Regeling formulieren stichting basisscholen en huisvesting in het b.o. en het (v.)s.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 18-06-1994 t/m 30-12-2004

Regeling formulieren voor het plan van scholen, de omzetting, uitbreiding met openbaar of bijzonder onderwijs, verplaatsing en omvorming tot nevenvestiging in het b.o. en voor de huisvesting in het b.o. en (v.)s.o.

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 5, tweede lid, van het Huisvestingsbesluit WBO (Stb. 1986, 94) en artikel 3, eerste lid, artikel 4, tweede en derde lid, en artikel 5, tweede en vierde lid, van het Huisvestingsbesluit ISOVSO (Stb. 987, 616), alsmede artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 992, 315)

Besluit:

Paragraaf 1. Vaststelling formulieren

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Vaststelling formulieren verzoeken met betrekking tot het plan van scholen, de omzetting, uitbreiding met openbaar of bijzonder onderwijs en verplaatsing en mededelingen van de omvorming tot nevenvestiging in het basisonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De formulieren voor verzoeken tot goedkeuring van het plan van scholen of verplaatsing van een school, tot het beslissen over de bekostiging bij omzetting of uitbreiding met openbaar of bijzonder onderwijs en voor mededelingen van de omvorming tot nevenvestiging in het basisonderwijs worden vastgesteld volgens bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling formulieren verzoeken om bekostiging huisvesting basisonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De formulieren voor verzoeken om bekostiging van huisvesting in het basisonderwijs worden vastgesteld volgens bijlage 2 van deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling formulieren verzoeken om bekostiging huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De formulieren voor verzoeken om bekostiging van huisvesting in het (voortgezet) speciaal onderwijs worden vastgesteld volgens bijlage 3 van deze regeling

Paragraaf 2. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 4. Vervallen oude regeling en modellen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Behoudens het in artikel 5 bepaalde vervalt met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze regeling de regeling modellen Overzicht Vermeerdering Huisvesting en verzoek om bekostiging voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (CFI/I/HIG-92051419 van 7 september 1992, Uitleg OenW-Regelingen 1992, nr. 20).

Artikel 5. Overgangsbepaling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voor aanvragen op basis van artikel 70 van de Wet op het basisonderwijs, 73 van de Wet op het basisonderwijs, 78 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en 81 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs blijven de in artikel 4 bedoelde modellen en formulieren van kracht, indien indiening bij de minister geschiedt voor 1 november 1994.

Artikel 6. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De bijlagen bij deze regeling worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 8. Citeerartikel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling formulieren stichting basisscholen en huisvesting in het b.o. en het (v.)s.o.’

Naar boven