Wijzigingswet Ziekenfondswet, enz. in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet en aanpassing van AOW-rechten

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-07-1994 t/m 31-12-2005

Wet van 9 juni 1994, tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden (verplichte ziekenfondsverzekering AOW-gerechtigden) en aanpassing van AOW-rechten in verband met te betalen premies ziektekostenverzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is personen van 65 jaar of ouder, die een verzekeringsplichtig inkomen hebben dat niet meer bedraagt dan f 30 500 per jaar, op te nemen in de verplichte ziekenfondsverzekering, onder gelijktijdige aanpassing van de AOW-rechten en de ziekenfondspremie over die rechten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3, eerste lid, onder c, van de Ziekenfondswet geldt niet voor degene die op de dag voorafgaande aan de dag waarop dat artikelonderdeel op hem van toepassing wordt, deelnam aan een publiekrechtelijke ziektekostenregeling voor ambtenaren, als bedoeld in artikel 4, zestiende lid, onder b, van die wet of als gezinslid in de zin van die regeling werd aangemerkt.

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Artikel I, onderdeel D, treedt in werking met ingang van 1 januari 1995. De invoering van dat artikel heeft in ten hoogste vier fasen plaats.

  • 3 Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zendt - met het oog op mogelijke aanpassing - voor 1 januari 1996 aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de artikelen I, onderdelen A tot en met C en VI van deze wet in de praktijk.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 9 juni 1994

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Wallage

Uitgegeven de dertigste juni 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven