en

  • b. € 16,40 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed

   indien in de slachterij een deel van de werkzaamheden overeenkomstig artikel 4.4, eerste lid, onderdeel d, van voornoemde regeling wordt uitgevoerd door hiertoe speciaal opgeleid personeel van deze slachterij.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, is per kalenderjaar en, indien het slachten plaatsvindt met gebruikmaking van een band, voor elke band afzonderlijk tenminste een tarief verschuldigd van gemiddeld:

  • a. € 0,0045 per geslacht dier indien het geslacht gewicht minder dan 2 kg bedraagt;

  • b. € 0,0090 per geslacht dier indien het geslacht gewicht 2 kg tot en met 5 kg bedraagt;

  • c. € 0,0180 per geslacht dier indien het geslacht gewicht meer dan 5 kg bedraagt.

 • 3

Onverminderd het eerste en tweede lid is de aanbieder, bedoeld in het eerste lid, een heffing verschuldigd van € 1,35 per ton geslacht gewicht voor de controles, bedoeld in bijlage B van richtlijn 85/73/EEG.

Artikel 2b

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 Voor werkzaamheden binnen openingstijd ter zake van het slachten van klein vederwild en haarwild als bedoeld in de Regeling keuring en handel dierlijke producten is de aanbieder een vergoeding verschuldigd, bestaande uit een starttarief ten bedrage van € 31,67 en een tarief per dier voor de volgende categorieën:

  • a. klein veder- en haarwild met een geslacht gewicht van minder dan 2 kilogram;

  • b. klein veder- en haarwild met een geslacht gewicht van 2 tot en met 5 kilogram;

  • c. klein veder- en haarwild met een geslacht gewicht van meer dan 5 kilogram.

 • 2 Onverminderd het derde en vierde lid, wordt het tarief per dier, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en c, berekend door het aantal kwartieren dat op één en dezelfde dag door de met de werkzaamheden belaste dierenarts of dierenartsen aan keuring en onderzoek in verband met het slachten van dieren van dezelfde categorie in een slachterij is besteed, de tijd die met onderbrekingen en uitstel van de werkzaamheden is gemoeid hieronder begrepen, te vermenigvuldigen met € 24,68 en de uitkomst hiervan te delen door het aantal dieren van dezelfde categorie, dat op deze dag in de desbetreffende slachterij is geslacht.

 • 3 Indien de in het tweede lid bedoelde dierenarts of dierenartsen zich bij de werkzaamheden laten bijstaan door één of meer assistenten, wordt het tarief per dier, bedoeld in het eerste lid, berekend door het totaal aantal kwartieren dat op één en dezelfde dag door één of meer dierenartsen aan keuring en onderzoek in verband met het slachten van dieren van dezelfde soort in een slachterij is besteed te vermenigvuldigen met € 24,68 en de uitkomst van die vermenigvuldiging te verhogen met de uitkomst van de vermenigvuldiging van het totaal aantal door de assistent of de assistenten aan desbetreffende keuring en onderzoek bestede kwartieren met € 16,40.

 • 4 Het tarief per dier, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en c, bedraagt:

  • a. voor klein veder- en haarwild met een geslacht gewicht van minder dan 2 kilogram ten minste € 0,0045;

  • b. voor klein veder- en haarwild met een geslacht gewicht van 2 tot en met 5 kilogram ten minste € 0,0090;

  • c. voor klein veder- en haarwild met een geslacht gewicht van meer dan 5 kilogram ten minste € 0,0180.

 • 5 Onverminderd het tarief per dier is de aanbieder, bedoeld in het eerste lid, een vergoeding verschuldigd van € 1,35 per ton geslacht gewicht voor de controles, bedoeld in bijlage B van richtlijn 85/73/EEG.

Artikel 2c

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Voor werkzaamheden binnen openingstijd ter zake van een op grond van artikel 4.16 van de Regeling keuring en handel dierlijke producten aan erkenning onderworpen uitsnijderij, is de eigenaar, het hoofd of de bestuurder van de uitsnijderij een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 29,95 en een bedrag van

 • a. € 19,69 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een dierenarts is besteed, en

 • b. € 12,68 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Voor de werkzaamheden binnen openingstijd ter zake van een op grond van artikel 4.16 van de Regeling keuring en handel dierlijke producten aan erkenning onderworpen koel- of vrieshuis, is de eigenaar, het hoofd of de bestuurder van het koel- of vrieshuis een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 29,95 en een bedrag van

 • a. € 19,69 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een dierenarts is besteed, en

 • b. € 12,68 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 Degene die een aanvraag indient om een vergunning, toelating, aanwijzing, erkenning of registratie als bedoeld in de bijlage bij deze regeling, is voor de behandeling van de aanvraag een vergoeding verschuldigd.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt € 56,32 per aanvraag.

 • 3 Voor zover naar het oordeel van de VWA voor de behandeling van de aanvraag inzet van een keuringsdierenarts of assistent nodig is, wordt de in het tweede lid bedoelde vergoeding per aanvraag verhoogd met een starttarief van € 46,08 en een bedrag van € 20,48 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts of met € 15,36 per kwartier voor iedere assistent die is belast met de behandeling van de in het eerste lid bedoelde aanvraag.

Artikel 4b

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Voor de periodieke inspecties ten behoeve van de instandhouding van de in artikel 4a bedoelde vergunning, toelating, aanwijzing, erkenning of registratie, is de houder van de vergunning, toelating, aanwijzing, erkenning of registratie, een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 30,72 vermeerderd met een bedrag van:

 • a. € 20,48 per kwartier dat aan de inspecties door een dierenarts is besteed, en

 • b. € 15,36 per kwartier dat aan de inspecties door een assistent is besteed.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 2 In geval het in het eerste lid bedoelde onderzoek, gelet op artikel 2.17, zevende lid, van de Regeling keuring en handel dierlijke producten, alleen bestaat uit een documentencontrole is de aanbieder, in afwijking van het eerste lid, een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 30,72, verhoogd met € 15,36 per kwartier voor iedere assistent en met € 20,48 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met de documentencontrole is belast.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, bedraagt de maximale vergoeding voor een te controleren partij vers vlees van pluimvee, die vervoerd en aangeboden wordt als stuksgoed:

  • a. € 798,82 per schip met een lading vers vlees van pluimvee tot 500 ton,

  • b. € 1597,65 per schip met een lading vers vlees van pluimvee tot 1000 ton,

  • c. € 3195,31 per schip met een lading vers vlees van pluimvee tot 2000 ton,

  • d. € 4799,52 per schip met een lading vers vlees van pluimvee vanaf 2000 ton.

 • 4 Indien de partij afkomstig is uit Nieuw-Zeeland is de aanbieder, in afwijking van het eerste lid, een vergoeding verschuldigd bestaande uit een tarief van € 0,0015 per kg met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 30,00 en ten hoogste € 350,00 in rekening zal worden gebracht.

 • 6 De in het vijfde lid bedoelde vergoeding bedraagt de werkelijke kosten van de verrichte onderzoeken en keuringen, met inbegrip van en voor zover van toepassing, de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de onderzoeken en keuringen belaste personen van de VWA en de kosten van laboratoriumonderzoek.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 Voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.35, derde lid, en artikel 2.44, vijfde lid, van de Regeling handel levende dieren en levende producten, is de aanbieder:

  • a. ter zake van runderen, paardachtigen, varkens, schapen en geiten, pluimvee, konijnen, klein vederwild en haarwild alsmede ter zake van dieren als bedoeld in Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder 1, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PbEG L 268) een vergoeding verschuldigd van € 0,00919 per kg levend gewicht, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 55,97 en ten hoogste € 430,70 in rekening zal worden gebracht;

  • b. ter zake van diersoorten als bedoeld in Beschikking nr. 97/794/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 november 1997 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 91/496/EEG van de Raad met betrekking tot de veterinaire controles van uit derde landen in te voeren levende dieren (PbEG L 323) een vergoeding verschuldigd van € 0,00919 per kg levend gewicht, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten hoogste € 430,70 in rekening zal worden gebracht ;

  • c. ter zake van producten als bedoeld in de Regeling handel levende dieren en levende producten een vergoeding verschuldigd van € 0,00919 per kg levend gewicht, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 55,97 en ten hoogste € 430,70 in rekening zal worden gebracht.

 • 3 Indien het een partij levende dieren als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, betreft, die afkomstig is uit Nieuw Zeeland, is de aanbieder, in afwijking van het eerste lid, een vergoeding verschuldigd bestaande uit een bedrag van € 0,0050 per kg, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 30,00 en ten hoogste € 350,00 in rekening zal worden gebracht.

 • 4 Indien het een partij producten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, betreft, die afkomstig is uit Nieuw-Zeeland, is de aanbieder, in afwijking van het eerste lid, een vergoeding verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 0,0015 per kg, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 30,00 en ten hoogste € 350,00 in rekening zal worden gebracht.

 • 6 De in het vijfde lid bedoelde vergoeding bedraagt de werkelijke kosten van de verrichte onderzoeken en keuringen, met inbegrip van en voor zover van toepassing, de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de onderzoeken en keuringen belaste personen van de VWA en de kosten van laboratoriumonderzoek.

Artikel 5aa

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

De kosten, bedoeld in artikel 2.23f van de Regeling keuring en handel dierlijke producten en artikel 2.50f van de Regeling handel levende dieren en levende producten, bestaan uit een starttarief van € 30,72 vermeerderd met een bedrag van:

 • a. € 20,48 per kwartier dat aan de keuringen en controles door een dierenarts is besteed, en

 • b. € 15,36 per kwartier dat aan de keuringen en controles door een assistent is besteed

Artikel 5ab

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

De kosten, bedoeld in artikel 8.5i van de Regeling handel levende dieren en levende producten, bestaan uit een starttarief van € 30,72 vermeerderd met een bedrag van:

 • a. € 20,48 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een dierenarts is besteed, en

 • b. € 15,36 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed.

Artikel 5b

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Voor het onderzoek, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, voorzover dit betrekking heeft op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van vee, en voorzover dit binnen openingstijd wordt verricht, is de aanbieder een vergoeding verschuldigd, bestaande uit een starttarief van € 35,92 en een bedrag van

 • a. € 28,65 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een dierenarts is besteed, en

 • b. € 17,03 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed.

Artikel 5c

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt € 20,48 per onderzoek.

 • 3 Voor zover voor het onderzoek inzet van een keuringsdierenarts of assistent nodig is, wordt de in het tweede lid bedoelde vergoeding verhoogd met een starttarief van € 34,97 en een bedrag van € 26,74 per kwartier dat aan het onderzoek door een dierenarts is besteed, en € 21,54 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed.

 • 4 Indien naar aanleiding van het verzoek van de aanbieder, bedoeld in het eerste lid, certificaten of geleide biljetten worden afgegeven, is de aanbieder boven de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, een vergoeding verschuldigd van € 18,89 per certificaat of geleidebiljet.

 • 5 In afwijking van het vierde lid is de aanbieder voor afgifte van certificaten en of geleidebiljetten, die worden afgegeven op grond van een schriftelijke afspraak tussen de Chief Veterinary Officer en de bevoegde autoriteit van een derde land, boven de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, een vergoeding verschuldigd van € 2,15 per certificaat of geleidebiljet.

 • 6 Indien in het kader van het in het eerste lid bedoelde onderzoek laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, is boven de ingevolge het tweede lid verschuldigde vergoeding, een extra vergoeding ter hoogte van de kosten van het laboratoriumonderzoek verschuldigd.

Artikel 5d

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Voor het onderzoek van het vervoermiddel, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit dierenvervoer 1994, voorzover dit binnen openingstijd wordt verricht, is de aanbieder een vergoeding verschuldigd, bestaande uit een starttarief van € 35,92 en een bedrag van

 • a. € 28,65 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een dierenarts is besteed, en

 • b. € 17,03 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed, en

 • c. € 14,98 per afgegeven bewijsstuk en daarbij behorende dierenvervoerplaat, bedoeld in artikel 9 van de Regeling dierenvervoer.

Artikel 5e

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Bij toepassing van artikel 4.4a, derde lid, van de Regeling keuring en handel dierlijke produkten is de eigenaar of houder van de pluimveehouderij een vergoeding verschuldigd, bestaande uit een starttarief ten bedrage van € 31,67 en een bedrag van

 • a. € 24,68 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een dierenarts is besteed, en

 • b. € 16,40 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed.

Artikel 5f

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Indien certificaten worden afgegeven, is de aanbieder boven de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5ab, 5d en 5e, een vergoeding verschuldigd van € 2,15 per certificaat.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De aanbieder is een extra vergoeding verschuldigd boven de ingevolge de artikelen 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 5a, 5aa, 5ab, 5b, 5c, 5d en 5e verschuldigde vergoedingen, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 5,71 per kwartier per voor de VWA met de werkzaamheden belaste persoon indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;

  • b. € 8,17 per kwartier dat door een dierenarts aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • c. € 5,71 per kwartier dat door een assistent aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • d. € 13,88 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als b van toepassing is;

  • e. € 11,42 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als c van toepassing is.

 • 2 Het eerste lid, aanhef en onderdelen b en c, is niet van toepassing indien de werkzaamheden zijn verricht op maandag tot en met vrijdag, voor zover het geen algemeen erkende feestdag betreft, tussen 06.00 uur en 07.00 uur of tussen 18.00 uur en 23.00 uur, en de werkzaamheden, gelet op artikel 2c, langer duren dan 9 uur aaneengesloten.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 24,68 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 16,40 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.

 • 2 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 2a, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 24,68 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 16,40 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.

 • 3 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in de artikelen 3 en 4 een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 19,69 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 12,68 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.

 • 3a De aanvrager is boven de vergoedingen, bedoeld in artikel 4a, derde lid, en artikel 4b een extra vergoeding verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van:

  • a. € 20,48 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 15,36 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.

 • 4 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in de artikelen 5 en 5a een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 25,27 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 17,71 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.

 • 4a De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 5aa, een extra vergoeding verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van:

  • a. € 20,48 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 15,36 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.

 • 4b De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 5ab, een extra vergoeding verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van:

  • a. € 20,48 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 15,36 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.

 • 5 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in de artikelen 5b en 5d een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 28,65 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 17,03 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.

 • 6 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 5c, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 26,74 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 21,54 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.

 • 7 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 5c, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 24,68 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 16,40 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.

 • 8 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 2, eerste tot en met vierde lid, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 24,68 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 16,40 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 9 [Red: Vervallen.]

 • 10 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 2a, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 24,68 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 16,40 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 11 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 2b, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 24,68 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 16,40 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 12 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in de artikelen 3 en 4, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 19,69 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 12,68 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 12a De aanvrager is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 4a, derde lid, en artikel 4b een extra vergoeding verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van:

  • a. € 20,48 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, en

  • b. € 15,36 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden.

 • 13 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in de artikelen 5 en 5a, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 25,27 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 17,71 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 13a De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 5aa, een extra vergoeding verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van:

  • a. € 20,48 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, en

  • b. € 15,36 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden.

 • 13b De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 5ab, een extra vergoeding verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van:

  • a. € 20,48 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, en

  • b. € 15,36 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden.

 • 14 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in de artikelen 5b en 5d, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 28,65 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 17,03 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 15 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 5c, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 26,74 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 21,54 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 16 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 5e, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 24,68 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 16,40 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 17 De aanbieder is een extra vergoeding verschuldigd boven de ingevolge het eerste tot en met het zestiende lid verschuldigde vergoedingen, bestaande uit een bedrag van:

  • a. € 5,71 per kwartier per met de werkzaamheden belaste persoon of personen indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaand aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;

  • b. € 8,17 per kwartier dat door een dierenarts aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • c. € 5,66 per kwartier dat door een assistent aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • d. € 13,88 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als b van toepassing is;

  • e. € 11,42 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als c van toepassing is.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De aanbieder meldt de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 en 5 tot en met 5f, die hij door de VWA wenst te laten verrichten schriftelijk bij de VWA.

 • 2 De melding, bedoeld in het eerste lid, omvat tenminste:

  • a. de soorten te verrichten bedrijfsactiviteiten;

  • b. de soorten en de hoeveelheden van de goederen;

  • c. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen aanvangen, en de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen eindigen.

 • 3 Indien de datum of het tijdstip van aanvang of beëindiging van de werkzaamheden, bedoeld in het derde lid, afwijkt van de datum of het tijdstip volgens de melding, bedoeld in het eerste lid, wordt degene die de melding heeft verricht, hiervan in kennis gesteld.

 • 4 Indien gemelde bedrijfsactiviteiten niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of overigens wijziging ondergaan, als gevolg van niet aan de VWA te wijten oorzaken of omstandigheden, dient dit door degene die de melding heeft verricht schriftelijk aan de VWA te worden bericht, uiterlijk om 14.00 uur van de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Betalingsplichtigen zijn verplicht aan ambtenaren van de VWA en de departementale accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, op verzoek, terstond en naar waarheid, alle inlichtingen te verstrekken die naar hun oordeel voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijk zijn.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Ter verzekering van de voldoening van de ingevolge deze regeling verschuldigde heffingen kan de minister bepalen dat:

 • a. zekerheid gesteld moet worden, met dien verstande dat per geval het beloop en de vorm van de te stellen zekerheid worden bepaald;

 • b. niet eerder werkzaamheden van de VWA worden aangevangen dan nadat de verschuldigde heffingen betaald zijn.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

In artikel 2 van de Regeling zekerheidstelling en betaling RVV-keurlonen 1993 wordt ‘Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992’ vervangen door: RegelingRVV-tarieven pluimveevlees en vlees van klein vrij wild 1994.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Deze regeling berust op de artikelen 13, 19 en 27 van de Landbouwwet en artikel 94 van de Gezondheids- en werlzijnswet voor dieren.

's-Gravenhage, 10 juni 1994

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.D. Gabor

Bijlage

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

behorende bij artikel 4a, eerste lid, van de Regeling tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Naar boven