Wijzigingswet Wet individuele huursubsidie

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-07-1994 t/m heden

Wet van 9 juni 1994, houdende wijziging van de Wet individuele huursubsidie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet individuele huursubsidie te wijzigen onder meer teneinde de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van een aantal in deze wet opgenomen bepalingen te verbeteren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

  • 1 De uitzondering met betrekking tot het in artikel 16, eerste volzin, van de Wet individuele huursubsidie genoemde maximumbedrag, die was gemaakt in artikel 17, eerste lid, van die wet, zoals die bepaling luidde op 30 juni 1994, blijft gelden voor de huurder van een woning voor wie zij op die datum toepassing vond, zolang de huurder het genot van de woning behoudt.

  • 2 Deze wet is niet van toepassing op aanvragen om en verstrekkingen van een bijdrage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet individuele huursubsidie, die betrekking hebben op tijdvakken als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van die wet, die zijn verstreken vóór 1 juli 1994.

  • 3 In afwijking van het tweede lid blijft artikel 27, tweede lid, van de Wet individuele huursubsidie, zoals die bepaling luidde op 30 juni 1994, gelden voor een aanvraag die betrekking heeft op een tijdvak waarvan de datum van aanvang is gelegen voor 1 juli 1994, met dien verstande dat de aanvraag uiterlijk op 30 september 1994 wordt ingediend.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 9 juni 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Uitgegeven de eenentwintigste juni 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven